Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Blockchain en boekhoudsoftware

Blockchain > Blockchain en boekhoudsoftware

Blockchain staat in relatie boekhoudsoftware, zo kunnen we afleiden uit onderstaande quotes:

 • "Blockchain is een digitaal gedecentraliseerd grootboek".

 • "Triple Entry Accounting is Double-entry + Cryptography op basis van blockchain technologie".

Staat blockchain technologie straks aan de basis van het nieuwe boekhouden, in combinatie met robotic accounting?

Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk te weten wat de visie is van leveranciers van boekhoudsoftware over blockchaintechnologie. En in hoeverre deze laatste technologie al wordt toegepast door leveranciers van boekhoudsoftware of op de ontwikkelagenda staat.

Nulmeting Blockchain en boekhoudsoftware 
In juni 2018 is door Onderzoeksbureau GBNED een nulmeting verricht en daartoe aan 62 leveranciers van standaard boekhoudsoftware de volgende vraag gesteld: “Wat is uw visie over blockchaintechnologie in relatie tot boekhoudsoftware?”.

 • 32 van de 62 leveranciers hebben geen reactie gegeven op onze vraag (> 50%).
 • 12 leveranciers melden samengevat: “interessante ontwikkeling, blijven we volgen, doen we nu niets mee”.
 • 16 leveranciers hebben een uitgebreidere reactie (zie antwoorden hierna).
 • 1 leverancier heeft boekhoudsoftware volgens blockchain in ontwikkeling bij het loggen van wijzigingen van ingevoerde gegevens.
 • 1 leverancier stelt als enige cryptocurrency opgenomen te hebben in RGS 3.0. 

Bovenstaande vraag leverde de volgende antwoorden op:

 • We blijven graag eigenaar van de eigen data. 

 • De blockchaintechnologie wordt steeds belangrijker in relatie tot boekhoudsoftware. De blockchain zal de financiële vastlegging zoals we die nu kennen drastisch doen veranderen. Dit zal echter een dusdanige impact hebben, veel meer dan AI, robotic accounting en machine learning, dat het traject veel langer zal zijn. Voordat de blockchain geïmplementeerd is in de boekhoudsoftware (of eigenlijk zal vervangen) zijn we tien tot vijftien jaar verder.

 • De Blockchaintechnologie zorgt voor een perfect sluitende administratie van elke economische transactie tussen partijen en zal daardoor een belangrijke verbetering zo niet vereenvoudiging vormen in de automatisering en kwaliteitsverbetering van het administratieve proces. Invloed uitoefenen op de invoering ervan overstijgt echter de mogelijkheden van een individuele software leverancier. Zodra er bruikbare standaarden ontstaan zou elke software leverancier hierop functioneel moeten aansluiten om niet de boot te missen.

 • Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen m.b.t. blokchain op de voet. De techniek achter blokchain is zeer interessant en veelbelovend. De toegevoegde waarde m.b.t. de verhoging van transparantie van transacties en bijvoorbeeld allerlei notariële zaken is ook evidend. M.b.t. boekhoudsoftware is de toegevoegde waarde op dit moment nog minder duidelijk, de nadelen wegen nog niet op tegen de voordelen. Zo voldoet de blokchain technologie op dit moment niet aan de hoge eisen zoals die in de financiële markt gesteld worden. Eisen, waar onze software uiteraard wel aan voldoet. Wij delen dan ook vooralsnog de mening van de DNB. Uiteraard blijven wij in nauw contact met de grote banken in Nederland staan en houden we de ontwikkelingen van blokchain in de gaten.

 • Onze visie en ontwikkelingen in relatie tot boekhoudsoftware leest u op ons blog.
  (GBNED: daar blijkt niets terug te vinden over blockchain).

 • Blockchain wordt een onomstotelijke backbone voor accounting in de toekomst.

 • Controle voor midden- en grootbedrijven kan geoptimaliseerd worden met blockchain. Voor micro en klein schiet dit nu zijn doel voorbij.

 • We denken dat door de toenemende digitalisering (en het daarmee verminderen van fysiek bewaard papierwerk), het nog belangrijker wordt om te kunnen vertrouwen op ingevoerde gegevens. We zijn bezig met het implementeren van blokchaintechnologie bij het loggen van (wijzigingen van) ingevoerde gegevens.

 • Blockchain heeft een grote potentie om de betrouwbaarheid van de financiele administratie te vergroten. Zeker bij de processen waar vetrrouwen een rol speelt, zoals inkoop- en verkoopprocessen, zal het zogenaamde triple entry accounting ervoor zorgen dat een auditor in veel grotere mate kan steunen op de juistheid van de vastlegging. De grote toegevoegde waarde van triple entry accounting zou moeten zijn dat een factuur pas geboekt kan worden als zowel de inkopende als verkopende partij de transactie accepteren. Hiervoor is het dus van belang dat deze technologie in het boekhoudlandschap snel een bepaalde kritische massa bereikt zodat blockchain technologie ook in de praktijk zijn waarde kan laten zien. Wij houden de onwikkelingen nauwlettend in de gaten.

 • Er zijn nog te weinig bewezen toepassingen voor Blockchain in combinatie met boekhouding. Eindgebruikers zullen in de komende jaren nog niets merken van de ontwikkeling van Blockchain binnen hun boekhouding. Wij richten ons daarom op andere ontwikkelingen die de ondernemer nu kan helpen in plaats van op hypes zoals de blockchain.

 • Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van data binnen softwareapplicaties is essentieel en een noodzakelijk goed. Dat is dan ook de reden dat er veel keurmerken en certificeringen in het leven zijn geroepen waar organisaties en softwarepakketten aan worden getoetst. Denk aan ISO 27001 en NEN 7510.

  Nieuwe technologische ontwikkelingen nemen exponentieel toe. Hierdoor loop je het risico dat de eindgebruiker niet meer in staat is om een keurmerk of certificaat aan kwaliteit te toetsen. Blockchain zou hier een waardevolle rol in kunnen spelen door op de beslissingsknooppunten data te controleren en valideren.

  Praktische voorbeelden hierin zijn: Is een offerte geaccordeerd? Is de factuur aangekomen bij mijn debiteur? Is de omzetbelasting ingediend en betaald? Allerlei zaken die in de boekhouding opgeslagen dienen te worden.

  Een portaal, het PEPPOL-netwerk en de Belastingdienst spelen een rol bij deze informatie, maar hebben slechts een deel van deze informatie. De conclusie van deze administratieve feiten zou versleuteld in een Blockchain opgenomen kunnen worden, zodanig veilig dat de Blockchain informatie an sich geen informatie prijsgeeft, maar dat de stakeholders er wel conclusies aan kunnen verbinden. 
  Op die manier kunnen belastingplichtigen aantonen dat de omzetbelasting ingediend en betaald is, zonder dat inhoudelijke informatie buiten hun administratie opgeslagen wordt. Met deze opzet kun je ook andere vraagstukken als logistieke afhandeling, douanedocumenten, voorraadinformatie en data-uitwisseling in brede zin kunnen oplossen door data op één plek te houden en enkel die data vrij te geven die strikt noodzakelijk is voor de (tijdelijke) dienst.

 • Wij hebben geen visie met betrekking tot blockchain technologie. We hebben er nog nooit een gebruiker over gehoord en wij ontwikkelen toch vooral vanuit de klantvraag.

 • Ik vind blockchaintechnologie vooral interessant wanneer geen enkel record mag verdwijnen of muteren. Dat is goed voor banken of in de rechtspraak. Voor een boekhoudpakket vind ik het een te zwaar technisch middel. Gebruikers moeten kunnen muteren.

 • Momenteel zijn er wereldwijd veel initiatieven en experimenten in het kader van ‘blockchain’. Er zijn interessante thema’s rondom boekhouden, factureren en betalen waarbij blockchain zou kunnen worden ingezet. Als blockchain echter het antwoord is, wat is dan de vraag? Omdat we de ontwikkelingen op het gebied van deze techniek erg interessant vinden, blijven we deze dan ook op de voet volgen.

 • Blockchain technologie heeft in theorie de potentie om boekhoudkundige processen te automatiseren. Adoptie door stakeholders is echter een randvoorwaarde voor daadwerkelijke toepassing van blockchain technologie. De stakeholders in de administratie markt is divers en kent slechts een beperkt aantal ‘grote’ spelers (zoals de belastingdienst). Er is pas een business case wanneer blockchain volledig is geïntegreerd in alle systemen (zoals verkoop systemen en transactie systemen) die in het administratie proces van belang zijn. Indien banken blockchain technologie gaan toepassen voor betalingsverkeer dan staat de weg open om daar administratie processen aan toe te voegen. Let dus goed op de plannen van banken.

 • Boekhoudpakketten worden integraal onderdeel binnen de blockchain. Alle systemen worden uiteindelijk op elkaar aangesloten. Dit zorgt er voor dat verkoop, leveringen en inkoop van diensten en goederen centraal zullen worden vastgelegd in het centrale netwerk, de blockchain. Waarbij het centrale grootboek in feite toegankelijk zal zijn voor iedereen. Dit zogenaamde "distributed ledger" zal er voor zorgen dat alle aangesloten partijen in de waardeketen naadloos met elkaar kunnen samenwerken waardoor het vastleggen van transacties ten behoeve van de huidige administratie uiteindelijk ‘verdwijnt’.

  Hoe het in de toekomst precies binnen de financiele adminstraties zal doorontwikkelen is nog niet helemaal te zeggen. Ook het principe van Triple entry wordt nu bekeken. Hierbij blijft dubbel boekhouden aan de orde maar wordt cryptografie toegevoegd. Daarmee worden de transacties vastgelegd in de verschillende boekhoudsystemen, maar ook in de blockchain met tijdstempel. Hierdoor zal er geen onduidelijkheid meer kunnen bestaan over de transacties omdat deze in de blockchain geborgd is. Hierdoor onstaat er een hele betrouwbare omgeving voor dataanalyse naar alle belanghebbende partijen.

  Wij onderzoeken continue de mogelijkheden die blockchain technologie met zich mee brengt en welke voordelen en impact dit heeft op boekhoudsoftware.

 • Wij zijn in de onderzoeksfase om te kijken welke mogelijkheden blockchaintechnologie kan bieden voor bedrijfssoftware in het algemeen. Hierbij ligt de focus eerst op het mogelijk kunnen opzetten van een gedecentraliceerd (private) vertrouwensnetwerk tussen verschillende partijen. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van smart-contracts.

 • Snelheid van blockhain is afhankelijk van de zwakste schakel in het gedecentraliseerde netwerk. Wij draaien alleen in de cloud. We garanderen dat onze software supersnel draait op een 3G netwerk. Qua functionaliteit houden we het wel in de gaten.
  Verder hebben wij als enige Cryptocurrency opgenomen in het RGS3.0 schema.

Bovenstaande antwoorden zijn afkomstig uit de "Gids boekhoudsoftware", uitgave 2018. In het kader van deze gids is, al de eerder genoemde, vraag gesteld aan leveranciers van boekhoudsoftware: “Wat is uw visie over blockchaintechnologie in relatie tot boekhoudsoftware?”. In de "Gids boekhoudsoftware" kunt u zien welke leveranciers bovenstaande reacties hebben gegeven. 
Naar gratis opvragen Gids boekhoudsoftware...

Over een of enkele jaren (mede afhankelijk van de snelheid waarmee blockchaintechnologie zich ontwikkeld in relatie tot boekhoudsoftware) zullen we opnieuw een meting doen in de vorm van bovenstaande uitvraag. Dan zal duidelijk zijn of blockchaintechnologie wel of geen plaats heeft veroverd in relatie tot de ontwikkeling van standaard boekhoudsoftware.

Mochten we tussentijds ontwikkelingen vernemen op het gebied van blockchaintechnologie in relatie tot boekhoudsoftware, dan zullen we dat zo mogelijk melden op deze website. Ook uw suggesties daartoe zijn welkom bij onze redactie.
 

Gids boekhoudsoftware
De Gids Boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar:
1.ZZP'ers en klein MKB;
2.Middelgrote bedrijven (MKB);
3.Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).
Naar opvragen gratis Gids Boekhoudsoftware...

 


Onerzoeksbureau GBNED