Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > CBC

Sinds 1 januari 2016 geldt voor multinationale ondernemingen met een omzet vanaf € 750 miljoen een nieuwe gestandaardiseerde documentatieverplichting: Country-by-Country (CbC) reporting. CbC-reporting is de implementatie van actiepunt 13 van het OESO Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project.

Web pagina's over [ CBC ]
Pakketsoort Externe verslaggeving
Web pagina onderdelen met [ CBC ]
ICT Accountancy softwarelandschap
CFO software landscape
WIKI's over [ CBC ]
Conversie van SI-UBL 1.2 naar EN 16931, PEPPOL-BIS en NLCIUS

In Nederland is in de jaren 2013-2019 veel gewerkt met de standaard SI-UBL 1.2 voor UBL-facturen. Ook de UBL-Ketentest heeft deze SI-UBL standaard jarenlang als uitgangspunt gebruikt. De bedoeling is dat alle SI-UBL 1.2 facturen vervangen worden door de Europese standaard EN 16931 en de daar vanaf geleide Nederlandse versie NLCIUS en PEPPOL BIS. Dit onderdeel is bedoeld om een handvat te geven voor deze conversie. 

Bron:
Het document "Impact analyses on SI-UBL 1.2 due to NL-CIUS and PEPPOL-CIUS (and thus EN 16931" samengesteld met handvatten voor de conversie van SI-UBL 1.2 naar de nieuwe Europese standaard EN 16931, rekening houdend met NLCIUS en PEPPOL-CIUS. Dit document hebben wij mede gebruikt om onderstaande conversie aandachtspunten samen te stellen.

Zie ook STPE voor de specificatie van onder andere NLCIUS.

 

Nadere specificaties Europese norm EN 16931 met Nederlandse NLCIUS

Onder de noemer "EN 16931" is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT). Er wordt hierbij gesproken over een "kernfactuur". De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten werken sinds medio april 2019.

Nadere specificaties PEPPOL BIS (V3) binnen een UBL-factuur

PEPPOL BIS
Onder de noemer "PEPPOL BIS V3" kent PEPPOL ook een specificatie om een factuur op te bouwen. Deze specificatie is volledig afgestemd op de Europese standaard EN 16931 voor wat betreft UBL. 

PEPPOL BIS (V3) aangevuld met enkele landgebonden specificaties (voor Nederland) vormt de NLUBL waar deze WIKI mede betrekking op heeft. 

Om te starten eerst voorbeeld van een simpele, maar wel complete, factuur in UBL (NLCIUS)

Voordat de elementen op een UBL Factuur verder worden toegelicht volgt onderstaand eerst een simpel, maar compleet, voorbeeld van een factuur met 1 factuurregel en (dus) 1 BTW-percentage.

Opbouw UBL Factuur, (overige) referenties

Een UBL factuur bevat de volgende (overige) referenties:

 1. [0..1] OrderReference; inkooporder en desgewenst verkooporder (SalesOrderID).
  Met de elementen:
  - [1..1] ID; inkoopordernummer, uitgegeven door de koper. 
  - [0..1] SalesOrderID; verkooporder, uitgegeven door de leverancier. 

  PEPPOL BIS
  (PEPPOL-EN16931-R003)
  Een factuur moet een koperreferentie (BuyerReference) of een inkooporderreferentie (OrderReference) hebben.

  NLCIUS (BR-NL-2)
  Een factuur moet een koperreferentie (BuyerReference) of een inkooporderreferentie (OrderReference) hebben.
  Indien er een Inkoopordernummer is gecommuniceerd dient deze door Nederlandse leveranciers verplicht opgenomen te worden.
    
 2. [0..*] BillingReference); factuurreferentie 
  A reference to a commercial invoice or corrective invoice of which the current invoice is a correction of. Dus een verwijzing naar een eerdere factuur.
  Met de elementen:
  - [1..1] InvoiceDocumentReference;
             [1..1] ID 
             [0..1] IssueDate; formaat "JJJJ-MM-DD".

  NLCIUS:
  - Voor Nederlandse leveranciers verplicht bij correctie facturen (code 384). Kan ook gebruikt worden bij deelfacturatie.
  - IssueDate (vorige factuurdatum) wordt afgeraden.
    
 3. [0..*] DespatchDocumentReference); verzendreferentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.
    
 4. [0..*] ReceiptDocumentReference); ontvangstreferentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.
    
 5. [0..*] OriginatorDocumentReference; Inschrijvings(tender)referentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.
     
 6. [0..*] ContractDocumentReference; Contract(document)referentie
  [0..1] EU-N
  Met element:
  [1..1] ID.

Opbouw UBL Factuur, afleveradres (Delivery)

[0..n] Delivery; afleveradres.
[0..1] EU-N

Achtereenvolgens kan desgewenst opgegeven worden:
1. [0..1] ActualDeliveryDate; Afleverdatum. 

2. [0..1] DeliveryLocation; Afleverlocatie identificatie. Bijvoorbeeld als GLN-nummer aanwezig.
             [0..1] ID; Met optioneel SchemeID volgens ISO 6523 ICD code.

3. [0..1] Adress; Afleverlocatie adres.
Met elementen:
- [0..1] StreetName; straat.
- [0..1] AdditionalStreetName. 
- [0..1] CityName; woonplaats.
- [0..1] PostalZone; postcode.
- [0..1] CountrySubentity; provincie. Niet gebruikelijk in Nederland.
- [0..*] AddressLine; een of meer aanvullende adresregels.
  [0..1] EU-N
           [1..1] Line; aanvullende adresregel
- [0..1] Country; landcode. 
  [1..1] EU-N

NLCIUS
Het ontvangende systeem zal doorgaans niets doen met adresgegevens.

Gebruik aanvullende adresgegevens wordt afgeraden.
Gebruik provincie wordt afgeraden.
  
4. [1.1] DeliveryParty; Naam van de partij waar de goederen afgeleverd worden;
   
          [0..n] Partyname; Naam van de afzender.
             [1..1] EU-N
             Met element: 
             - [1..1] Name.

 

Opbouw UBL Factuur, afzender factuur (Accounting SupplierParty)

De gegevens van de afzender van de factuur zijn in UBL ondergebracht onder:
[1..1] <AccountingSupplierParty>
   [1..1[ <party>:

 1. [0..1] EndpointID; Elektronische netwerkadressering (EndpointID) van de leverancier, zoals PEPPOL adressering;
  [1..1] PEPPOL  
  Met verplicht SchemeID volgens ISO 6523 ICD code. Voor KVK code 0106 en voor OIN code 0190.
  Nadere specificaties PEPPOL netwerk binnen een UBL-factuur.

 2. [0..*] PartyIdentification; Identificatie van de verkoper. 
  Met element:
  - [1..1] ID; Met optioneel SchemeID volgens ISO 6523 ICD code.
   
  PEPPOL BIS toelichting:
  Dit element wordt zowel gebruikt voor de identificatie van de verkoper, als voor de unieke bankreferentie-identificatie van de verkoper (toegewezen door de bank van de verkoper). Gebruik voor verkoperidentificatie de ICD-codelijst, gebruik SEPA voor een aan de SEPA bank toegewezen crediteurreferentie. Om ervoor te zorgen dat de koper automatisch een leverancier identificeert, moet deze identificatie van de verkoper, de wettelijke registratienummer van de verkoper (zie punt 6) en/of de btw-identificatie van de verkoper (zie punt 5) aanwezig zijn.

  SchemeID
  Het identificatieschema-ID van de verkoper-ID, bijvoorbeeld 0106 (KVK) of 0190 (OIN). Voor aan de bank toegewezen crediteur-ID MOET de waarde "SEPA" zijn

  NLCIUS toelichting:

  Voor het identificeren van de Leverancier (in de communicatie tussen Leverancier en Afnemer) kunnen verschillende soorten identifiers worden gebruikt. Bijvoorbeeld het GLN, KVK nummer, KVK vestigingsnummer, een sector identifier, of bilateraal afgesproken identifier. Dit veld wordt aanvullend gebruikt op het Registratienummer leverancier (zie punt 6) en het BTW nummer (Zie punt 5). (BT-31).
  Het KVK vestigingsnummer kan niet worden gebruikt voor routing op het PEPPOL netwerk, maar alleen voor het identificeren van partijen.

  UBL Ketentest:
  Bovenstaand wordt in de meeste gevallen het KVK-nummer of OIN-nummer gebruikt (zie punt 6).
  In dat geval dus het zelfde nummer als bij het eerder genoemde EndpointID voor SEPA.
     
 3. [0..*] PartyName; Naam van de afzender.
  [0..1] EU-N
  Met element: 
  - [1..1] Name.

  EU-N:
  EU-N stelt zich op het standpunt dat alleen de registratienaam verplicht is (zie onder punt 6 PartyLegalEntity) en daarom deze naam (PartyName) optioneel is!
  Advies UBL Ketentest: naam altijd opgeven.

 4. [0..1] PostalAddress; Postadres van de afzender.
  [1..1] EU-N 
  Met elementen:
  - [0..1] StreetName; straat.
    [1..1] NLCIUS; verplicht indien leverancier in NL.
  - [0..1] AdditionalStreetName. 
  - [0..1] CityName; woonplaats.
    [1..1] NLCIUS; verplicht indien leverancier in NL.
  - [0..1] PostalZone; postcode.
    [1..1] NLCIUS; verplicht indien leverancier in NL
  - [0..1] CountrySubentity; provincie. Niet gebruikelijk in Nederland.
  - [0..*] AddressLine; een of meer aanvullende adresregels.
    [0..1] EU-N
             [1..1] Line; aanvullende adresregel
  - [1..1] Country; landcode.
             [1..1[ IdentificationCode; bijv. NL.

  PEPPOL BIS
  Er moeten voldoende onderdelen van het adres worden gevuld om aan de wettelijke eisen te voldoen.

  NLCIUS

  Volgens de Belastingdienst moeten adressen zo compleet mogelijk zijn. Vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende. De factuur wordt niet gebruikt om stamgegevens bij te werken. Het ontvangende systeem zal doorgaans niets doen met adresgegevens.

  Gebruik aanvullende adresgegevens wordt afgeraden.
  Gebruik provincie wordt afgeraden.

  UBL Ketentest
  Oneens dat ontvangende systeem niets doet met adresgegevens.
  1. Kan gebruikt worden om adresgegevens leverancier op te nemen als deze nieuw is.
  2. Kan gebruikt worden als sprake is van een adreswijziging. Advies is dan wijziging vooraf melden en laten autoriseren. 

  Uitgaande facturen; zoveel mogelijk straat inclusief huisnummer.
  Inkomende facturen; straat aanvullen met inhoud huisnummer als dit laatste apart is gevuld (via BuildingNumber - dat bij EU-N niet gebruikt wordt). 
  De reden is dat in vorige UBL versies (zoals SI-UBL 1.2) het huisnummer apart opgegeven moest worden via BuildingNumber.

 5. [0..*] PartyTaxScheme; BTW-gegevens van de afzender;
  [0..2] EU-N
  Met elementen:
  - [0..1[ CompanyID; BTW-nummer afzender.
    [1..1] PEPPOL 
  - [1..1] TaxScheme; aanduiding VAT.
             [1..1] ID; aanduiding altijd "VAT".

  NLCIUS
  Dit veld betreft het BTW nummer van de Leverancier. Indien leverancier BTW plichtig is in Nederland, dan moet dit gegeven opgenomen worden.
     
 6. [0..n] PartyLegalEntity; KvK-gegevens van de afzender 
  [1..1] EU-N
  Met elementen:
  - [0..1] RegistrationName; Registratienaam van de afzender
    [1..1] EU-N
  - [0..1] CompanyID; Vooraf gegaan door SchemeID volgens ISO 6523 ICD code. Veelal KvK-nummer van de afzender. 
  In plaats van KvK kan ook sprake zijn van een andere instantie, c.q. nummer-uitgave. Zo kennen we in Nederland OIN (Overheids Identificatie Nummer) voor overheden die geen KvK-nummer hebben.

  OIN staat voor openbare Organisatie-identificatienummers (ook wel "Overheids indentificatienummers" genoemd). 
  Voor meer informatie en raadplegen van OIN zie de Centrale OIN Raadpleegvoorziening

  NLCIUS:
  Als Nederlandse leverancier dan verplicht en alleen gebruiken KVK code 0106 of OIN code 0190.

  - [0..1] CompanyLegalForm; Juridische informatie
  NLCIUS: Juridische informatie (CompanyLegalForm) afgeraden. N.v.t. voor Nederlandse leveranciers.
     
 7. [0..1] Contact; Contactgegevens afzender.
  Met elementen: 
  - [0..1] Name; 
  - [0..1] Telephone; 
  - [0..1] ElectronicMail; emailadres.

Opbouw UBL Factuur, algemene factuurgegevens (zoals factuurnummer en -datum)

Een UBL factuur bevat de volgende algemene factuurgegevens:

 1. [1..1] ID (Factuurnummer).
   
 2. [1..1] IssueDate (Factuurdatum); als YYYY-MM-DD. 

 3. [0..1] DueDate (Vervaldatum); als YYYY-MM-DD

  PEPPOL BIS
  In het geval dat het te betalen bedrag positief is, is deze vervaldatum van de betaling of de betalingsvoorwaarde aanwezig.

  NLCIUS

  Aanvullend advies:
  Wordt vaak genegeerd wanneer inkoop-/contractvoorwaarden leidend zijn.
     
 4. [0..1] InvoiceTypeCode (Factuurtype code);
  [1..1] EU-N

  PEPPOL BIS

  Toegestane waardes zijn:
  80: debet note relates to goods or services;
  82: metered services invoice;
  84: deber note related to financial adjustments;
  380: standaard factuur;
  381: creditnota; met apart creditnote schema;
  383, 386, 393, 395, 575, 623, 780.

  81: credit note: relates to goods or services;
  83: credit note: related to financial adjustments;
  381: creditnota; met apart creditnote schema;
  396: Factored creditnote;
  532: Forwarder's creditnote.

  NLCIUS
  Toegestane waardes zijn:
  380: standaard factuur;
  381: creditnota; met apart creditnote schema.
  384: correctie factuur;
  389. self billing factuur.
  Vanuit de UBL Ketentest wordt vooralsnog geadviseerd uitsluitend ‘380’ te gebruiken en geen andere InvoiceTypeCode.

  In sommige andere landen wordt voor creditnota's gebruik gemaakt van de code '381'. Daarvoor geldt een apart XML Credit Note schema.
  Meer over creditnota's...

  UBL Ketentest
  Voor een (commerciële) factuur geldt hiervoor standaard de waarde ‘380’.
  De praktijk leert dat niet alle leveranciers de waarde van ‘380’ hebben opgegeven en soms dit element geheel weg laten (het is per slot van rekening optioneel volgens standaard UBL). In het laatste geval kan kan door de ontvanger uitgegaan worden van ‘380’. 
    
 5. [0..*] Note (Algemene factuurinformatie);
  [0..1] EU-N
     
 6. [0..1] TaxPointDate (Peildatum voor belastingen, BTW peildatum);

  PEPPOL BIS

  Dit element is vereist als de datum voor de BTW-bepaling verschilt van de uitgiftedatum van de factuur. 

  NLCIUS
  (BR-NL-20)
  Ontraden:
  BTW boekingsdatum wordt afgeleid van factuurdatum/leverdatum. Dit element wordt ontraden en als het voorkomt kan het genegeerd worden.

  Advies UBL Ketentest
  In Nederlandse boekhoudsoftware is het gebruikelijk de datum voor de BTW-bepaling af te leiden van de factuurdatum. 
  Geadviseerd wordt deze BTW boekingsdatum niet te gebruiken.
     
 7. [0..1] DocumentCurrencyCode (Valutacode voor de gehele factuur);
  [1..1] EU-N
  Vanuit Nederland in verreweg de meeste gevallen "EUR". 
     
 8. [0..1] TaxCurrencyCode;  
  Aanvullend op de hiervoor genoemde valutacode (DocumentCurrencyCode) kan een afwijkende, valutacode worden opgegeven voor voor belastingen.

  PEPPOL BIS

  De valuta die wordt gebruikt voor btw-boekhouding en rapportagedoeleinden, zoals geaccepteerd of vereist in het land van de verkoper. Wordt gebruikt in combinatie met het totale btw-bedrag van de factuur in de valuta voor boekhouding, wanneer de valutacode voor de btw-boekhouding verschilt van de valutacode van de factuur.
  Deze valutacode moet dan afwijken van de hiervoor genoemde DocumentCurrencyCode.

  NLCIUS
  (BR-NL-19)
  Ontraden. Dus niet opnemen.

  Advies UBL Ketentest
  Niet opnemen.
      
 9. [0..1] AccountingCost; referentie van de klant

  NLCIUS
   
  Toelichting: 
  Referentienummer uit het referentiegrootboekschema, tenzij de afnemer een ander grootboekrekeningnummer heeft doorgegeven aan de leverancier. Alleen gebruiken als er geen ordernummer bekend is.
  Zie ook UBL Verwijzing naar ReferentieGrootboekschema (RGS).

 10. [0..1] BuyerReference; referentie van de klant.

  PEPPOL BIS (PEPPOL-EN16931-R003)
  Een factuur moet een koperreferentie (BuyerReference) en/of een inkooporderreferentie (OrderReference) hebben.

  NLCIUS (BR-NL-2)
  Een factuur moet een koperreferentie (BuyerReference) en/of een inkooporderreferentie (OrderReference) hebben.
  Extra toelichting:
  In de referentie afnemer wordt een referentie opgenomen die door de afnemer bij bestelling is gegeven, of (als dat niet is gebeurd) een referentie die het de afnemer mogelijk maakt de factuur goed te keuren (bijvoorbeeld de naam van de besteller).
    
 11. [0..n] InvoicePeriod; Periode waarover de factuurprestatie is verricht.
  [0..1] EU-N 
  Via dit element  kan een factuurperiode wordt opgegeven, die dan bestaat uit de onderliggende elementen
      [0..1] StartDate
      [0..1] EndDate
      Formaat datum is in beide gevallen "YYYY-MM-DD".

      [0..n] DescriptionCode; Value added tax point date code
      [0..1] EU-N
     
      PEPPOL BIS

      De code (UNCL 2005 D.16B) van de datum waarop de btw verschuldigd wordt voor de verkoper en voor de koper.
      Zie aparte codelijst.

      NLCIUS (BR-NL-21)
      Het element "DescriptionCode" wordt afgeraden. 

      Advies UBL Ketentest
      Niet opnemen.
Opbouw UBL Factuur, begunstigde factuur (PayeeParty)

[0..1] PayeeParty; van belang als er een andere begunstigde is voor de factuur.
Bijvoorbeeld een factoring maatschappij.

Opgegeven worden dan de naam van de begunstigde, een identificatie en een officiële registratie, zoals een KvK-nummer.

 1. [0..n] PartyIdentification; Identificatie van de begunstigde.
  [0..1] EU-N
  Met element:
  - [1..1] ID; Met optioneel [0..1] SchemeID volgens ISO 6523 ICD code
  PEPPOL BIS toelichting:
  Identificatie van de begunstigde of door de bank toegewezen crediteur-ID.
  Dit element wordt gebruikt voor zowel de identificatie van de begunstigde, of de unieke bankreferentie-identificatie van de begunstigde (toegewezen door de bank van de begunstigde). Gebruik voor identificatie van de begunstigde de ICD-codelijst, voor de SEPA-bank toegewezen crediteurreferentie, gebruik SEPA.

  SchemeID:
  Aan begunstigde of bank toegewezen crediteur-ID identificatieschema-ID
  De identificatieschema-ID van de begunstigde-ID. Voor aan de bank toegewezen crediteur-ID (BT-90) MOET de waarde "SEPA" zijn
   
 2. [0..1] Partyname; Naam van de begunstigde.
  [1..1] EU-N
  Met element: 
  - [1..1] Name.
    
 3. [0..*] PartyLegalEntity. KvK of OIN gegevens van de begunstigde.
  [0..1] EU-N
  Met element:
  - [0..1] CompanyID; KvK-of OIN-nummer van de gegunstigde. Met optioneel [0..1] SchemeID volgens ISO 6523 ICD code
  - [1..1] EU-N

  PEPPOL BIS
  Juridische identificatie van de begunstigde Een identificatie die is uitgegeven door een officiële registrator die de begunstigde identificeert als een rechtspersoon of persoon.

  NLCIUS:

  Voor Nederlandse leveranciers verplicht specificeren van KvK of OIN.
  Eén van de volgende codes uit de ISO 6523 lijst van organisatieidentificatieschema's:
  KvK: 0106
  OIN: 0190.  
Opbouw UBL Factuur, betalingsconditie (PaymentTerms)

Betalingsconditie wordt opgegeven via:

[0..*] PaymentTerms
[0..1] EU-N

Bestaat uit element:
[0..1] Note; 
[1..1] PEPPOL

PEPPOL BIS toelichting
In geval dat het verschuldigde bedrag positief is, is de vervaldatum van de betaling of deze betalingsvoorwaarden aanwezig.

NLCIUS
Advies:
Veelal worden inkoopvoorwaarden met betalingscondities gehanteerd. Dit veld wordt dan genegeerd

UBL Ketentest
Advies:
Aanvullend kan ook betalingskorting en kredietbeperking vastgelegd worden via PaymentTerms.


Onerzoeksbureau GBNED