Softwarepakketten.nl

Software nieuws

RGS en XBRL lijkt geen goed huwelijk en meer aandacht nodig voor beheersbaarheid van RGS

Plaatsingsdatum 25-11-2019
Berichtdatum 25 november 2019

De afgelopen maanden heeft Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED zich intensief bezig gehouden met het ReferentieGrootboekschema (RGS). Zo zijn meer dan tien boekhoudpakketten positief getoetst op RGS Ready. Is gewerkt aan het initiatief om via een RGS brugstaat boekhoudsoftware te koppelen met fiscale aangiftesoftware voor de winstaangifte IB en VPB en is tot slot contact geweest met meerdere marktpartijen die betrokken zijn bij de implementatie van RGS.

Gerard is zeker enthousiast over RGS maar vindt tegelijkertijd dat er teveel punten zijn die nog open staan die het succes van RGS in de toekomst in de weg kunnen staan. Enkele van deze punten spelen al meerdere jaren en blijken tot heden niet adequaat opgepakt. Daarom is nu besloten onder de noemer “RGS Niet Ready” een overzicht te publiceren met openstaande punten aangaande de implementatie van RGS. Een deel van deze punten zit feitelijk onder de motorkap van RGS en zal niet direct opgemerkt worden door eindgebruikers en een ander deel heeft wel direct invloed op de manier waarop RGS gebruikt kan worden in de praktijk.

De grootste zorgpunten zijn de volgende:

 • RGS versus SBR op basis van XBRL; Rond 2004 is het allemaal begonnen met XBRL (tegenwoordig SBR - Standard Business Reporting). In eerste instantie was de opzet te komen tot één uitgebreid NTP-schema (Nederlands Taxonomie Project) op basis waarvan informatie aangeleverd kon worden vanuit de boekhouding (grootboekadministratie). Uitvragende partijen zouden dan hun deel daaruit kunnen afleiden. Uiteindelijk is de koppeling tussen de boekhouding en XBRL nooit echt van de grond gekomen. Het is op dit moment de vraag of RGS opnemen in een XBRL Taxonomie (RGS Taxonomie) wel zo'n verstandige en werkbare keuze is geweest. Slechts een handjevol personen in Nederland kan overweg met XBRL en het nut is niet aangetoond voor RGS. Nagenoeg alle leveranciers van boekhoudsoftware maken gebruik van de RGS-Excel sheet en geven aan daar prima mee uit de voeten te kunnen.

  Wij willen dringend adviseren te onderzoeken of de koppeling tussen RGS en de nodige SBR-rapportages niet standaard in Excel (of desnoods XML) opgenomen kan worden, waarbij de RGS Taxonomie o.b.v. XBRL volledig kan vervallen. Ook het parallel lopen van een jaarlijkse RGS taxonomie met de SBR-taxonomie kan dan wellicht vervallen. XBRL is geen doel op zich en daar lijkt het nu wel op bij het opzetten van de RGS-Taxonomie in XBRL.
    
 • Branche- of sectorspecifieke RGS uitbreidingen; RGS zelf is al een enorm uitgebreid rekeningschema (1.300 rekeningen op niveau 4 en ruim 3.000 codes als we mutaties op niveau 5 in ogenschouw nemen). In de praktijk blijkt er soms behoefte aan branche- of sectorspecifieke uitbreidingen. Het is natuurlijk de vraag of dit het RGS wel ten goede komt. De vraag is dan ook welke richtlijnen er zijn als behoefte is aan uitbreiding van RGS met branche- of sectorspecifieke rekeningen? Stel je hierbij de vraag of het uberhaupt wel verstandig is branche- of sectorspecifieke uitbreidingen op te nemen in RGS. Ligt een oplossing buiten RGS dan niet meer voor de hand?
     
 • Het doel en gebruik van RGS niveau 5; Binnen RGS wordt niveau 5 omschreven als “mutaties”. Het gebruik van niveau 5 is niet eenduidig toegepast en lijkt op dit moment op een soort vergaarbak met uiteenlopende zaken. Zo is de rekening “Cumulatieve afschrijvingen machines en installaties" op niveau 5 verbijzonderd naar: beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar), afschrijvingen, afschrijving op desinvesteringen, bijzondere waardeverminderingen en terugneming van bijzondere waardeverminderingen. Voor de rekening "Overige financiële vaste activa(langlopend)" is niveau 5 verbijzonderd naar: overige vordering 1 (langlopend) t/m overige vordering 3 (langlopend). “Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)" is verbijzonderd op niveau 5 naar vorderingen op aandeelhouder 1 t/m vorderingen op aandeelhouder 5. Tot slot noemen we dan "Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)" op niveau 3, die op niveau 4 al verbijzonderd is naar: rekening-courant groepsmaatschappij 1 t/m rekening-courant groepsmaatschappij 5. Terwijl elk van deze laatste rekeningen op niveau 5 dan weer verbijzonderd is naar: rekening courant, cumulatieve waardeverminderingen, doorbelastingen, te vorderen dividend, waardeveranderingen en overige mutatie. En dan hebben we het nog niet eens over de verschillende verbijzonderingen tussen “Onderhanden werk” en “Onderhanden projecten in opdracht van derden” als het gaat om niveau 5. Kunt u het allemaal nog volgen? Voor een beter inzicht verwijzen we naar de online RGS Niet Ready specificatie.
     
 • Het gebruik van extensies; Extensies zijn bedoeld om naar eigen inzicht uitbreidingen toe te voegen aan RGS, zonder de basis aan te tasten c.q te hoeven uitbreiden, zo hebben wij altijd begrepen. Als bepaalde rekeningen meerdere keren voor komen kan worden gewerkt met extensies. De referentiecode wordt dan voorzien van een “.” (punt) met daarachter de extensie. Binnen het referentie grootboeknummer is positie 7 bedoeld voor extensies (eventueel uit te breiden). Al langer is er geen echte duidelijkheid over het gebruik van extensies. Zo is voor de eerder genoemde “rekening-courant groepsmaatschappij 1 t/m rekening-courant groepsmaatschappij 5” niet gekozen voor extensies. Terwijl dit duidelijk een rekening is die meerdere keren voor komt. We hebben vorig jaar al teruggekoppeld gekregen vanuit RGS beheer dat extensies wel een onderwerp van discussie zijn. Ook kregen we teruggekoppeld dat het besef aanwezig is dat extensies nodig zullen zijn om binnen een basis RGS ook uitbreidingen t.b.v. bepaalde doelgroepen te realiseren (Horeca, Bouw, Transport, WoCo etc.). RGS is inmiddels uitgebreid met rekeningen en mutaties voor bouw en WoCo (Woningcorporaties), maar niet op basis van extensies volgens ons. Duidelijkheid over het gebruik van extensies lijkt ons dan ook spoedig gewenst. Een andere optie is het gebruik van extensies in RGS niet meer toepassen. Dit laatste mede in verband met de beheersbaarheid van RGS.

Tel hierbij zaken op als het niet consequent gebruik van het Referentie grootboeknummer (decimaal rekeningschema) versus de RGS-code, het ontstaan van het "ZZP-Belastingdienstfilter" naast het al bestaande ZZP-filter, waarover de Belastingdienst tot heden niet echt duidelijkheid heeft verschaft en de manier waar RGS is opgenomen in de Auditfile Financieel (XAF).

Gerard spreekt de wens uit dat de openstaande punten snel en adequaat opgepakt worden door de verantwoordelijke organisatie achter RGS en snel tot het verleden gaan behoren. En dat volop ingezet kan blijven op de positieve flow om van RGS een succes te maken. Dat laatste wordt van harte ondersteund.

Het complete overzicht van “RGS Niet Ready: openstaande punten” is online beschikbaar. Ook wordt verwezen naar de laatste stand van RGS Ready.

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.gbned.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED