Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - Financial Planning and Analysis > Planning financieel

Planning is best een breed begrip. In relatie tot Corporate performance Management (CPM) gaat het in hoofdzaak dan om een financiële planning, zoals een liquiditeitsplanning en een resultatenplanning. Maar ook om een personeelsplanning. 

Nadere toelichting:

Voor planning onderscheiden we binnen CPM de volgende functies:

 • Liquiditeitsplanning; liquiditeit is de mate waarin een onderneming aan haar kortlopende (< 1 jaar) verplichtingen kan voldoen. Een liquiditeitsplanning (ook wel aangeduid als cashflow planning) geeft inzicht in de beschikbare (geld)middelen voor de komende periode (bijvoorbeeld 3 maanden). Uitgangspunt zijn de liquide middelen per vandaag (zeg maar kas- en banksaldi). Er zal veelal sprake zijn van openstaande facturen van debiteuren die nog ontvangen moeten worden en uitgaande facturen crediteuren die nog betaald gaan worden. Op basis van de vervaldatum van betreffende facturen kan dan een eerste planning van de te verwachte liquiditeit worden gemaakt en kan bijvoorbeeld blijken dat op enig moment een probleem kan ontstaan omdat bijvoorbeeld openstaande facturen van debiteuren later binnen komen dan dat bepaalde facturen van crediteuren betaald moeten worden. We hebben het dan feitelijk ook over de toekomstige cashflow voor de komende periode, dat wit zeggen het verschil tussen inkomsten en uitgaven over een bepaald tijdvak.

  Bovenstaande is echter onvoldoende voor een echte liquiditeitsplanning. Bij dit laatste wordt in de regel ook rekening met zaken als:
  - Te betalen BTW de komende periode;
  - Geplande uitbetaling van salarissen en loonheffingen;
  - Betaalgedrag van klanten en aan leveranciers;
  - Aangegane financiële verplichtingen;
  - Lopende orders.

  In relatie tot boekhoudsoftware verwijzen we naar onze blog: Doet uw boekhoudpakket dat ook: een echte liquiditeitsplanning bieden.

  Voor softwaretoepassingen m.b.t. liquiditeitsplanning zie het vakgebied Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM.
   
 • Resultatenplanning; dit is de basis voor operationele budgettering (hiervoor genoemd) en forecasting (hierna genoemd). Het gaat hier om het voorspellen van verkopen, kosten, inkomsten en uitgaven. Al dan niet op basis van de ‘Deming-cycle, plan-do-check-act’ cyclus, wordt een (financieel) plan opgesteld. Dit plan kan ook de basis vormen voor het hiervoor genoemde budget.

  Voor softwaretoepassingen m.b.t. resultatenplanning zie het vakgebied Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM.
    
 • Personeelsplanning; hier kent CPM een relatie met ‘Human Resource Management’ (HRM). Het gaat dan om strategische personeelsplanning die afgeleid kan zijn van de hiervoor genoemde resultatenplanning.

  Separate oplossingen voor personeelsplanning zijn ondergebracht onder "Salaris- en HRM" als "Workforce management" en daar apart op te vragen.
   
 • Simulatie (what if scenaro’s); onder BI wordt dit als ‘Predictive analytics’ genoemd, zijnde voorspellingen voor de toekomst op basis van gegevens uit het verleden. Bij CPM gaat het bij simulatie nagaan wat de impact is van bepaalde wijzigingen in de planning.

  Voor softwaretoepassingen m.b.t. simulatie zie het vakgebied Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM.


Onerzoeksbureau GBNED