Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - Financial Planning and Analysis > Budgettering

Een budget is de hoeveelheid geld die een organisatie te besteden heeft in een bepaalde periode. Dit laatste is meestal een boekjaar. De termen budgetten en begroten worden hierbij nogal eens door elkaar gebruikt. In relatie tot de boekhouding wordt veelal gesproken over een exploitatiebegroting, zowel bestaande uit het begroten van kosten als opbrengsten. De term begroting wordt ook vaak gebruikt in relatie tot een projectenadministratie, waarbij een begroting dan regelmatig voorafgegaan wordt door een projectcalculatie.

Nadere toelichting:

Budgetten zijn zeker niet alleen van belang bij grote organisaties. Ook voor een klein MKB-bedrijf of een zzp'er kan het verstandig zijn voor aanvang van een boekjaar een eenvoudig budget op te stellen. Zo heb je in de loop van het jaar in beeld of bijvoorbeeld de gemaakte kosten overeenkomstig de verwachting zijn. En kun je proberen bij te sturen als dat laatste onverhoopt niet het geval mocht zijn.

Een budgetmodule mag als basisfunctionaliteit van een goed boekhoudpakket verwacht worden. In de meest eenvoudige situatie kan een jaarbudget opgegeven per boekjaar. Er wordt dan vanuit gegaan dat het jaarbudget evenredig van toepassing is op de onderliggende periodes. Dat laatste betreft dan meestal een maand, maar kan bijvoorbeeld ook een kwartaal zijn. De wat uitgebreidere pakketten bieden de mogelijkheid om een budget per periode op te geven of (en dat is soms handiger) een procentuele verdeling van het jaarbudget, gerelateerd aan het aantal boekingsperiodes in een boekjaar. Het totaal moet dan uitkomen op 100%. Door deze laatste werkwijze kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met seizoensinvloeden. Zie Wiki Boekhoudsoftware, begroting c.q. budgettering.

Binnen Corporate Performance Management (CPM) wordt budgettering verondersteld met de volgende functies aanwezig te zijn:

  • Meerdere budgetversies; voorzien van datum, versie en beoordeling per versie. Uiteindelijk zal er een definitieve budget versie ontstaan waarvan het de bedoeling is dat die niet meer gewijzigd wordt in de loop van de budgetperiode.
     
  • Meerdere budgetniveaus; in basis wordt een budget per grootboekrekening vastgelegd. De bedoeling is dat de mogelijkheid aanwezig is budgetten ook op andere niveaus vast te leggen, zoals afdelingen en product(groepen).
      
  • Kopiëren bestaande budgetten; bijvoorbeeld op basis van een op te geven percentage, met als basis de budgetbedragen van afgelopen boekjaar. Het opgeven van (nieuwe) budgetten kan een redelijk intensieve bezigheid zijn. Zeker als gewerkt wordt met budgetten die verdeeld worden over meerdere boekingsdimensies, zoals de hiervoor genoemde afdelingen. Handig is als dan met één druk op de knop budgetten van een nieuw boekjaar automatisch gegenereerd kunnen worden op basis van al bestaande budgetten van een afgelopen boekjaar. Op basis van een op te geven percentage zouden dan alle bestaande budgetten verhoogd (of natuurlijk verlaagd) kunnen worden om te komen tot de budgetbedragen voor een nieuw boekjaar. Met daarna uiteraard de mogelijkheid om budgetten met de hand bij te stellen. Een andere mogelijkheid is om de actuals van afgelopen periode of boekjaar de basis voor een nieuw budget te laten vormen.

Site index over [ Budgettering ]
Pakketsoort - Budgettering
WIKI's over [ Budgettering ]
Boekhoudpakketten functies en eigenschappen

BIj de selectie van standaard boekhoudsoftware is het als eerste van belang na te gaan welke boekhoudfuncties zijn gewenst. Grootboek, debiteuren en crediteuren ligt wellicht voor de hand. Maar is er al gedacht aan budgetten, afschrijvingen en facturering. En bijvoorbeeld een verplichtingenadministratie of het voeren van de werkkostenregeling. En bij grote administraties moet al snel gedacht worden aan rekening courant en consolidatie. Naast functionaliteit zijn een aantal algemene eigenschappen van belang. Bij dit laatste moet gedacht worden aan het voeren van meerdere administraties en een wizard bij het aanmaken van een nieuwe administratie. Ook moet gedacht worden aan functionaliteit in relatie tot algemene basisgegevens, zoals de mogelijkheid om velden aan of uit te zetten bij het onderhouden van de basisgegevens. Verder zijn boekhoudpakketten voor ZZP en klein MKB met name gericht op het direct te kunnen starten (rekeningschema en andere basisgegevens zijn dan al aanwezig) zonder consultancy of uitgebreide opleiding. Terwijl bij boekhoudsoftware voor grote organisaties consultancy en het inrichten van de administratie vaak het leeuwendeel van de kosten vormt. Allemaal zaken om rekening mee te houden bij de selectie van boekhoudsoftware.

Kostenplaatsen, analytische boekhouding en boekhoudsoftware

Kostenplaatsen zijn erg handig om boekingen op grootboekrekeningen onder te verdelen naar een extra dimensie. Door te werken met een of meer extra boekingsdimensies kan een grootboekschema overzichtelijk gehouden worden, waarbij wel sprake is van uitgebreide informatie. Er wordt dan ook wel gesproken van een analytische boekhouding. Een bekend voorbeeld van kostenplaatsen zijn afdelingen binnen een organisatie. Eenvoudige boekhoudpakketten werken vaak met kostenplaatsen als extra boekingsdimensie en de uitgebreide boekhoudpakketten werken met een variabel aantal boekingsdimensies die zelf benoemd kunnen worden. Wel opletten bij dit laatste dat het aantal boekingsdimensies niet de spuigaten uitloopt (4 of meer). Voor een analytische boekhouding is het ook van belang dat rapportages plaatsvinden op basis van de boekingsdimensies met de nodige totaaltellingen.  

Rapportages, verslaggeving en Boekhoudpakketten

Van boekhoudsoftware mag verwacht worden dat in de basis de benodigde rapportages geleverd worden, zoals: een saldilijst, balans en resultatenrekening en een ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren. Verder behoort een financieel dashboard vandaag de dag tot de standaard bagage van boekhoudsoftware. Bij verslaggeving moet gedacht worden aan een jaarrekening.

Urenregistratie

Betreft het registreren van de uren per medewerker, al dan niet verbijzonderd naar directe en indirecte uren.

Verplichtingenregistratie en boekhoudsoftware

Lang niet alle boekhoudpakketten beschikken over een verplichtingenadministratie. Ook wel verplichtingenregistratie genoemd. En dat terwijl verplichtingen toch regelmatig aangegaan worden. Met name grotere organisaties en de overheid kent een verplichtingenregistratie. Bij handelsbedrijven kan gewerkt worden met bijvoorbeeld afroeporders als zijnde aangegane verplichting. Maar andersoortige verplichtingen kunnen ook via het boekhoudpakket opgelost worden. Bijvoorbeeld het vastleggen van een huurovereenkomst of een leasecontract. Een verplichtingenregistratie als onderdeel van de boekhouding is dan wel zo efficiënt. Zo kunnen verplichtingen mede bepalend zijn voor toekomstige kasstromen.Ook kleine organisaties en ZZP'ers kennen verplichtingen. Denk aan een abonnement voor internetdiensten of mobiel bellen of een bepaalde verzekering. In de regel worden deze laatste verplichtingen niet afzonderlijk geregistreerd in een boekhoudpakket en komen alleen de uitgaven (al dan niet op basis van facturen) daar terecht.

Softwarepakketten met [ Budgettering ] Leverancier
Yoursminc
Online boekhouding met een eigen boekhoudprogramma, facturatieprogramma, budgetteringprogramma & CRM systeem dat speciaal ontwikkeld is voor eenmanszaken en MKB
Dutch Enterprise Management Systems BV

Onerzoeksbureau GBNED