Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

PSD2 > PSD2

Payment Service Directive 2 (PSD2) is een uitbreiding op PSD1 (Richtlijn voor betaaldiensten - 2007/64/EG). Mede vanwege de opkomst van internet en mobiele betalingen voldoet PSD1 niet meer. Zo zijn er een aantal innoverende betaalproducten en –diensten, zoals betaalinitiatiediensten of rekeninginformatiediensten die (nieuw) in PSD2 zijn opgenomen. 

Nadere toelichting:

Belangrijke data:

 • 4 december 2018; de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd om de Europese Richtlijn betaaldiensten (PSD2) in Nederland in te voeren.
 • 14 september 2019; de RTS (Regulatory Technical Standards) gelden per deze datum.

PSD2 kent vijf doelstellingen:

 1. Bevordering van concurrentie op de Europese betaalmarkt; 
 2. Innovaties in het betalingsverkeer mogelijk maken;
 3. Bescherming van deelnemers aan het betalingsverkeer;
 4. De veiligheid van het betalingsverkeer vergroten;
 5. Bijdragen aan één Europese betaalmarkt.

Reikwijdte
PSD2 is van toepassing op betaaldiensten die worden aangeboden in de Europese Unie (EU). Ook betalingstransacties waarbij slechts één van de betrokken betaaldienstverleners in de EU is gevestigd vallen voor een deel onder de reikwijdte van PSD2, voor zover de betalingstransactie binnen de EU plaatsvindt. PSD2 is van toepassing op betaaltransacties in alle valuta.

In Nederland wordt de richtlijn opgenomen in de Wet op het financieel toezicht, in het Burgerlijk Wetboek (Boek 7, Titel 7B), het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft.

PSD2 regelt:

 • de rechten en plichten van partijen die betaaldiensten aanbieden of afnemen: consumenten, ondernemingen en betaaldienstverleners;
 • de voorwaarden voor de uitvoering van betalingstransacties, de toegang tot betaalrekeningen door derde partijen en de informatie die de gebruiker daarover moet krijgen;
 • de vereisten waaraan moet worden voldaan om een vergunning te verkrijgen voor het verlenen van betaaldiensten;
 • het doorlopend toezicht op betaaldienstverleners.

Nieuwe betaaldiensten
PSD2 introduceert twee nieuwe betaaldiensten:

 1. Betaalinitiatiediensten (dienst 7); 'Betaalinitiatiedienstverleners' kunnen met toestemming van een rekeninghouder de opdracht geven een betalingstransactie uit te voeren vanaf zijn rekening. Bijvoorbeeld bij online aankopen bij een webwinkel.

  Notatie volgens DNB: Bij deze dienst initieert een betaaldienstverlener op verzoek van een betaaldienstgebruiker een betaalopdracht vanaf een online betaalrekening die bij een andere betaaldienstverlener worden aangehouden. Denk hierbij aan het initiëren van een online aankoop bij een webwinkel voor een consument.
   
 2. Rekeninginformatiediensten (dienst 8); 'Rekeninginformatiedienstverleners' kunnen met toestemming van een rekeninghouder toegang krijgen tot zijn betaalgegevens. Deze betaalgegevens kunnen rekeninginformatiedienstverleners ordenen waardoor een rekeninghouder beter inzicht krijgt in zijn betaalgegevens. Bijvoorbeeld ook vanuit meerdere rekeningen. 
  Dit wordt in de praktijk ook wel Access to the Account (XS2A) genoemd.

  Een belangrijk attentiepunt is dat de rekeninghouder wettelijk verplicht om de hiervoor genoemde toestemming elke 90 of 180 dagen weer opnieuw te verlenen. Per 25 juli 2023 is dit 180 dagen.

  Notatie volgens DNB: Bij deze onlinedienst verstrekt een betaaldienstverlener geconsolideerde informatie over een of meer betaalrekeningen die de betaaldienstgebruiker bij een of meer betaaldienstverleners aanhoudt.

Zie voor alle 8 diensten die onder PSD2 vallen de DNB...

Nieuwe betaaldienstverleners:
PSD2 zorgt voor nieuwe, commerciële, toetreders tot het betalingsverkeer, naast de bestaande banken. Bijvoorbeeld retailbedrijven, zoals winkel- of supermarktketens, telecomproviders, etc., kunnen zelf een betaalinitiatiedienst opzetten en hun eigen betalingsverkeer regelen. Softwareleveranciers kunnen in de zakelijke markt zowel betaalinitiatiediensten als rekeninginformatiediensten aanbieden aan hun gebruikers. Feitelijk een uitbreiding van hun portfolio als het gaat om administratieve software (zoals ERP-systemen en boekhoudpakketten). 

Betaalrekening moet online raadpleegbaar zijn
Een betaaldienstgebruiker heeft alleen recht op het inschakelen van een betaalinitiatiedienstverlener of rekeninginformatiedienstverlener als de betaalrekening van de betaaldienstgebruiker online raadpleegbaar is – dat wil zeggen dat de betaalrekening online toegankelijk moet zijn.

Bank moet meewerken
Wanneer een betaler uitdrukkelijk toestemming geeft voor een betaling via een betaalinitiatiedienstverlener of voor het opvragen van rekeninginformatie door een rekeninginformatiedienstverlener, dient de rekeninghoudende betaaldienstverlener (meestal een bank) hieraan medewerking te verlenen om het recht te waarborgen van de betaler om een betaalinitiatiedienstverlener of rekeninginformatie-dienstverlener te kunnen inschakelen. 

Toezicht
Het toezicht op betaaldienstverleners in Nederland is verdeeld over een aantal toezichthouders:
- AFM (www.afm.nl); 
- De Nederlandsche Bank (DNB) (www.dnb.nl); 
- De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl);
- De Autoriteit Consument en Markt (ACM) (www.acm.nl).

Toegang tot betalingssystemen en betaalrekeningen
PSD II regelt dat deelnemers aan een betalingssysteem, wanneer zij een betaaldienstverlener toegang geven tot het betalingssysteem, andere betaaldienstverleners op objectieve, evenredige en niet-discriminerende wijze toegang verstrekken. Eveneens is bepaald dat banken ervoor zorgen dat betaalinstellingen op een objectieve, niet-discriminatoire en evenredige wijze toegang hebben tot een betaalrekening. De toegang moet zodanig zijn dat betaalinstellingen onbelemmerd en efficiënt hun taak kunnen vervullen.

De DNB meldt hierover het volgende:
"De toegang tot de rekening markeert een trendbreuk. Van oudsher hebben banken hun gelden, gebouwen en systemen zo veel mogelijk beschermd en beveiligd. Nu verplicht PSD2 hen om hun retailbetaalsystemen open te stellen. Voortaan moeten zij – op een veilige manier – het contact met, en betaaldata over, hun klanten delen met de derde partijen (mits deze een vergunning hebben). Deze derde partijen bieden de klanten hun eigen diensten aan. Zo kan de rekeninghouder via een betaalinitiatiedienstverlener, met een app of pc, betaalopdrachten geven aan zijn bank. Dit is een alternatief voor iDEAL- of kaartbetalingen; daarmee biedt PSD2 een nieuwe, extra on-line betaalmogelijkheid. Bij rekeninginformatiedienstverlening krijgt de rekeninghouder real-time overzichten en analyses van zijn betaaltransacties vanaf één of meer bankrekeningen".

Sterke cliëntauthenticatie (onderdeel RTS)
(Strong Customer Authentication - SCA)
PSD II introduceert, als één van de maatregelen om de veiligheid van het betalingsverkeer te vergroten, een sterke cliëntauthenticatie. Sterke cliëntauthenticatie wordt voorgeschreven wanneer de betaler:

 1. online toegang wil krijgen tot zijn betaalrekening,
 2. een elektronische betaling initieert en
 3. via een communicatiemiddel op afstand een handeling verricht die een risico op fraude of ander misbruik met zich meebrengt.

Onder sterke cliëntauthenticatie wordt verstaan: authenticatie met gebruikmaking van twee of meer factoren die worden aangemerkt als kennis (iets wat alleen de gebruiker weet), bezit (iets wat alleen de gebruiker heeft) en inherente eigenschap (iets wat de gebruiker is) en die onderling onafhankelijk zijn, in die zin dat het vrijgeven van één ervan geen afbreuk doet aan de betrouwbaarheid van de andere en die zodanig is opgezet dat de vertrouwelijkheid van de authenticatiegegevens wordt beschermd. Zo kan bij internetbankieren gebruik worden gemaakt van een apparaat waarmee een gebruiker, door gebruikmaking van de betaalpas (kenmerk: “bezit”), invoering van de pincode (kenmerk: “kennis”) en eventueel het scannen van patronen of het intoetsen van controlecodes, toegang heeft tot zijn betaalrekening en betaalopdrachten kan geven.

Bescherming van persoonsgegevens
Er zijn verschillende bepalingen in PSD II gewijd aan bescherming van persoonsgegevens. Zo moet een aanvrager bij de vergunningsaanvraag een beschrijving geven van het beveiligingsbeleid, waarin ook aandacht moet zijn voor de kans op fraude en illegaal gebruik van persoonsgegevens.  

Uitzonderingen
Er zijn meerdere uitzondering voor betaaldiensten. Onder meer: 
Uitzondering voor betaaldiensten die worden verricht binnen een beperkt netwerk, zoals binnen een bepaald bedrijfsgebouw zijn strikter gedefinieerd, met als gevolg dat vooral kleine, beperkte netwerken buiten de reikwijdte van PSD II vallen. Betaalinstrumenten die onder de vrijstelling voor beperkte netwerken vallen zijn bijvoorbeeld klantenkaarten, tankkaarten, lidmaatschapskaarten, kaarten voor openbaar vervoer, parkeerkaarten of maaltijdcheques. De vrijstelling voor beperkte netwerken gaat gepaard met een plicht om het gebruik maken van deze vrijstelling te melden aan de Nederlandsche Bank.

Ook uitgezonderd zijn betaaldiensten die worden verricht via telecomapparatuur of –netwerken. Hieronder valt met name een systeem waarbij gefactureerd wordt via de netwerkexploitant of wanneer aankopen rechtstreeks via de telefoonrekening worden afgerekend. Het gaat vooral om diensten die behoren tot entertainment, zoals betaald chatten, video, muziek, spelletjes, informatie over het weer, het nieuws, sportverslaggeving, beurskoersen, telefooninlichtingen en deelname aan TV- en radioprogramma’s (zoals stemmen, wedstrijddeelname en rechtstreekse feedback).

Aanbevolen

Bronnen

Site index over [ PSD2 ]
PSD2
Onderzoek en artikelen op deze website over [ PSD2 ]
Online betalingen: de vele schakels en de rol van boekhoudsoftware (14-01-2022)
Online betalingsverkeer met banken biedt door SEPA steeds meer standaardisatie. Instant Payments, dat ook onder SEPA valt, heeft gezorgd dat interbancair betalen en ontvangen binnen 10 seconden is geregeld. En PSD2 heeft gezorgd voor betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten door Payment service providers. Online betalen via iDEAL of (internationaal) via PayPal is vandaag de dag de gewoonste zaak van de wereld.
Presentaties Seminar RPA en robotic accounting 29-9-2021 beschikbaar (28-09-2021)
Op woensdag 29 september 2021 heeft voor de vierde maal het "Seminar RPA en robotic accounting" plaatsgevonden te Lunteren. Met presentaties over PSD2: stand van zaken, ISO ADCS, Frauderisico's verminderen met de IBAN-Naam Check, RPA en AI in meerdere sectoren, Real-time reporting: de toekomst van btw, E-factureren en factuur retourberichten, Online betalingen via betaalplatformen en STIPAC: standaardisatie in de accountancy- en accountingsector.
Terugblik en presentaties ICT Accountancy jaarcongres 2019: mobiel werken, PSD2, data-analyse en vele andere onderwerpen (01-11-2019)
Op woensdag 30 oktober 2019 is voor het 18e jaar op rij het ICT Accountancy Jaarcongres gehouden met als thema dit jaar "Mobiel werken". Hier vindt u een terugblik met onderwerpen en een aantal beschikbare presentaties.
Terugblik kennisevent 2019 met: PSD2, Contracten cloud/saas, AVG-proof, UBL, RGS en APIs (10-10-2019)
Op woensdag 9 oktober 2019 organiseerde Onderzoeksbureau GBNED het 2e "Kennisevent administratieve software" te Hoevelaken. Met aandacht voor PSD2 in relatie tot administratieve software, contracten voor Saas/cloud, AVG-proof zijn, RGS Ready, Elektronisch factureren: UBL in relatie tot de Europee standaard EN16931 en API's.
Terugblik ICT Accountancy jaarcongres 31-10-2018: Instant Payments, PSD2, Data driven mindset en andere onderwerpen (01-11-2018)
Op woensdag 31 oktober 2018 vond in EXPO Hoevelaken voor de 17e maal het ICT Accountancy Jaarcongres plaats. Een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED in samenwerking met NOVAK. Actuele onderwerpen als Instant Payments, PSD2, Beoordelen veiligheid van (web)applicaties, Data driven mindset en 3.0 boekhouding passeerden de revue. En de ICT Accountancy award 2018, in het teken van de Robotic accounting contest: boekhoudsoftware, is uitgereikt.
Presentaties kennisevent administratieve software: Privacy, Instant payments, UBL EN16931, PEPPOL, Blockchain, RGS en PSD2 (30-06-2018)
Terugblik met presentaties van Kennisevent administratieve software (gehouden op 27 juni 2018) met betrekking tot en gerelateerd aan standaard administratieve software. Met ontwikkelingen als RGS, PSD2, Instant Payments, UBL, PEPPOL en API's. En de Gids boekhoudsoftware 2018 met Nulmeting blockchain en boekhoudsoftware.
Presentaties Seminar Robotic accounting 18-4-2018 beschikbaar (20-04-2018)
Op woensdag 18 april 2018 heeft voor de tweede maal het "Seminar Robotic accounting" plaatsgevonden te Hoevelaken. Presentaties zijn beschikbaar over Robotic accounting, Robotic Process Automation (RPA) en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: blockchain, PSD2, Modern finance, Artificial intelligence (AI), No hands accounting, Robotic Assistent en elektronisch factureren.
Terugblik en presentaties Seminar Robotic accounting op 19 april 2017 (23-04-2017)
Op woensdag 19 april 2017 heeft voor de eerste maal het "Seminar Robotic accounting" plaatsgevonden te Hoevelaken. Presentaties zijn beschikbaar over Robotic accounting en gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Elektronisch factureren, PSD2, Instant payments en Blockchain.
Blogs op deze website over [ PSD2 ]
Presentatie: Current state of Open Banking in the Netherlands (27-04-2023)
Presentatie gegeven door Hessel Kuik over de huidige status van Open Banking, namens de PSD2 Software Industry Group (PSD2SIG). Hessel is voorzitter van de PSD2SIG, Founder/CEO van Bizcuit en board member bij Holland Fintech.
PSD2 en nieuwe bankkoppelingen (09-07-2022)
Inmiddels ben je er vast van op de hoogte dat de huidige boekhoudkoppelingen van de banken binnenkort worden ‘uitgezet’. Om ervoor te zorgen dat de banktransacties in het boekhoudpakket blijvend worden ingelezen, moet je een nieuwe koppeling activeren. Deze nieuwe koppeling wordt gestart vanuit het boekhoudpakket, en de rekeninghouder (de ‘eigenaar van de banktransacties’) is de enige persoon die de koppeling tot stand kan brengen.
Bankrekeningen koppelen aan PSD2: laat uw softwareleverancier, accountant of salarisadministrateur u daarvan profiteren? (08-12-2020)
Voor een efficiënte verwerking en inzicht wil je zoveel mogelijk digitaal en automatisch de relevante informatie ontvangen. Dit zorgt voor tijdsbesparing, minder fouten en actueel inzicht. Banktransacties zijn voor veel softwareoplossingen een fundamenteel onderdeel, zoals bij boekhoud- en ERP-pakketten. ook de mogelijkheid om te betalen via bankkoppelingen is erg interessant.
PSD2 gaat het leven van ondernemers makkelijker maken: tijd voor actie door accountants en softwareleveranciers (27-05-2020)
Tot voor kort was PSD2 nog een vrij onbekend onderwerp voor het grote publiek. Sinds eind 2019 is daar verandering in gekomen en staan kranten, vakbladen, websites en social media er vol van: PSD2 is een hot topic. Maar wat is PSD2 nou eigenlijk? En wat betekent dat voor jou als ondernemer, accountant of softwareleverancier? In dit artikel leg ik uit wat PSD2 is, waarom het nu (hoog) tijd is om te actie te ondernemen en welke mogelijkheden er zijn om dit te doen.
Dutch PSD2 Bank API’s: diversity in rules and standardization (02-04-2019)
The revised European Payment Services Directive (PSD2) has finally been implemented in the Netherlands. The bank API sandboxes are now live and licensed Third Party Providers (TPPs) should be able to start using PSD2 APIs from September onwards. A first assessment of the API documentation published by the four largest Dutch banks show a multitude of differences, it is clear that the banks have not (yet) chosen for standardization.
Instant Payments en PSD2 een gouden duo (21-08-2018)
Als ondernemer altijd direct over je geld beschikken. Dat zou mooi zijn, niet waar? Momenteel wordt bankieren door middel van nieuwe ontwikkelingen steeds eenvoudiger. Onderweg op je app even snel geld overmaken of je stuurt gewoon een Tikkie. Maar.. dan staat het nog niet direct op de bankrekening van de ontvangende partij. In deze blog vertel ik je waarom Instant Payments en PSD2 een gouden duo zijn.
Ontwikkelingen betalingsverkeer: PSD2, QR-codes en Payment Service Providers (PSP) (28-07-2017)
Elke ondernemer heeft te maken met inkoopfacturen, verkoopfacturen en banktransacties die in een boekhoudpakket worden vastgelegd. De meeste ondernemers doen dit al lang niet meer handmatig! Inkoop- en verkoopfacturen worden automatisch herkend, verkoopfacturen worden elektronisch als UBL verzonden en banktransacties worden automatisch in de boekhouding bijgewerkt.
White papers op deze website over [ PSD2 ]
Open banking voor dummies: Al de voordelen van PSD2 zonder een PSD2 vergunning (10-02-2023)
Moeiteloze reconciliatie, real time inzicht in de cashflow, geautomatiseerde boekhouding. Open banking heeft in het boekhouden geen revolutie teweeggebracht, maar wel voor modernisering gezorgd. Toen PSD2 werd ingevoerd, had iedereen het over Personal Finance Management en allerlei innovatieve oplossingen voor de consument. Vandaag hebben b2b-toepassingen echter het meeste succes.
Bij Informer is innoveren een continu proces met o.a. RGS en AWA, eFactureren, eRetour en PSD2 (03-05-2022)
Automatisch ingevulde WinstAangifte (AWA) voor ZZP’ers, Retourberichten via Peppol en nieuwe API koppeling gaat nog voorbij PSD2. Met het boekhoudprogramma InformerOnline heb je als accountant of boekhouder toegang tot alle tools om op een moderne manier samen te werken met ondernemers. Verschillende innovaties en robots maken het mogelijk dat je als accountant minder tijd kwijt bent aan het boeken van een administratie en je meer kunt focussen op controle en advies.
WIKI's over [ PSD2 ]
Betalingsverkeer, SEPA, PSD2 en boekhoudsoftware

Betalingsverkeer binnen boekhoudsoftware is onder te verdelen in: automatische betalingen debiteuren, automatische incasso crediteuren en elektronisch bankieren (waaronder ook functies als Ideal). In relatie tot het betalingsverkeer zijn onderwerpen als SEPA en PSD2 van belang. In meer uitgebreidere vorm spelen onderwerpen als Treasury-, Cash- en Payment management waarvoor aparte softwaresystemen aangeboden worden. Cryptocurrencies, zoals de Bitcoin, kunnen ook een rol spelen bij betalingsverkeer. 

Links naar andere websites over [ PSD2 ]
Directive on Payment Services (PSD)
Informatie van de EU over PSD2.
PSD2 forum
Uitgebreide website over PSD2 door Enigma Consulting.

Onerzoeksbureau GBNED