Softwarepakketten.nl
Urios

ICT Juridisch > De Rechtspraak

ICT bij rechtbanken kent een relatie met de ICT binnen advocatenkantoren.

Betrokken organisaties
De Raad voor de Rechtspraak vormt de schakel tussen de minister van Justitie en de gerechten. De Raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. Hij behartigt het externe gemeenschappelijk belang van de gerechten, draagt zorg voor gerechtsoverstijgende voorzieningen, houdt toezicht op bedrijfsvoering en financieel beheer en geeft voor zover nodig algemene aanwijzingen op het gebied van de bedrijfsvoering. Bereikbaar via de website http://www.rechtspraak.nl/

Op ICT-terrein is een tweetal organisaties binnen de rechtspraak ondergebracht:

Bureau InternetSystemen en Toepassingen Rechterlijke Organisatie (Bistro). Bistro beheert en ontwikkelt diverse websites, waaronder http://www.rechtspraak.nl/. Het bureau fungeert als ‘elektronisch loket’ van de Rechtspraak en is actief op het terrein van dataleveranties (webservices, RSS-feeds, overige leveranties) en digitalisering van het berichtenverkeer (formulieren en in de toekomst processtukken).

ICTRO biedt een breed scala aan ICT-diensten. ICTRO verricht het beheer en onderhoud van netwerken en applicaties (onder andere voor de registratie van de zaaksgegevens) voor de Rechterlijke Organisatie. Zie verder http://www.ictro.nl/ 

Rechtspraak.nl 
Dit is de internetsite van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden. Hier vindt u een databank met uitspraken, actualiteiten, landelijke regelingen, formulieren en diverse registers. Tevens heeft elk gerecht een deelsite.
Naar website...

Roljournaal
Advocaten kunnen, binnen het eigen arrondissement, via een beveiligde internetsite hun eigen handelszaken zoeken op ondermeer rol- en zaaknummer. Gegevens worden gevoed met de gegevens uit het systeem van de griffiers, Civiel.

Wellicht dat in de toekomst aan het roljournaal een voorziening tot dataleverantie wordt gekoppeld, zodat de gegevens automatisch verwerkt kunnen worden door de systemen (voor dossierbeheer) bij advocatenkantoren.

BAR
Staat voor Basis Advocaten Registratie.Het gaat om gemeenschappelijke gegevens die gebruikt worden door NOvA, RvR en de Rechtspraak. Is sinds ultimo 2005 in gebruik en wordt beheerd door een gemeenschappelijke organisatie: BAR-beheer (in huis gevestigd bij de NOvA).

De gegevens van de advocaten en de advocatenkantoren worden door de NOvA op internet ontsloten: Alle adocaten.nl is het resultaat.


Onerzoeksbureau GBNED