Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Winstaangifte: van boekhouding naar fiscale aangiftesoftware IB en VPB

Plaatsingsdatum 30-06-2019
Berichtdatum Juni 2019

Vanuit menig boekhoudpakket worden financiële cijfers aangeleverd voor de VPB-aangifte en winstaangifte IB. Er zijn inmiddels al meerdere leveranciers van boekhoudpakketten en fiscale aangiftepakketten die onderling gegevens uitwisselen. En ook RGS wordt hiervoor al ingezet. Maar de praktijk leert ook dat er nog de nodige intermediairs (accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren) zijn die cijfers voor de winstaangifte handmatig overtypen in fiscale aangiftesoftware of aangewezen zijn op rapportagesoftware. 

Het voorstel is nu een ‘standaard koppelvlak’ te definiëren (bijvoorbeeld in XML) om gegevens vanuit boekhoudsoftware, al dan niet via een API, over te zetten naar fiscale aangiftesoftware. Zodat alle leveranciers (van boekhoud- en fiscale aangiftesoftware) een uniforme oplossing hebben voor het automatisch aanleveren van cijfers voor de winstaangifte.

Doelstelling
De beoogde doelstelling is dat intermediairs automatisch cijfers kunnen overzetten van boekhoudsoftware naar het onderdeel 'winstaangifte' van fiscale aangiftesoftware IB en VPB. Op een zodanige wijze dat daarvoor geen aparte raportagesoftware meer benodigd is of handmatig cijfers ingevuld moeten worden in betreffende aangiftesoftware. 

Wat kan mogelijk aangeleverd worden?

 1. Grootboeksaldi per ultimo kalenderjaar;
 2. Grootboeksaldi per begin kalenderjaar; beginbalans balansrekeningen.
 3. Grootboeksaldi per ultimo vorig kalenderjaar: beginsaldi resultatenrekeningen.
 4. Sub administratie vaste activa; optioneel.
 5. Sub administratie BTW-aangifte; optioneel.
 6. Gegevens aandeelhouders; alleen voor VPB, optioneel.

De nadruk ligt in eerste instantie op de punten 1, 2 en 3.

Een en ander op basis van RGS codering in het grootboek.

Het voorstel komt feitelijk op het volgende neer:

 1. De Belastingdienst zorgt voor een volledige codering van de winstaangiftes (IB en VPB) in het RGS-schema. Op een zodanige wijze dat iedere RGS-code (in elk geval op niveau 4) een corresponderende winstaangifte rubriekscode kent. Dit is al onder de aandacht geweest bij de koppeling tussen RGS en SBR en de daarvoor relevante rapportages. Dit zou in de basis dus al beschikbaar moeten zijn.
     
 2. Leveranciers van fiscale aangiftesoftware zorgen ervoor dat via een XML-bestand, met overeen te komen standaard indeling, de cijfers ingelezen kunnen worden. Mogelijke varianten:

  a) Gecomprimeerd per winstaangifte rubriekscode (zoals toegekend onder punt 1).
  Als de cijfers alleen van belang zijn voor de winstaangifte (IB en VPB).

  b) Cijfers per RGS-code.
  Als vanuit de aangiftesoftware IB en VPB ook een jaarrekening aangemaakt wordt, naast de winstaangifte.
  We hebben het dan in de regel over jaarrekening entiteiten micro en klein.
     
 3. Leveranciers van boekhoudsoftware zorgen ervoor dat via het hiervoor overeengekomen XML-bestand, de cijfers aangeleverd worden aan fiscale aangiftesoftware.

Aanpak:

 1. In eerste instantie is gevraagd naar de medewerking van leveranciers van fiscale aangiftesoftware om onderling te komen tot een standaard uitwisseling met boekhoudsoftware. Zoals bij de inleiding al aangegeven hebben de nodige leveranciers (fiscaal en boekhoudsoftware) al onderling koppelingen gerealiseerd, waarbij ook RGS is gebruikt. In die zin is hetgeen voorgesteld in dit voorstel dan ook beslist niet nieuw. 

  Inmiddels hebben meerdere leveranciers van fiscale aangiftesoftware aangegeven open te staan om hierover verder te praten. Op 12 september 2019 is daartoe een eerste overleg gepland. 

  Een belangrijke voorwaarde is medewerking vanuit de Belastingdienst wat betreft de koppeling tussen RGS en de IB en VPB-winstaangifte rubrieken. Voor zover natuurlijk al niet is uitgevoerd bij de koppeling tussen RGS en SBR. De Belastingdienst is hierbij een van de initiatiefnemers van RGS.
    
 2. Als de koppeling tussen RGS en de IB en VPB-winstaangifte rubrieken is geborgd en de leveranciers van fiscale aangiftesoftware tot overeenstemming zijn wordt de oplossing voorgelegd aan leveranciers van boekhoudsoftware.
    
 3. Als alle genoemde partijen tot overeenstemming zijn wordt de oplossing uitgerold met medewerking van betreffende softwareleveranciers. Hierna kunnen intermediairs gebruik maken van betreffende oplossing als zij RGS hebben gekoppeld aan hun onderliggende (cliënt)adminitraties.

Mijn persoonlijke wens is dat bij het opstellen van alle winstaangiftes IB en VPB over 2019 alle cijfers uit de boekhouding automatisch overgenomen worden en handmatig overtypen van cijfers dan voltooid verleden tijd is.

Wilt u meer weten over dit initiatief, heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?

Neem dan even contact op met Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED, gerard@gbned.nl
 

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Standaardisatie, (open)standaarden, Soort > Boekhoudsoftware, Soort > Belastingen, Juridisch en Subsidie, RGS (ReferentieGrootboekSchema)
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED