Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

EGS: Succesvolle proef maar gebrek aan regie vanuit overheid

Plaatsingsdatum 30-03-2007
Berichtdatum 23 maart 2007

Succesvolle proef maar gebrek aan regie vanuit overheid

Onder de naam EGS is op 1 oktober 2004 een proef gestart om vanuit kassasystemen elektronisch gegevens aan te leveren aan het CBS, het Bedrijfschap Horeca en catering (BH&C) en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). 

Een drietal softwareleveranciers (Quadrant, NewWay en E.B.P. Point of Sale B.V.) toonden zich bereid aan deze proef mee te werken. Gaande het traject hebben ook enkele tientallen ondernemers aan de proef meegedaan. Zo�n 40 bedrijven laat Jan Willem Janssen, projectleider EGS vanuit het HBD, weten.

Op basis van de informatiebehoefte van de vragende partijen is een bericht samengesteld dat bestaat uit de volgende variabelen:

 • Variabelen voor bedrijfsidentificatie (naam, adres, KvK-nummer);
 • Periode-informatie (begin- en einddatum waar rapportage op betrekking heeft);
 • Ontvangsten via kassa;
 • Ontvangsten niet via kassa;
 • In rekening gebrachte emballage;
 • Retour betaalde emballage;
 • Saldo ontvangsten emballage;
 • Totaal maandomzet exclusief BTW;
 • Totaal in rekening gebrachte BTW;
 • Totaal maandomzet inclusief BTW;
 • Uitsplitsing maandomzet exclusief BTW naar horeca-categorieen (eten, drinken, slapen, zaalverhuur en overig);
 • Goederenvoorraad aan het einde van de maand.

(Voor de berichtstructuur is gebruik gemaakt van XML/XBRL voor onder andere de afleidings- en consistentieregels).

Hoewel de aanloop van de proef aan alle kanten wat tijd heeft gekost is het samenstellen van de berichten via de betreffende softwaresystemen uiteindelijk goed verlopen. Betreffende leveranciers hebben de benodigde aanpassingen tijdig en goed kunnen realiseren. 

OTP
Voor het daadwerkelijk verzenden van de gegevens is aangesloten bij de OverheidsTransactiepoort, ook wel OTP genoemd. OTP is een initiatief van de overheid (in beginsel onder de vlag van het Ministerie van Economische zaken, onder de naam ICTAL, en later onder de vlag van het Ministerie van Financiën). 

Op dit moment is er een standaard om op basis van webservices gegevens uit te wisselen met de OTP. Ten tijde van de EGS proef was deze standaard er nog niet en is gekozen voor “Drieluik”. Drieluik is een communicatieprotocol en koppelvlak dat oorspronkelijk voor de landbouw is ontwikkeld en lang als standaard is gezien voor communicatie met de OTP. De werking is, eenvoudig gezien, als volgt:

Op de PC van de klant wordt Drieluik communicatiesoftware geïnstalleerd. Vanuit de kassasoftware wordt dan de betreffende (statistiek)informatie periodiek, in XML formaat, aangeboden aan de Drieluik communicatiesoftware die op haar beurt zorgt voor verbinding met de OTP, het verzenden van de statistiekgegevens en het ontvangen van een retourbericht. Vanuit de OTP wordt de statistiekinformatie vervolgens gedistribueerd naar de betrokken overheidsinstanties (CBS, HBD en BH&C), 

De deelnemende softwareleveranciers zijn tevreden over het verloop van de proef en geven aan dat deze aan de verwachting heeft voldaan. De communicatie met OTP, via Drieluik, heeft volgens de leveranciers dan ook goed gefunctioneerd. Dit laatste wordt onder meer bevestigd door Marius Goedkoop van het BH&C. Volgens Goedkoop is het resultaat in keten “POS-systemen – OTP – BH&C” de praktijk technisch goed verlopen.

Oscar Scherstra van Quadrant Software laat weten dat aan de proef door 18 klanten is deelgenomen. Deze uiteindelijke proef met klanten is media 2006 van start gegaan.

André de Jong van E.B.P. Point of Sale B.V. geeft aan EGS te hebben ingebouwd in alle versies van de POSManager+® software (horeca, mode, retail food en retail-non food). De Jong meldt dat het startsein voor de proef vorig najaar is gegeven door toenmalig Minister Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurde bij Puur Mannen Mode in Den Haag, een Modezaak werkend met POSManager+® en één van de 25 deelnemende klanten van E.B.P. Point of Sale B.V.
Deze optie wordt standaard in alle pakketten meegeleverd aan de POSManager+® gebruikers.

Ton Scharis, Marketing Manager van NewWay, laat weten dat de tool zonder kosten beschikbaar gesteld zal worden aan cliënten. “We zien dit als een service aan onze klanten” zegt Scharis.

Omzetten van de proef in de praktijk lijkt dan ook een logisch gevolg.

Tijdelijk
Vanuit GBO.Overheid, de nieuwe beheerorganisatie rondom de OTP, wordt nu gesproken van een tijdelijke voorziening als het gaat om Drieluik. “GBO.Overheid is bezig een infrastructuur te ontwikkelen waardoor overheidsorganisaties ook op een standaard wijze op elkaar en op de OTP zijn aangesloten”, zo vernemen we. 

Hoe nu verder?
Vanuit leverancierszijde wordt de wens uitgesproken dat het project EGS geïntegreerd zal worden met het project XAA (XML Auditfile Afrekensystemen) dat vanuit de Belastingdienst is gestart. Op deze wijze kan de ontwikkeling en implementatie efficiënt opgepakt worden. Ook samenwerking met het NTP (Nederlands Taxonomie Project), een overheidsproject om op gestandaardiseerde wijze gegevens aan te leveren aan Belastingdienst, CBS en Kamer van Koophandel op basis van XBRL, lijkt een logische stap.

Het is alleen onbegrijpelijk dat de overheid, en dan met name het ministerie van Economische Zaken (EZ), onvoldoende regie uitvoert om ontwikkelingen op het gebied van standaard gegevensuitwisseling met de overheid efficiënt uit te voeren. Enkele jaren geleden is vanuit EZ het project ICTAL opgezet. ICTAL staat voor ICT en Administratieve lasten(vermindering). Vermindering tussen haakjes, want dat is niet aangetoond. Vanuit ICTAL zou OTP ontwikkeld worden. Een generieke techniek om (eenvoudig) informatie uit te wisselen tussen het bedrijfsleven en de overheid.
Nu, jaren later, is het stokje overgedragen aan “GBO.Overheid”. Het eerder genoemde Drieluik is inmiddels achterhaald volgens Rien Stor, hoofd ontwikkeling GBO.Overheid. “Drieluik moet namelijk lokaal geïnstalleerd worden bij alle ondernemers die informatie gaan uitwisselen met de overheid en dat is vanuit beheersoogpunt gezien niet wenselijk”, aldus Stor. GBO.Overheid heeft nu ingezet op “webservices”, een ontwikkeling die in 2006 is geïnitieerd vanuit het eerder genoemde NTP project om XBRL berichten uit te wisselen met de overheid. 

Feitelijk kunnen we dus stellen dat de ontwikkeling van een standaard OTP zo lang heeft geduurd de afgelopen jaren dat de eerder beoogde techniek is achterhaald door de tijd. Technologische ontwikkelingen gaan sneller dan de beloofde innovatie bij de overheid blijkt dus. Dat de overheid (onder aandrang van het NTP project) nu kiest voor webservices is wellicht een compliment waard voor degenen binnen de overheid die deze stap hebben genomen. Het is alleen wrang dat een project als EGS daar niet eerder van heeft kunnen profiteren. Eerdere samenwerking en afstemming van EGS, NTP/XBRL en het project XAA was op zijn minst wenselijk geweest. De nu nieuw ingezette techniek met webservices (onder de noemer STK – standaard koppelvlak) moet geadopteerd worden door de markt, zijnde softwareleveranciers en ondernemers. Allereerst is het van belang dat de overheid duidelijk uitlegt aan softwareleveranciers op welke wijze nu met OTP gecommuniceerd kan worden en hoe dit getest kan worden. Vervolgens zal aan ondernemers uitleg gegeven moeten worden wat voor consequenties dit heeft voor in gebruik zijnde toepassingen en de organisatie zelf. 
Vanuit het NTP project is een commerciële folder de markt ingestuurd, maar dat is natuurlijk niet voldoende om de markt echt in beweging te zetten.

Softwareleveranciers zijn in de praktijk van goede wil, dat blijkt onder meer aan de bereidheid tot deelname aan het EGS project. Het is nu alleen tijd voor de overheid om orde op zaken te stellen: projecten op elkaar afstemmen en softwareleveranciers duidelijk informeren. Als dan ook nog eens aangetoond wordt dat met deze ontwikkeling echt administratieve lastenverlichting bereikt wordt zal de markt binnen mum van tijd aanhaken. 

Geen lastenverlichting
De weg die nu ingezet is met OTP zal nu niet direct zorgen voor lastenverlichting. De afzender (lees: de ondernemer) van een bericht aan de OTP moet zich door middel van een certificaat identificeren bij de OTP. Dit laatste om de betrouwbaarheid van de identiteit van de afzender te controleren. De afzender dient zelf te zorgen voor zo’n certificaat waarvan de kosten op 60,- á 80,- euro per ondernemer worden geschat. Uitgaande van ruim 600.000 MKB ondernemers kunt u dus zelf uitrekenen wat dit gaat kosten.

Categorie(n) Branche > Detailhandel & Horeca
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED