Softwarepakketten.nl

Begrippen > ISO

ISO (International Organization for Standardization) met onder andere de standaards ISO 3166 t.b.v. landencodes en ISO 4217 t.b.v. valutacodes en dus nu ook de elektronische factuurstandaard UBL (V2.1) onder de standaard ISO/IEC 19845:2015.

Onderzoek en artikelen op deze website over [ ISO ]
Presentaties seminar Elektronisch factureren in de praktijk (12-12-2018) met UBL en PEPPOL (14-12-2018)
Op woensdag 12 december 2018 is voor de 3e maal het "Seminar: elektronisch factureren in de praktijk", georganiseerd te Hoevelaken. Deze dag was volledig gericht op oplossingen voor e-factureren, elektronische factuurverwerking, - mede - op basis van de opvolger van PDF: de ISO-standaard UBL en het PEPPOL-netwerk. Presentaties van enkele sprekers zijn beschikbaar.
Verslag van de Auditfile Platform Domeingroep XAA-bijeenkomst, 13-02-2018 (07-05-2018)
XAA is onder andere een onderdeel van audit data. Er is een ISO project gestart door China weet Fred van Ipenburg te melden. Hij maakt deel uit van de NEN normcommissie die Nederlandse bijdrage inbrengt.
Presentaties Seminar: elektronisch factureren in de praktijk 13-12-2017 (14-12-2017)
Op woensdag 13 december 2017 is voor de 2e maal het Seminar: elektronisch factureren in de praktijk georganiseerd te Hoevelaken. Deze dag was volledig gericht op oplossingen voor e-factureren, elektronische factuurverwerking, - mede - op basis van de opvolger van PDF: de ISO-standaard UBL en de Europese standaard EN 16931. Presentaties van sprekers zijn beschikbaar.
Blogs op deze website over [ ISO ]
Tien aanbevelingen om het gebruik van elektronisch factureren in Nederland eindelijk tot bloei te laten komen (05-07-2016)
Dat elektronisch factureren op basis van de ISO standaard UBL (Universal Business Language) de toekomst heeft is een gegeven. Steeds meer softwareleveranciers ondersteunen UBL om elektronisch factureren mogelijk te maken, zowel voor uitgaande facturen als voor inkomende factuurverwerking. Papieren facturen versturen, al dan niet op verzoek van klanten, is inmiddels ‘not-done’ anno 2016.
White papers op deze website over [ ISO ]
ISO 9001: terug naar de bedoeling (19-08-2015)
In deze whitepaper gaan we terug naar de basis van ISO 9001, geven we u praktische tips om ISO 9001:2015 goed te implementeren én gaan we per hoofdstuk in op de veranderingen in de nieuwe norm.
WIKI's over [ ISO ]
Boekhoudpakketten selectie checklist Betalingsverkeer

Betalingsverkeer binnen boekhoudsoftware is onder te verdelen in: automatische betalingen debiteuren, automatische incasso crediteuren en elektronisch bankieren (waaronder ook functies als Ideal). In relatie tot het betalingsverkeer zijn onderwerpen als SEPA en PSD2 van belang. In meer uitgebreidere vorm spelen onderwerpen als Treasury-, Cash- en Payment management waarvoor aparte softwaresystemen aangeboden worden. Cryptocurrencies, zoals de Bitcoin, kunnen ook een rol spelen bij betalingsverkeer. 

Boekhoudpakketten selectie checklist Vreemde valuta en cryptocurrency

SInds de overgang naar de Euro is het aantal boekhoudpakketten dat vreemde valuta ondersteunt afgenomen. Dat neemt niet weg dat voor internationaal opererende bedrijven vreemde valuta functionaliteit van wezenlijk belang is. Daarnaast zijn de cryptocurrency nog steeds aan een opmars bezig. Deze cryptocurrency moeten ook verwerkt worden in de boekhouding en dus moet boekhoudsoftware er rekening mee houden. Cryptocurrency kunnen beschouwd worden als een valuta en daarmee opgenomen worden in een vreemde valuta administratie.

ISO

ISO (International Organization for Standardization) is an independent, non-governmental membership organization and the world's largest developer of voluntary International Standards.

We are made up of our 162 member countries who are the national standards bodies around the world, with a Central Secretariat that is based in Geneva, Switzerland. Learn more about our structure and how we are governed.

 

Nadere specificaties EN 16931 (norm voor de Europese kernfactuur)

Onder de noemer "EN 16931" is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur". De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken per medio april 2019.

Om te starten eerst voorbeeld van een simpele, maar wel complete, factuur in UBL (2.1 - EN 16931)

Voordat de elementen op een UBL Factuur verder worden toegelicht volgt onderstaand eerst een simpel, maar compleet, voorbeeld van een factuur met 1 factuurregel en (dus) 1 BTW-percentage.

Opbouw UBL Factuur, afzender factuur (Accounting SupplierParty)

De gegevens van de afzender van de factuur zijn in UBL ondergebracht onder <AccountingSupplierParty> en als volgt onderverdeeld:

 1. Identificatie ID van de klant; Optioneel.
  Letterlijk omschreven als: CustomerAssignedAccountID. An identifier for this supplier party, assigned by the customer.
         
 2. Aanvullende identificatie afzender; Optioneel.
  Letterlijk omschreven als: AdditionalAccountID is an additional identifier for this supplier party (3th party id in free format text).

De volgende onderdelen zijn in UBL ondergebracht onder <party>:

 1. Elektronische netwerkadressering, zoals PEPPOL adressering; Optioneel / EU-N Optioneel.
  GLN is gebruikt in onderstaand voorbeeld.

 2. Identificatie van de afzender; Optioneel / EU-N Optioneel
     
 3. Naam van de afzender; EU-N Optioneel

  Opmerking EU-N:
  LET OP: Veronderstelt mag worden dat de naam van de afzender altijd opgegeven wordt.
  EU-N stelt zich op het standpunt dat registratienaam verplicht is (zie onder punt 6) en daarom deze naam optioneel is!
  Advies UBL Ketentest: naam altijd opgeven.

 4. Postadres van de afzender; OptioneelEU-N deels verplicht (alleen met landcode)
  Met elementen:
  - straat;
  - woonplaats
  - postcode
  - provincie
  - aanvullende adresgegevens; als aanwezig (Addressline) dan altijd Line invullen. 
  - landcode; verplicht bij EU-N
  Dus alleen de elementen die van belang zijn vullen, de andere elementen weglaten.
  + EU-N: uitzondering: landcode altijd verplicht.
  + EU-N uitgaand: zoveel mogelijk straat inclusief huisnummer. Inkomend: straat aanvullen met inhoud huisnummer als dit laatste apart is gevuld (via BuildingNumber).
  + NLCIUS: straat, woonplaats en postcode verplicht.

 5. BTW-gegevens van de afzender; Optioneel / EU-N optioneel.
  BTW-nummer afzender en bijvoorbeeld extra aanduiding als geen BTW van toepassing is.
  + NLCIUS / PEPPOL: BTW-nummer altijd opgeven.
     
 6. KvK-gegevens van de afzender (PartyLegalEntity); Optioneel / EU-N deels verplicht.
  Registratienaam (EU-N verplicht) van de afzender en KvK-nummer van de afzender.  

  In plaats van KvK kan ook sprake zijn van een andere instantie, c.q. nummer-uitgave. Zo kunnen we in Nederland OIN (Overheids Identificatie Nummer) voor overheden die geen KvK-nummer hebben. 

  LET OP:
  Het KVK-nummer (of ander nummer) kan vooraf gegaan worden door het "schemeID".  
  Dit schemaID bevat dan de ISO 6523 ICD code. Voor de KVK is dit code 0106 en voor OIN is dit code 0190.  

  Zie voor KVK en OIN met nadruk ook:
  Nadere specificaties EN 16931 (norm voor de Europese kernfactuur), conversie Punt 5 PartyLegalEntity
     
 7. Contactgegevens afzender; Optioneel / EU-Optioneel.
  Met elementen als naam, telefoon en emailadres.

EU-N uitleg algemeen 

Opbouw UBL Factuur, algemene factuurgegevens (zoals factuurnummer en -datum)

Een UBL factuur bevat de volgende algemene factuurgegevens:

 1. ID (Factuurnummer). EU-N
 2. Factuurdatum. EU-N
 3. Vervaldatum; optioneel, maar wel aanbevolen / EU-N optioneel
     
 4. Factuurtype code; optioneel / EU-N verplicht
  Voor een (commerciële) factuur geldt hiervoor standaard de waarde ‘380’.
  De praktijk leert dat niet alle leveranciers de waarde van ‘380’ hebben opgegeven en soms dit element geheel weg laten (het is per slot van rekening optioneel volgens standaard UBL). In het laatste geval kan kan door de ontvanger uitgegaan worden van ‘380’. Vanuit de UBL Ketentest wordt vooralsnog geadviseerd uitsluitend ‘380’ te gebruiken en geen andere InvoiceTypeCode.

  In sommige andere landen wordt voor creditnota's gebruikt gemaakt van de code '381'.
  Meer over creditnota's...
    
 5. Algemene factuurinformatie; optioneel / EU-N optioneel.

  Aanvullende toelichting EU-N:
  Het onderwerp in de toelichting (kunnen er meerdere zijn) wordt aangeduid binnen ##.
  Zie uitwerking hieronder.
     
 6. Peildatum voor belastingen (BTW peildatum); optioneel / EU-N optioneel
  Geadviseerd wordt deze gelijk te houden aan de factuurdatum. 
     
 7. Valutacode voor de gehele factuur; optioneel / EU-N verplicht
  Vanuit Nederland in verreweg de meeste gevallen "EUR". 
  Als niet opgegeven wordt "EUR" verondersteld.
     
 8. Overige valutacodes; optioneel
  Aanvullend op de hiervoor genoemde valutacode kan een, desgewenst afwijkende, valutacode worden opgegeven voor specifieke doeleinden, zoals: valutacode voor belastingen (BTW), regelprijs en/of betaling.
  Geadviseerd wordt hier geen, of in ieder geval zo min mogelijk, gebruik van te maken.
  Valutacode voor BTW is ook optioneel aanwezig bij EU-N.
      
 9. Referenties van de klant; optioneel / EU-N optioneel.
  Enerzijds kan een interne referentie van de klant opgegeven worden via:
  - het element "AcountingCost" en anderzijds;
  - via het element "BuyerReference".
    
 10. Periode waarover de factuurprestatie is verricht; optioneel / EU-N optioneel  
  Via het element "InvoicePeriod" kan een factuurperiode wordt opgegeven, die dan bestaat uit de onderliggende elementen "StartDate" en "EndDate".
  Als gekozen wordt voor "InvoicePeriod" dan moeten "StartDate" en "EndDate" beide verplicht gevuld worden. Formaat datum is in beide gevallen "YYYY-MM-DD".

  Aanvullend EN-N optioneel
  Het element "DescriptionCode". The code of the date when the VAT becomes accountable for the Seller and for the Buyer.

 EU-N uitleg algemeen

Opbouw UBL Factuur, ontvanger factuur (Accounting CustomerParty)

De gegevens van de ontvanger van de factuur zijn in UBL ondergebracht onder <AccountingCustomerParty> en als volgt onderverdeeld:

 1. Identificatie ID van de klant; Optioneel.
  Letterlijk omschreven als: CustomerAssignedAccountID is an identifier for the Customer's account, assigned by the Customer itself. 
    
 2. Identificatie ID van de afzender; Optioneel.
  Letterlijk omschreven als: SupplierAssignedAccountID is an identifier for the Customer's account, assigned by the Supplier. 
  In Nederland bekend als "debiteurennummer" dat regelmatig op facturen wordt gemeld, mede als onderdeel van het betalingskenmerk (debiteurennr en factuurnr). Toegekend door de leverancier!
         
 3. Aanvullende identificatie afzender; Optioneel.
  Letterlijk omschreven als: AdditionalAccountID is an additional identifier for this supplier party (3th party id in free format text).

De volgende onderdelen zijn in UBL ondergebracht onder <party>:

 1. Elektronische netwerkadressering, zoals PEPPOL adressering; Optioneel / EU-N Optioneel

 2. Identificatie van de ontvanger; Optioneel / EU-N Optioneel
      
 3. Naam van de ontvanger; EU-N Optioneel

  Opmerking EU-N:
  LET OP: Veronderstelt mag worden dat de naam van de ontvanger altijd opgegeven wordt. EU-N stelt zich op het standpunt dat registratienaam verplicht is (zie onder punt 6) en daarom deze naam optioneel is!

 4. Postadres van de ontvanger; Optioneel / EU-N deels verplicht (alleen met landcode)
  Met elementen:
  - straat; EU-N: inclusief huisnummer, dat u UBL ook apart beschikbaar is.
  - woonplaats;
  - postcode; 
  - provincie;
  - aanvullende adresgegevens; als aanwezig (Addressline) dan altijd Line invullen.
  - landcode; verplicht bij EU-N
  Dus alleen de elementen die van belang zijn vullen, de andere elementen weglaten.
  EU-N uitzondering: landcode altijd verplicht.
  EU-N uitgaand: zoveel mogelijk straat inclusief huisnummer. Inkomend: straat aanvullen met inhoud huisnummer als dit laatste apart is gevuld (via BuildingNumber). 

 5. BTW-gegevens van de ontvanger; Optioneel / EU-N Optioneel.
  PartyTaxSchema opnemen als BTW-nummer aanwezig van ONTVANGER (Anders sectie geheel weglaten). Aandachtspunt: BTW nummer met landcode als prefix. Als sprake is van een ICP (Intracommunautaire Prestatie) voor de BTW is opgave van een geldig BTW-nummer uiteraard verplicht.
     
 6. KvK-gegevens van de ontvanger (PartyLegalEntity); Optioneel / EU-N deels verplicht.
  Registratienaam (EU-N verplicht) van de ontvanger. 

  In plaats van KvK kan ook sprake zijn van een andere instantie, c.q. nummer-uitgave. Zo kunnen we in Nederland OIN (Overheids Identificatie Nummer) voor overheden die geen KvK-nummer hebben.

  LET OP:
  Het KVK-nummer (of ander nummer) kan vooraf gegaan worden door het "schemeID".  
  Dit schemaID bevat dan de ISO 6523 ICD code. Voor de KVK is dit code 0106 en voor OIN is dit code 0190. 

  Zie voor KVK en OIN met nadruk ook: 
  Nadere specificaties EN 16931 (norm voor de Europese kernfactuur), conversie Punt 5 PartyLegalEntity.   

 7. Contactgegevens ontvanger; Optioneel / EU-N Optioneel.
  Met elementen als naam, telefoon en emailadres.

EU-N uitleg algemeen 

UBL Facturen in vreemde valuta

Op factuurniveau is de gebruikte valuta aan te geven via DocumentCurrencyCode. Conform de ISO 4217 Alpha codelijst.

In euro’s wordt dit dan in UBL:
<cbc:DocumentCurrencyCode listID="ISO 4217 Alpha" listAgencyID="6">EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>

Bij meerdere elementen wordt de currencyCode opgegeven. Deze is dan overeenkomstig de hiervoor genoemde currencyCode. 

UBL versies die in Nederland op de markt zijn

In Nederland kennen we voornamelijk de standaard UBL 2.0 en 2.1 en daarvan afgeleid de Europese standaard EN 16931. Deze standaard is op dit moment gericht op de factuur en in Nederland via de afgeleide variant NLCIUS op de markt gebracht. De Nederlandse Rijksoverheid kent op dit moment een eigen UBL-variant onder de naam UBL-OHNL. Deze variant wordt echter door de markt nauwelijks ondersteund.

Links naar andere websites over [ ISO ]
Betalingsgerelateerde XML Validatie service
Ondersteunt het ISO 20022 XML migratie proces. Webbased, multibank XML validatie service voor het testen en valideren van betalingsgerelateerde XML bestanden. Met bankspecifieke business rules. XMLdation is een uitstekende service voor consultants en softwareleveranciers.
CGI
CGI staat voor Common Global Implementation (CGI).De doelstelling van CGI het vereenvoudigen van gegevensuitwisseling tussen ondernemingen en banken. Een en ander op basis van de ISO 20022 XML standaard (waarop ook SEPA is gebaseerd).
Softwarepakketten met [ ISO ] Leverancier
ISO2ACT
Web App voor ISO en VCA: melden, informeren, acteren
ACTNOVUM B.V.
FullyInControl
Cloud oplossing voor RM, ERM, GRC, kwaliteit, ISO, HSE, PM
Fully In Control B.V.
Dienstverlener met [ ISO ] Toelichting
True Outsmarting Technology  
Aspect | ICT Veelzijdige ICT-dienstverlener voor het MKB  
ACC ICT BV IT support, consultancy en Datacenterdiensten  

Onerzoeksbureau GBNED