Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

TMS > Functionaliteit

Pakketsoort - Treasury-, Cash- en Paymentsoftware > TMS > Functionaliteit

Een aantal van de belangrijkste functionaliteiten van een TMS-systeem zijn hieronder op een rij gezet, waarbij cashmanagement als onderdeel van TMS wordt beschouwd:

Cash management (basisfuncties);

 • inzicht in een dagelijkse balanspositie, liquiditeitsprognose en rolling cashflow forecast.
    
 • Betalingsverkeer met banken; een koppeling met elektronisch bankieren en reconciliatie van transacties, voor zover niet in de boekhouding aanwezig.
    
 • Rentekosten / renteopbrengsten; het bijhouden en verwerken van rentetarieven in het systeem en het kunnen berekenen van de impact van veranderingen in rentetarieven. Daarnaast ook het berekenen van  samengestelde rente en het doorrekenen van rentescenario’s.
    
 • Overzicht van (de saldi van) alle bankrekeningen die in de onderneming gebruikt worden.

Betalingstransacties;

 • Netting; voor internationaal werkende organisaties die met meerdere vestigingen te maken hebben met transacties in verschillende valuta’s is een netting-functionaliteit van toepassing voor het salderen van alle valutaposities binnen de organisatie.
         
 • Payment factory; gecentraliseerd betalingen kunnen verrichten. Dat betekent in de praktijk een koppeling met de financiële systemen van meerdere corporate onderdelen in veelal meerdere landen.
    
 • Collection factory; gecentraliseerd vorderingen kunnen afhandelen. Feitelijk de tegenhanger van de payment factory met ook weer een koppeling naar financiële systemen van meerdere corporate onderdelen.
     
 • In-house banking; functies als hiervoor genoemd bij payment- en collection factory kunnen beschouwd worden als in-house banking functies. Bij in-house banking is feitelijk sprake van een virtuele bank waarvoor ook functies nodig zijn om bijvoorbeeld een koppeling met meerdere banken (bijvoorbeeld een bank per land of/per valutasoort) te onderhouden. In-house betalingstransacties (feitelijk in-house clearing van transacties tussen organisatie-onderdelen onderling) kan ook beschouwd worden als functie die valt onder in-house banking.
    
 • Betalingsmethoden en het managen hiervan.

Buitenlandse valutarisico’s; Het verzamelen, consolideren, afdekken en rapporteren van valutarisicoposities.

Leningen; het registreren, analyseren en rapporteren van de leningen- en/of beleggingsportefeuille (OG en UG). Deze functionaliteit maakt het mogelijk om exact te bepalen welke (af)betalingen wanneer gedaan moeten worden. 

Hedge accounting; deze functionaliteit heeft betrekking op financiële instrumenten die worden gebruikt ter afdekking of vermindering van huidige en zeer waarschijnlijke toekomstige financiële risico’s, zoals renterisico en valutarisico (Bron: 10 vragen over kostprijs hedge-accounting, Deloitte).

Derivaten; Hier gaat het om het registreren, berekenen en waarderen van dergelijke financiële instrumenten en de rapportage hierover. Eventueel kan er sprake zijn van een koppeling van derivaten aan uitstaande leningen.

Real-time koppelingen;

 • Met interne bedrijfssystemen; de meeste informatie zullen TMS-systemen ontlenen aan de financiële softwaresystemen binnen de organisatie. Een koppeling met dergelijke systemen is dan ook een vereiste. In veel gevallen kennen TMS-systemen al koppelingen naar gangbare standaard boekhoudsoftware.
    
 • Met de bank; zoals de eerder genoemde gegevens rondom het betalingsverkeer, maar bijvoorbeeld ook wisselende rentestanden en wisselkoersen van valuta’s. In combinatie met valuta- en rentemanagement. Ook inzicht in bankkosten en lopende bankrekeningen.
   
 • Met externe partijen (anders dan de bank); denk aan instellingen als Reuters en Bloomberg.

Rapportage en analyse; het rapporteren van o.a. bankrekeninggegevens op bedrijfsniveau, actuele marktinformatie en opbrengstcurves. Bij rapportage speelt ook compliance (wet- en regelgeving) een belangrijke rol, zoals het aanleveren van rapportage aan (centrale) banken en toezichthoudende organen.

Analyse; hier gaat het om bijvoorbeeld simulatie van het doorrekenen van diverse scenario’s, analyse van bankkosten, statistische analyse van renteopbrengsten, balansoverzichten en buitenlandse valuta.

Risicomanagement; een groeiende aandacht voor corporate governance, niet in de laatste plaats door wetgeving, brengt met zich mee dat financiële managers veel aandacht (moeten) hebben voor risico’s. Op het gebied van risicomanagement is inmiddels een scala aan software beschikbaar. Maar risicomanagement kan ook onderdeel zijn van TMS-systemen, mede in de vorm van monitoring- en auditfuncties. Hierbij kunnen we binnen treasury denken aan renteverschillenanalyse en risicoanalyse met betrekking tot het cash management.

GRATIS 
Rapport: Treasury-, cash- en payment management software
In dit rapport wordt uitgebreid aandacht besteed aan de functionaliteit van treasury-, cash- en payment management software alsook het aanbod van dergelijke software op de Nederlandse markt. Bij dit laatste gaat het zowel om nationale als internationale aanbieders. In het rapport is het aanbod van zo'n 20 softwareleveranciers opgenomen.
Opvragen rapport "Treasury-, cash- en payment management software"... 


Onerzoeksbureau GBNED