Softwarepakketten.nl
Exact Software

Archief Onderzoek

Branche - Accountancy > Branche > Accountantskantoren

[ 251 ] tot [ 258 ] van totaal [ 258 ] berichten

Lastenverlichting door uniforme standaard voor pensioenaangifte vanuit salarissoftware (15-07-2009)
Een belangrijk deel van administratieve lasten voor ondernemer komt voort uit pensioenregelingen, meestal als gevolg van CAO afspraken. Tot heden is er geen uniforme wijze om vanuit de salarisadministratie alle pensioenuitvoerders te voorzien van de juiste informatie. Reden voor Syntrus Achmea om het initiatief te nemen voor een uniform 'Pensioen aangifte bericht'. We kunnen spreken van een doorbraak.

Wat hebben Samenval, Verkorte Winstaangifte, horizontaal toezicht, kredietrapportage en XBRL met elkaar te maken? (24-11-2008)
Samenval maakt het mogelijk dat kan worden volstaan met een jaarrekening op fiscale grondslag. Een verkorte winstaangifte is gebaseerd op fiscale grondslagen en mag ingediend worden door intermediairs die onder horizontaal toezicht vallen. De relatie met XBRL is gelegen in het feit dat de verkorte winstaangifte opgenomen wordt in de XBRL Taxonomie.

Horizontaal toezicht Belastingdienst versus Open Source bedrijfsapplicaties (13-11-2008)
Bij horizontaal toezicht laat de onderneming de fiscus als het ware over haar schouder meekijken in de keuken. Betrouwbaar werkende softwaresystemen spelen hier natuurlijk ook een rol. Het gaat bij dit laatste niet alleen om het boekhoudsysteem bij het accountants- of administratiekantoor, maar bijvoorbeeld ook om kassasoftware, salarissoftware en ERP systemen.

Specificatie Verkorte Winstaangifte Vennootschapsbelasting (30-05-2008)
Naar de mening van de werkgroep FJR (werkgroep Fiscaal Jaarrapport NTP) hoeft de verkorte winstaangifte vennootschapsbelasting uit slechts 387 velden te bestaan. Dit betekent een reductie (zonder enige nuancering) van circa 75% ten opzichte van de huidige aangifte vennootschapsbelasting, uitgaande van ondergenoemde minimale positie. Bij een andere samenstelling kan de reductie zelfs groter zijn.

Regelgeving = content + software (13-09-2007)
Accountants hebben steeds meer te maken met regelgeving. Een begrip als "Compliancy" lijkt vandaag de dag net zo ingeburgerd als "debet en credit". Wie denkt dat dit alleen speelt voor de paar honderd kantoren die uiteindelijk een WTA vergunning zullen krijgen heeft het mis. Deze zomer viel bij zowel AA als RA accountants bijvoorbeeld deel 1 en 3 van de bundel "Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA)" op de mat. Alleen al deel 1 van deze bundel telt ruim 1.300 pagina's.

Bedrijfsgegevens analyseren-controleren met Excel
(18-06-2006)
Dit boek bevat een concrete beschrijving van methoden en technieken om op systematische wijze relevante analyses te definieren en uit te voeren.

Niet de accountant maar de ondernemer geeft goedkeuring voor de digitale aangifte (18-01-2005)
Veel ondernemers besteden het doen van aangifte (IB, VPB en Omzetbelasting) uit aan een fiscaal intermediair. Deze ondernemers blijven echter wel volledig aansprakelijk voor de betrouwbaarheid van de aangiftes, zoals die ingediend worden bij de Belastingdienst. Maar als de ondernemer zelf de aangifte niet ondertekend voor verzending, kan deze laatste dan de fiscaal intermediair aansprakelijk stellen voor eventueel negatieve gevolgen?

Niet de accountant maar de ondernemer geeft goedkeuring voor de digitale aangifte (15-01-2005)
Veel ondernemers besteden het doen van aangifte (IB, VPB en Omzetbelasting) uit aan een fiscaal intermediair. Deze ondernemers blijven echter wel volledig aansprakelijk voor de betrouwbaarheid van de aangiftes, zoals die ingediend worden bij de Belastingdienst. Maar als de ondernemer zelf de aangifte niet ondertekend voor verzending, kan deze laatste dan de fiscaal intermediair aansprakelijk stellen voor eventueel negatieve gevolgen? Een onderwerp dat de gemoederen bij fiscaal intermediairs behoorlijk bezighoudt.

Stand van zaken Elektronische aangifte (08-07-2004)
Op 1 januari 2005 is de verplichte Elektronische aangifte een feit volgens de laatste informatie vanuit de overheid. Met de nadruk op de winstaangifte en met name gericht op fiscaal intermediairs is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de stand van zaken. Ook is onderzoek gedaan naar beschikbare softwarepakketten voor het doen van de aangiftes IB en VPB.

Internet, gevaar of kans voor uw kantoor? (28-02-2004)
Bedrijfsleven en overheid nemen steeds meer afscheid van papier. De prognose is dat huidige � veelal papieren � processen binnen enkele jaren geheel vervangen worden door online processen. Het is de vraag hoe u hier als accountant mee omgaat. Gaat u mee in ASP (red: internetboekhouden) of wacht u daar liever mee? En laat u uw client het moment van de overstap naar internet bepalen of neemt u hierin zelf het voortouw?

Accountant overbodig? (19-03-2003)
Voor veel accountantskantoren is administratieve dienstverlening, het verzorgen van de financiele administratie maar vaak ook personeelsadministratie, een belangrijke bron van inkomsten. Maar vaak staat de administratieve dienstverlening onder druk door concurrentie van aanbieders van vergelijkbare producten. En nieuwe concurrenten dringen zich aan. Softwareleverancier 7x 24 is er een van. Maken zij de accountant overbodig?


Onerzoeksbureau GBNED