Softwarepakketten.nl

SBR / XBRL

Governance Standard Business Reporting-NL

SBR is in 2011/2012 overgegaan van een programma naar een min of meer permanente structuur. Daarmee ontstond de noodzaak om te komen tot vaststelling van de “governance” voor deze structuur. Het SBR Beraad heeft in 2011 het SBR Programma geïnstrueerd om hiervoor voorstellen te ontwikkelen die uitgaan van- en aansluiten bij de bestaande programma-governance. Het voorliggende governancedocument is op basis van deze instructie tot stand gekomen en schetst de wijze waarop de besturing van SBR als een permanent samenwerkingsverband kan functioneren.

Versie 1.2 d.d. 9 april 2015

SBR is in 2011/2012 overgegaan van een programma naar een min of meer permanente structuur. Daarmee ontstond de noodzaak om te komen tot vaststelling van de “governance” voor deze structuur. Het SBR Beraad heeft in 2011 het SBR Programma geïnstrueerd om hiervoor voorstellen te ontwikkelen die uitgaan van- en aansluiten bij de bestaande programma-governance. Het voorliggende governancedocument is op basis van deze instructie tot stand gekomen en schetst de wijze waarop de besturing van SBR als een permanent samenwerkingsverband kan functioneren. De opzet van de governance past in een organisch ontwikkelingsmodel, dat bijstelling in een later stadium open houdt. Dit document betreft de SBRgovernance voor zover deze op de samenwerking van publieke en private “partijen” betrekking heeft. Uiteraard is het aan elke partij (dat kan zijn de overheid, maar ook de banken, softwareleveranciers, intermediairs etc.) om zich zelf goed te organiseren. Dit laatste kan via bestaande koepels of via speciaal voor SBR in te richten gremia. Dit governance witboek legt geen voorschriften of beperkingen op aan dergelijke “interne” governancestructuren.

In april 2013 is dit document aangepast in verband met de overdracht van verantwoordelijkheden door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) aan de Belastingdienst.

In februari 2015 is dit document aangepast in verband met de integratie van de organisatie achter het Referentie GrootboekSchema (RGS) in de SBR-governance en de evaluatie in het SBR Platform. Tevens heeft er een actualisatie plaatsgevonden. De actualisatie betreft o.a. de beschrijving van de huidige stand van zaken en de wijziging van de naamgeving van de expertgroep Marcom naar MCK (Marktondersteuning, Communicatie & Kennis).

In hoofdstuk 9 is beschreven hoe met evaluatie en wijzigingen van de governance kan worden omgegaan. Daarbij wordt gestreefd naar duurzaamheid en zekerheid voor de betrokken en toetredende partijen maar ook naar flexibiliteit met oog op de verwachte veranderingen in het stelsel (toetreding, balansverschuiving naar publiekprivaat stelsel) de komende jaren.

Categorie Nationaal
Gelezen / downloads Gelezen [ 1358 ] / Downloads [ 115 ]
Datum 09-04-2015
Document 150409_Governance_SBR_Hoofddocument_versie_1_2.pdf [1,022.71 KB]
Uitgifte door / datum


Onerzoeksbureau GBNED