Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Boekhoudpakket met de nodige problemen toch gecertificeerd door het SRA

Plaatsingsdatum 15-12-2006
Berichtdatum 15 december 2006

Accountantswereld weer in verlegenheid gebracht.
Boekhoudpakket met de nodige problemen toch gecertificeerd door het SRA 

Bij gebruikers wordt de indruk gewekt dat een SRA certificaat een erkend keurmerk is. Softwareleveranciers maken hier handig gebruik van door dit te melden in hun publicaties. 

In 2005 hebben we al eens een kritisch artikel geschreven over het certificeren van software met titel “Certificeren van boekhoudsoftware onduidelijk” (zie www.softwarepakketten.nl onderdeel certificeren). De reden van ons artikel in 2005 was een door ons uitgevoerde test van een boekhoudpakket waarvan de gebruikersdocumentatie niet geheel in orde bleek, terwijl het pakket wel het SRA certificaat droeg. SRA staat voor Stichting Samenwerkende Registeraccountants & Accountant-Administratieconsulenten. Een organisatie van aangesloten accountantskantoren met gecertificeerde accountants die onder meer boekhoudpakketten certificeert. 

Wij hebben er bij het SRA toen (en ook later) op aangedrongen de normen en uitkomsten van certificeren openbaar te maken. Softwareleveranciers melden het SRA certificaat vaak uitgebreid op hun website, zonder dat de bezoeker kan zien wat er schuil gaat achter het certificaat.

Omdat het SRA accountantskantoren, met gecertificeerde accountants, heeft als leden mag je als ondernemer toch veronderstellen dat een certificaat door het SRA een goede waarborg is voor betrouwbare software dat aan strenge, door accountants opgestelde, kwaliteitseisen voldoet. 

Zo lezen we op de website van Asperion over het SRA certificaat het volgende:
De beoordelingscriteria werden opgesteld door een team deskundigen van het SRA (RA’s, RE’s, AA’s en CISA). In de categorie software voor Internetboekhouden is de software van Asperion een welkome aanwinst. De indruk van het team beoordelaars van het SRA is dan ook zeer positief. Het is Asperion toegestaan om vanaf deze versie (4.25) het SRA – keurmerk ‘SRA – gecertificeerd’ te mogen voeren”.

Asperion heeft ons laten weten dat deze tekst in overleg met het SRA op de website is geplaatst. Er wordt dus met nadruk gewezen op de titels AA, RA en CISA.

Als onderzoeksbureau testen wij regelmatig boekhoudsoftware en dan met name door de bril van de gebruiker (ondernemer). We letten op zaken als: installatie, bedieningsgemak, functionaliteit en documentatie. Ons resultaat leggen wij vast in onderzoeksrapporten die, tegen een kleine vergoeding, voor een ieder beschikbaar zijn. Testcriteria zijn beschikbaar op onze website www.gbned.nl

Kort na de beoordeling door het SRA hebben wij (augustus/september 2006) het online boekhoudpakket van Asperion ook getest (versie 4.30) en kwamen daarbij tot de volgende feiten:

 • Een handleiding is niet aanwezig.

 • In de helpinformatie kunnen we niet zoeken op een trefwoord en een index of trefwoordenregister ontbreekt.

 • We kunnen als ondernemer geen afgesloten periodes blokkeren voor boeken.

 • Als we per ongeluk een crediteur toevoegen als debiteur en deze willen verwijderen lukt dat niet (we hebben nog niets op de relatie geboekt).

 • Tijdens de installatie is een kengetal standaard gedefinieerd, te weten: 
  bruto marge, uitgedrukt als: (opbrengst verkoop + bedrijfskosten) / opbrengst verkopen).
  Wij kennen de bruto marge alleen als omzet -/- kostprijs van de omzet, waarbij nog geen rekening is gehouden met afschrijvingen en andere bedrijfslasten, zoals salarissen. De leverancier geeft als reactie dat er een fout in de standaard administratie template zat die nu is verholpen.

 • Bij het wijzigen van bestaande boekingen verschijnen de teksten “projectnummer”, “kostensoort” en “kostendrager” in beeld waar we niets mee kunnen en verder niet eens aanwezig zijn in pakket. Eveneens verschijnt de tekst: “BTWCode inkoop: NULL=”, terwijl het gaat om een verkoopboeking.

 • Via het journaliseren kunnen we nog een boeking verwijderen. Voor het verwijderen van een handmatig vastgelegde verkoopboeking verschijnt de melding “Deze factuur is gegenereerd vanuit een verkooporder”. Deze melding is niet juist.

 • We zijn verbaasd dat we ook de beginbalans kunnen boeken bij winst & verliesrekeningen. Naar onze mening kennen deze rekeningen helemaal geen beginbalans en is dit boekhoudkundig dan ook niet juist.

 • Selectie grootboekmutaties op “119,00”, geeft de volgende foutmelding: “Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07‘ [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Error converting data type varchar to float. Rapportages/ Rapportage_SelectieGrtbkMut.asp, line 173”.

 • Als we “terug” kiezen bij “te journaliseren verkoopfacturen” komen we terecht op het startscherm en niet in het overzicht facturen waar we vandaan kwamen. De navigatie lijkt hier niet geheel in orde. De leverancier laat ons weten dat deze functies verbeterd wordt.

 • Als we een kopie factuur willen opvragen verschijnt bij ons een javascript error in beeld met de melding van een syntax fout in regel 1, teken 10. De leverancier laat weten dat dit laatste een fout in de programmatuur was die direct is hersteld.

 • Reconciliatie: Er is geen match gevonden, terwijl naam debiteur, factuurnummer en bedrag wel overeenstemmen). Reactie leverancier: Het programma zoekt op bankrekening nummer en bedrag, (nog) niet op factuurnummer of debiteur. We realiseren ons dat deze functie verdere uitbreiding behoeft.

 • We zijn ontevreden over de responsetijden bij het vastleggen van budgetten. Zowel het opslaan als het kiezen voor grootboekrekeningen binnen een balansgroep duurt bij ons gemiddeld 7 seconden.

 • Als we een exportdefinitie willen wijzigen volgt er een foutmelding vanuit Internet explorer, te weten “document.IELayout_Update.koptabelID” is leeg of geen object. We kunnen echter wel doorgaan.

Asperion zal de door ons geconstateerde onvolkomenheden inmiddels best adequaat opgepakt hebben. Maar waar het om gaat is dat het pakket al gecertificeerd was voor onze constateringen. Als we onze auto naar de APK keuring brengen dan moeten eerst alle onvolkomenheden zijn verholpen voordat we een goedkeurend stempel krijgen van de keurmeester. Onze blauwe ogen en alleen de mededeling dat we geconstateerde gebreken zullen verhelpen in de toekomst zal niet het gewenste stempel opleveren.

Laten we maar gelijk bekennen dat wij ook wel eens de plank mis slaan en soms onvolkomenheden over het hoofd zien bij het testen van software. Maar wij geven geen certificaat af en de lezer van onze rapporten kan precies nagaan wat we getest hebben (en daaruit dus ook afleiden wat we niet getest hebben).

Wij zijn ronduit van mening dat in het geval van Asprion een certificaat door het SRA onterecht is afgegeven. Wij denken dat hierdoor ook andere softwareleveranciers worden gedupeerd die duizenden euro’s hebben betaald voor het certificeren door het SRA. Want hoe kunnen deze laatste softwareleveranciers aantonen dat in hun geval wel terecht een certificaat is afgegeven?

Natuurlijk kunt u de door ons geconstateerde bevindingen afdoen als “minor problems” of “muggenziften”. Maar u heeft de mogelijkheid dit nu zelf te bepalen. Daarom pleiten wij er voor dat normen en uitkomsten van certificering van boekhoudsoftware openbaar wordt gemaakt. Zelfs als geen certificaat wordt verstrekt omdat een pakket niet voldoet. Een argument dat dan andere organisaties de normen kunnen gebruiken vinden wij niet valide. Het gaat bij het certificeren per slot van rekening om de kwaliteit van het uitvoeren van de boordeling en de bevindingen daarvan. 

Als nu een certificaat wordt afgegeven dat betrekking heeft op de test van een boekhoudpakket en met nadruk wordt gewezen op titels als AA, RA en CISA mag toch verondersteld worden dat deze software aan de strengste normen en eisen voldoet. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat, na de nodige boekhoudschandalen, ook het vertrouwen van accountants weg is als het gaat om het beoordelen van software. Wij hebben SRA gevraagd hun certificering en de beoordeling van het pakket Asperion toe te lichten tijdens de Praktijkdag internetadministratie op 21 september j.l. Het SRA is daar niet op ingegaan. Ook hebben wij het SRA op de hoogte gebracht van onze, hiervoor genoemde, bevindingen. 

19 januari 2007
Inmiddels heeft het SRA op haar website www.sra.nl/certificering uitgebreide informatie geplaatst over haar certificering van software. Wij stellen dat in elk geval bijzonder op prijs.

Categorie(n) Softwareselectie
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED