Softwarepakketten.nl

Wiki (Onderhanden) ERP- en Logistieke softwarepakketten

ERP selectie checklist Functies Inkoop (groothandel) software

Naast inkoop kennen we ook het bredere begrip "Purchase to pay", omvattende het traject van bestelling tot betaling aan de leverancier(s). 
Zie de pakketsoort "Inkoop en Purchase to pay" met nieuws, artikelen en de mogelijkheid om softwarepakketten op te vragen. Deze laatste verbijzonderd naar: Inkoopadministratie softwarepakketten, Purchase-to-pay software en E-Procurement software.

Gericht op de inkoopfunctie binnen primair handels- productiebedrijven en de detailhandel worden de volgende ERP (Enterprise resource planning) functies en eigenschappen onderscheiden: Inkoopplanning, Inkoopvoorwaarden en -contracten, Besteladviezen, Inkooporders vastleggen, Goederenontvangst boeken, Facturen matchen met verplichtingen, Leveranciersbeoordeling, Gegevensuitwisseling, Projecten en Rapportages.

Een en ander als volgt verbijzonderd naar:

Algemene kenmerken van inkoop softwarepakketten

 • Is omrekenen van verkoop- naar besteleenheden mogelijk? Bijvoorbeeld per stuk verkopen en per dozijn (12) of per gros (144) inkopen. 
     
 • Is omrekenen van voorraad- naar besteleenheden mogelijk? Feitelijk het zelfde als hiervoor genoemd. Voorraad per stuk aanhouden en bijvoorbeeld per dozijn inkopen.
    
 • Kan met een voorkeursleverancier per artikel gewerkt worden? Dit is dan de leverancier waar de voorkeur naar uitgaat om een bepaalde hoeveelheid van een artikel te bestellen. Soms hangt het af van de hoeveelheid die besteld wordt bij een bepaalde leverancier. Zo kan het interessant zijn een grote hoeveelheid van een artikel bij de ene leverancier te bestellen en een kleine hoeveelheid juist bij een andere leverancier. Eventuele levertijd kan hier ook een rol spelen.
     
 • Kan met alternatieve leveranciers per artikel gewerkt worden? Oftewel meerdere leveranciers per artikel kunnen registreren met elk hun inkoopcondities, zoals transportkosten, minimale bestelhoeveelheid en natuurlijk de prijs die betaald moet worden.
     
 • Is het registreren en afhandelen van inkopen in vreemde valuta mogelijk in het ERP-systeem? Dit speelt met name als inkoop plaatsvindt buiten de Eurozone. 

Inkoopplanning en -budgetten
Bij een handelsbedrijf zal een ERP inkoopplanning tot stand komen op basis de te verwachte verkopen, al dan niet over meerdere jaren. Als inkopen taakstellend zijn wordt gesproken over inkoop budgetten. Dat tref je bijvoorbeeld aan bij overheidsorgaisaties die een bepaald budget toegewezen krijgen voor een komend jaar of andere periode en daar niet zomeer overheen mogen qua inkopen. Deze WIKI is verder gericht op handels- en/of productiebedrijven en daar hebben de volgende eigenschappen betrekking op:

 • Kan een inkoopplanning over meerdere jaren vastgesteld worden? Naarmate een tijdsbestek korter wordt zal een inkoopplanning verder verfijnd worden.
    
 • Is extrapoleren o.b.v. gerealiseerde inkopen mogelijk? Feitelijk prognotiseren op basis van de inkopen uit het verleden. Zo mogelijk rekening houden met trends, zoals seizoensinvloeden.
    
 • Is een planning in aantallen en in bedragen mogelijk in het ERP-systeem? 
     
 • Kan rekening gehouden worden met seizoensinvloeden? Zoals hiervoor al genoemd bij het extrapoleren van inkopen. Met in elk geval de mogelijkheid om een seizoenspatroon vast te leggen voor een bepaalde groep van artikelen of zelfs per artikel. Denk aan zomerspullen, zoals tuinartikelen en winterspullen, zoals winterjassen.

Inkoopvoorwaarden en -contracten

 • Kunnen levertijden vastgelegd worden in het ERP-systeem? Gerelateerd aan de te bestellen artikelen.
   
 • Kunnen bestelkosten vastgelegd worden in het ERP-systeem? Gerelateerd aan de te bestellen hoeveelheden en/of inkoopwaarde.
   
 • Kunnen inkoopcontracten geregisteerd worden? Een contract waarin afspraken vastgelegd worden die gelden voor individuele inkooporders die volgen.
    
 • Is werken met raamcontracten mogelijk? Bij een raamcontract wordt een bepaalde inkoop (hoeveelheid en prijs) vastgelegd die vervolgens in delen afgenomen wordt in de tijd.
     
 • Kan met kortingen en/of netto prijzen gewerkt worden? BIjvoorbeeld het werken met een staffelkorting in aantallen voor een bepaald artikel of groep van artikelen. Een staffel kan ook van toepassing zijn op basis van een af te nemen bedrag aan artikelen. Netto prijzen kunnen ook aan een staffel gerelateerd zijn.
     
 • Kan met provisie gewerkt worden op basis van verkopen in een bepaalde periode? Op basis van gerealiseerde verkopen (en dus inkopen) wordt achteraf provisie toegekend door een leverancier. Bijvoorbeeld in de auto industrie.
     
 • Kan gewerkt worden met automatische provisienota's? Uit de administratie van de leverancier blijkt (bijvoorbeeld na afloop van een boekjaar) hoeveel inkopen er hebben plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt dan, als van toepassing, automatisch een provisienota samengesteld.
   
 • Kan gewerkt worden met minimum order hoeveelheden? Het gaat dan om minimum hoeveelheden in zowel aantallen als bedragen. Dergelijke minimum order hoeveelheden kunnen bijvoorbeeld meewegen bij de keuze van een leverancier.

Besteladviezen binnen inkoopsoftware
Het aanmaken van besteladviezen dient om op de meest optimale wijze geplande inkopen te bepalen in een ERP-omgeving. In een eenvoudige vorm kan een besteladvies berekend worden op basis van onderschrijding van de mimimum voorraad, rekening houdend met de bestelgrootte bij betreffende leverancier. Interessanter wordt het als ook rekening gehouden wordt met geplande productie en/of verkopen in de tijd. Het is dan de kunst te zorgen dat zowel productie als verkoop ongestoord kunnen plaatsvinden door voldoende voorraad, echter zonder dat er teveel voorraad aanwezig is. Dat laatste zorgt namelijk weer voor onnodig kapitaalbestag. De volgende eigenschappen kunnen een rol spelen bij het samenstellen van een besteladvies. 

 • Een besteladvies per leverancier opvragen? Op deze wijze wordt voor betreffende leverancier(s) geadviseerd welke artikelen in welke hoeveelheden besteld gaan worden. Rekening houdend met te bestellen aantallen, prijs en bestelkosten. Als sprake is van meerdere leveranciers voor een bepaald artikel is het de kunst dat het systeem die leverancier selecteert waarbij de inkoop zo gunstig mogelijk is in relatie tot inkoopprijs, inkoopkosten en te bestellen hoeveelheid.
     
 • Een besteladvies per artikel opvragen? Net als hiervoor, maar dan op basis van een of meerdere artikelen. Het systeem zal dan zelf bepalen wat de optimale hoeveelheid is om te bestellen en bij welke leverancier(s).
     
 • Een besteladvies automatisch omzetten in bestellingen; Al dan niet na handmatige aanpassingen een besteladvies automatisch kunnen omzetten in één of meer bestellingen (inkooporders). 
   
 • Kan berekening van het besteladvies plaatsvinden o.b.v. voorraadbeheer? In dit geval wordt een besteladvies aangemaakt als een minimum voorraad is overschreden, waarbij aangevuld wordt tot de maximum voorraad die per artikel is opgegeven. 
     
 • Kan berekening van het besteladvies plaatsvinden o.b.v. verkoop? Door het berekenen van de omloopsnelheid het besteladvies samen stellen. Onder omloopsnelheid wordt verstaan de tijd van een bepaald artikel op voorraad ligt voordat het wordt verkocht. Te berekenen door aantal verkopen in een jaar / gemiddeld voorraad van een artikel in een jaar. Wordt er per jaar precies 1 artikel verkocht en ligt artikel een jaar op voorraad dan is sprake van een omloopsnelheid van 1. Worden er 4 artikelen verkocht in een jaar en is de gemiddelde voorraad eveneens 1, dan is de omloopsnelheid 4. Voor het besteladvies kom je dan uit op 4 bestellingen per jaar. 
     
 • Wordt rekening gehouden met de leverancierskeuze o.b.v. inkoopvoorwaarden? Is hiervoor ook al even aan de orde geweest. Bij het kiezen van de juiste leverancier wordt dan rekening gehouden met de (laagste) prijs en/of bestelkosten, afhankelijk van het aantal van een artikel dat geadviseerd wordt te bestellen.
   
 • Kan een andere leverancier gekozen worden dan in het besteladvies? Nadat een besteladvies is opgebouwd zelf een andere leverancier kunnen selecteren.
     
 • Kan rekening gehouden worden met de besteleenheid van leveranciers? Te bestellen aantallen worden afgestemd op een veelvoud van de besteleenheid van een leverancier.
    
 • Kunnen criteria voor een leverancierskeuze vastgelegd worden? Het gaat dan om eigenschappen in het softwarepakket als: standaard levertermijn, standaard kosten per besteleenheid, standaard inkoop- of raamcontract, standaard kortingsregeling, standaard provisieregeling, kwaliteitsniveau, kwaliteitsborging, leverbetrouwbaarheid in de zin van levertijd en compleetheid, wijze notificatie levertermijn wijzigingen, wijze van factureren (denk aan elektronisch factureren) en de wijze van communicatie.

Status en soorten inkooporders

 • Wordt door de software de status per order- en per orderregel bijgehouden? Zoals de status: besteld, ontvangen, deels ontvangen, gecontroleerd (kwaliteitscontrole goederenontvangst), gefactureerd en afgehandeld. Per regel kan bijvoorbeeld de status "in backorder" bijgehouden worden voor nagekomen leveringen.
    
 • Kunnen afroeporders bijbehouden worden? Dat wil zeggen dat telkens aan de leverancier wordt doorgegeven wanneer een bepaalde hoeveelheid van een besteld artikel gewenst is. 
   
 • Kunnen backorders bijgehouden worden? Dit zijn orders waarmee de bestelde aantal van één of meer orderregels nog niet geleverd zijn (op het afgesproken moment). In backorder wil dan zeggen dat betreffend aantal nageleverd wordt.
    
 • Kunnen retourorders bijgehouden worden? Zoals de naam al zegt zijn dit orders waarvan de artikelen retour zijn gezonden, bijvoorbeeld omdat er iets mankeert aan de eerder geleverde artikelen. Ook op niveau van een orderregel kan sprake zijn van een retourzending. 
    
 • Kunnen consignatie orders bijgehouden worden? Consignatie betekent dat de geleverde artikelen door de leverancier eigendom blijven van deze leverancier totdat betreffende artikelen zijn verkocht. 

Inkooporders registreren

 • Kan de verwachte leverdatum per artikel vastgelegd worden per orderregel?
     
 • Kunnen meerdere afleveradressen per order vastgelegd worden? Denk aan een filiaaladministratie of meerdere vestigingen met centrale inkoopfunctie.
     
 • Kan besteld worden via een handterminal en (barcode)etiketten?
     
 • Kan er direct besteld worden vanuit vestigingen c.q. filialen? Bestellen hoeft dan niet alleen via een centrale inkoopafdeling plaats te vinden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een centrale inkoopafdeling de afzonderlijke bestellingen verzamelt tot één complete order, vanwege de optimale bestelhoeveelheid en daarmee samenhangende prijs en kosten.
    
 • Kan een inkooporder gekoppeld worden aan een klantorder? Een verkoop(bestelling) van een klant leidt dan (zeg maar 1 op 1) tot een inkooporder bij de leverancier. Denk aan duurzame goederen of goederen met een lage omloopsnelheid. Er wordt dan geen voorraad gehouden, maar pas besteld als er een verkoop heeft plaatsgevonden. 
    
 • Is raadplegen van de aanwezige voorraad mogelijk bij het vastleggen van een inkooporder? Zodat meteen ook inzicht is in de nog aanwezige voorraad. Nog mooier is al ook direct inzicht is in de economische voorraad, dat wil zeggen als ook lopende inkoopbestellen en verkoopreserveringen zichtbaar zijn. Dit laatste zo mogelijk in de tijd.
    
 • Is het historisch verbruik van artikelen in te zien bij het vastleggen van een inkooporder? Als geconstateerd wordt dat het artikel een voorraad heeft die minder is dan de minimumvoorraad dan zou dat normaliter leiden tot een inkooporder. Stel nu dat het historisch verbruik van het artikel de afgelopen periode bijzonder laag is door achterblijvende verkopen. Dan zou dat laatste reden zijn om niet zomaar tot een nieuwe bestelling over te gaan.
     
 • Is het binnen de bestelmodule mogelijk direct de artikelgegevens aan te passen? Zoals bijvoorbeeld de inkoopprijs of inkoopvoorwaarden als bestelhoeveelheid en bestelkosten.
    
 • Kunnen inkooporders handmatig aangemaakt worden? Inkooporders ontstaan vanuit een besteladvies of, zoals eerder genoemd, vanuit een verkoooporder. Daarnaast is er de mogelijkheid om handmatig een inkooporder aan te maken.
     
 • Is er een automatisch opeenvolgende nummering van inkooporders? Een door het softwarepakket automatisch gegenereerd opeenvolgend ordernummer uit oogpunt van audit doeleinden. 
    
 • Is opname van nummer prijsopgave op de inkooporder aanwezig? Als vooraf een prijsopgave is aangevraagd is het van belang dat daar op een inkooporder naar verwezen kan worden.
     
 • Kunnen herhalingsaankopen vastgelegd worden? Een bestaande inkooporder eenvoudig kunnen kopieëren naar een nieuwe inkooporder.
    
 • Kunnen klantbestellingen optioneel in een aparte stroom gezet worden? Zodat klantbestellingen apart binnenkomen en niet tussen herbevoorrading. Ook de mogelijk om klantbestellingen elders (op een aangegeven locatie door de klant) af te leveren.

Inkooporders verwerken

 • Kunnen orders afgedrukt worden vanuit het ERP-systeem? De mogelijkheid om orders te printen. Om aan de klant te versturen of voor eigen gebruik. Orders worden vandaag de dag in de regel digitaal afgehandeld (zie hierna).
   
 • Is orders e-mailen vanuit het ERP-systeem mogelijk? De mogelijkheid om orders te mailen aan een afnemer. Veelal als bijlage in PDF-formaat.
     
 • Kunnen orders elektronisch aangeleverd worden aan leveranciers of inkooporganisaties? Aanleveren via EDI, internet of webservices. Onder webservices verstaan we ook api's.
     
 • Kan een verplichting geboekt worden in de boekhouding;  De financiële verplichting vastleggen in de grootboekadministratie.
  Na het boeken van de inkoopfactuur moet de verplichting dan weer afgeboekt worden. 
     
 • Kan een levertijdbevestiging van de leverancier vastgelegd worden? Per inkooporder of per orderregel als sprake is van verschillende levertijden.
     
 • Is er controle op te late levering? Bijvoorbeeld een alert bij overschrijding.
    
 • Wordt de economische voorraad direct bijgewerkt? Het aantal in bestelling bijwerken, zodat direct inzage is in de economische voorraad. Dit laatste zo mogelijk in de tijd. Feitelijk is dit laatste een basale eigenschap van een ERP-systeem. 

Goederenontvangst op basis van inkooporders

 • Kunnen ontvangsten automatisch binnen geboekt worden op basis van de eerder vastgelegde inkooporder? Zodat bij de goederenontvangst in een ERP-omgeving niet opnieuw alle regels (van de goederenontvangstbon, c.q. pakbon) vastgelegd hoeven worden. Is het daarbij mogelijk om correcties aan te brengen per orderregel. Bijvoorbeeld als het ontvangen aantal afwijkt van het bestelde aantal.
   
 • Kan de Ontvangst via een elektronische pakbon binnen geboekt worden? Op deze wijze wordt optimaal gebruik gemaakt van elektronische gegevensuitwisseling (EDI).
   
 • Wordt de voorraad automatisch bijgewerkt; Zodat direct inzicht is in zowel de technische (aanwezige) voorraad als de economische voorraad.
   
 • Vindt opname van een journaalpost in de boekhouding plaats? Zodat de financiële verantwoording van de goederenontvangst vastligt in de boekhouding. 
  De journaalpost in de boekhoudsoftware luidt dan mogelijk:
  - (debet) Voorraad
  - (credit) Nog te ontvangen inkoopfacturen
     
 • Kunnen prijsetiketten afgedrukt worden bij goederenontvangst? Met bijvoorbeeld ook een barcode.
   
 • Kunnen manco's geregistreerd en verder afgehandeld worden? Waarbij manco's gemeld en/of retour gezonden kunnen worden. En controle dat manco's niet gefactureerd worden of dat daarvoor goede artikelen geleverd worden.
   
 • Kunnen ontvangsten geboekt worden o.b.v. inkoopfacturen? In dit geval wordt de goederenontvangt niet geboekt op basis van een inkooporder of pakbon, maar op basis van een ontvangen inkoopfactuur.
   
 • Is het mogelijk bij een deellevering het restant naar keuze in backorder te plaatsen? Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden om kleine verschillen af te boeken en andere verschillen (minder geleverd) in backorder te plaatsen.
     
 • Kunnen nieuwe artikelen bij binnenkomst vastgelegd worden (al dan niet automatisch op basis van een elektronische pakbon) in het voorraadsysteem?
    
 • Kunnen voor nieuwe artikelen barcodenummer ingevoerd worden bij binnenkomst? Of overgenomen worden van bijvoorbeeld een elektronische pakbon.
     
 • Is duidelijk inzicht in artikelen die zijn nabesteld? Het gaat om artiklen die niet meteen geleverd worden, maar in backorder staan.
     
 • Is het Invoeren van een verwachte leverdatum mogelijk?
    
 • Is het ontvangen van handelswaar zonder inkooporder mogelijk? Goederenontvangst waar geen inkooporder aan vooraf is gegaan. 
    
 • Is het afdrukken van barcode labels mogelijk?
    
 • Kunnen meerdere (depot)adressen per leverancier bewaard worden?

Inkoopfacturen matchen met verplichtingen

 • Kunnen facturen als voorlopig geboekt worden? Wel de verplichting registreren, maar de factuur nog niet betaalbaar stellen.
  Het voordeel van deze werkwijze is dat direct de BTW verrekend kan worden op de factuur. Betaalbaar stellen vindt dan plaats als de inkoopfactuur is goedgekeurd.
     
 • Kunnen facturen automatich betaalbaar gesteld worden na matchen met de goederenontvangst qua aantallen en bedragen qua inkooporder.
      
 • kunnen vooraf toegestane afwijkingen in bedragen vastgelegd worden? Bijvoorbeeld een afwijking naar boven en/of beneden als relatieve afwjking (percentage) en absolute bedragen.
    
 • Kunnen vooraf toegestane afwijkingen in aantallen vastgelegd worden? Feitelijk als hiervoor, maar dan in aantallen i.p.v. bedragen.
    
 • Beschikt het ERP-pakket een functie om inkoopfacturen in de boekhouding vast te leggen? In financiële grootboek- en debiteurenadministratie.  

Leveranciersbeoordeling (vendor rating)

 • Kunnen kwaliteitsaspecten vastgelegd worden in het ERP-systeem waarop leveranciers beoordeeld kunnen worden? 
    
 • Wordt de leverbetrouwbaarheid per leverancier gemeten door het ERP-systeem? Het gaat erom dat door het systeem wordt bijgehouden in hoeverre de levertijden en compleetheid van levering nagekomen worden.
   
 • Wordt door het ERP-systeem de mate van prijsverschillen gesignalereerd per leverancier? Het gaat om controle van juistheid van inkoopfacturen overeenkomstig de inkoopprijzen zoals overeengekomen in de corresponderende inkooporders.
    
 • Kan beoordeling over de de communicatie met de leverancier geregistreerd worden in het ERP-systeem.
     
 • Kunnen afwijkingen en waarderingen per beoordelingsaspect opgegeven worden?
    
 • Kan het ERP-systeem info over leveranciers bewaren en raadplegen? Met aspecten als artikelen, wijze van vervoer, inkoopvoorwaarden.
     
 • Kunnen gegevens van contactpersonen per leverancier vastgelegd worden? Zoals naam, adres, telefoon en e-mail.
    
 • Kunnn specifieke aantekeningen per leverancier vastgelegd worden in de tijd?

Elektronische uitwisseling gegevens

 • Is elektronisch bestellen mogelijk? Inkooporders doorzetten naar het systeem van de leverancier.
     
 • Is het Elektronisch ontvangen van facturen in UBL-formaat mogelijk? Waarbij de inkoopfactuur op basis van de UBL automatisch geboekt wordt in de boekhouding. 
    
 • Elektronische factuur ontvangen in andere formaten? Naast UBL zijn er ook andere (veelal XML) formaten waarin elektronische facturen (en andere handelsdocumenten) elektronisch uitgewisseld worden. Een voorbeeld is UN/CFACT.
     
 • Kunnen elektronisch artikelbestanden ontvangen worden? Wordt dan GS1-DAS ondersteund. GS1 Data Alignment Service (GS1-DAS) is een dienst waarmee elektronisch artikelgegevens tussen leveranciers en retailers worden uitgewisseld met als tussenschakel een centrale database.
     
 • Kan het ERP-systeem CBS Statistieken (intrastat) produceren?
     
 • Kent het ERP-systeem andere importfuncties en/of exportfuncties in relatie tot de inkoop?

Inkopen t.b.v. projecten
In dit geval gaat het om (eventueel deels) projectmatig werkende organisaties, zoals bouwbedrijven. Hiervoor zijn de volgende eigenschappen van toepassing:

 • Kunnen inkoopverplichtingen per project vastgelegd worden? 
     
 • Kan een inkoopadvies over meerdere projecten vervaardigd worden? In dit geval kunnen dan inkopen voor meerdere projecten gecombineerd worden tot één inkooporder. 
     
 • Kunnen onderaanneming contracten geregistreerd en afgehandeld worden via de inkoop? In dit geval wordt voor een onderaannemer een inkooporder vastgelegd en de, van de onderaannemer, ontvangen inkoopfactuur. 
     
 • Kan besteld worden vanuit een project? Direct vanuit een project een bestelling kunnen plaatsen.
     
 • Kunnen ontvangsten per project afgehandeld worden? Zoals de goederenontvangst op projectlocatie kunnen afhandelen.

Inkoopadministratie en rapportages

 • Is er inzicht in openstaande bestellingen?
   
 • Is er inzicht in bestelhistorie? Zoals per artikel en per leverancier.
     
 • Biedt het ERP-systeem managementinformatie?
     
 • Is er een inkoop logboek met specificatie inkooporders? Orders worden ingedeeld naar afdeling of filiaal, en per order wordt getoond: besteldatum, artikelnummer, artikelgroep, leverancier, verzenddatum, inkoop bedrag en brutowinstopslag.
   
 • Is inzicht in openstaande bestellingen in volgorde van vervaldatum?
    
 • Is er inzicht in prestaties van leveranciers? Aantal verkochte en ingekochte artikelen per leverancier, overschrijdingen van levertijden, voorraadefficiency, omloopsnelheden, prijsdalingen,
    
 • Is er een verslag van prijsdalingen? De verkoopwaarde van de beschikbare voorraad (in euro's) en de waarde van de prijsdalingen (in euro's), naar filiaal, afdeling, categorie en artikelgroep, per week, maand, kwartaal en jaar).
    
 • Is er inzicht in geplande versus gerealiseerde brutowinstopslag? Naar filiaal, afdeling, categorie, artikelgroep, en per week, maand, kwartaal en jaar.
    
 • Is er inzicht in de inkoopruimte? Ook wel open-to-buy genoemd. Per filiaal, afdeling, categorie, artikelgroep.

Koppelingen
Als inkoop integraal deel uitmaakt van een ERP-systeem voor de groothandel, industrie of anders dan zijn koppelingen naar andere systeem(onderdelen) impliciet aanwezig. Het gaat om koppelingen als: boekhoudsoftware, projectenadministratie, productie, verplichtingenadministratie, voorraadbeheer en verkoop. Ook een koppeling naar externe softwaresystemen als Point Of Sale (POS), Office toepassingen en Calculatie.

Aanbevolen

 

Softwarepakketten
 


LET OP
Deze WIKI ERP en Logistieke softwarepakketten is een onderhanden versie die nog afgerond moet worden in de loop van 2019/2020.
Input is van harte welkom.

Gids ERP & Logistieke softwaresystemen
De "Gids ERP & Logistieke softwaresystemen" is gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners". Doelstelling van deze gids is potentiële gebruikers van ERP & Logistieke softwaresystemen een handvat te bieden bij de selectie van dergelijke software, inzicht te bieden relevante ontwikkelingen en visie.
Meer informatie en opvragen Gids ERP & Logistieke softwaresystemen...

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.


Credits
Deze WIKI is mede tot stand gekomen door input van:

- Volgt 

WIKI suggesties
Suggesties om deze WIKI ERP en Logistieke softwaresystemen te verbeteren kunnen gemaild worden aan redactie@softwarepakketten.nl


Onerzoeksbureau GBNED