Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Financial Planning and Analysis

In de afgelopen jaren is Corporate Performance Management (CPM) geëvolueerd naar wat bekend staat als ‘Financial Planning and Analysis’ (FP&A). FP&A duidt het geheel aan van verleden, heden en toekomst als het gaat om financiële informatie. FP&A omvat zowel de functies die genoemd worden onder BI als CPM.

 
Big data

De term 'Big data' illustreert dat de omvang van data exponentieel toeneemt. Daartegenover neemt computercapaciteit ook toe en lijken de mogelijkheden om data te analyseren onbegrensd. 

Meer uitleg over Big data
 
Datawarehouse

Dit zijn informatie "pakhuizen" die als eigenschap hebben dat ze gevoed worden door andere systemen. De inhoud van deze pakhuizen kan door gebruikers op ieder moment worden opgevraagd, zonder dat de gegevens kunnen veranderen. Voor dit opvragen zijn vaak weer aparte rapportagetools op de markt gebracht. Een eenvoudige vorm van een Datawarehouse is een periodieke kopie van een productiedatabase.

 
Datamining

Uit bestaande gegevensverzamelingen (data) wordt nieuwe informatie afgeleid. Een voorbeeld is het afleiden van het koopgedrag van uw afnemers. Datamining wordt vaak gebruikt in combinatie met Datawarehousing).

 
BI

Business Intelligence (BI) wordt beschouwd als containerbegrip voor het opvragen van informatie uit gegevenspakhuizen en is verder onderverdeeld naar: 1) Analyses, 2) Reporting, 3) Dashboards, 4) Self Service BI en 5) Data storytelling.

Meer uitleg over BI
 
Data-analyse

Data-analyse (Analyses) is het ontsluiten, ontkoppelen, onderzoeken en inzichtelijk maken van gegevensbestanden. Data-analyse wordt toegepast op vele terreinen, zoals marketing, accountancy en auditing en medische analyses.

Meer uitleg over Data-analyse
 
Reporting

De term Reporting (managementreportages) wordt al decennia gebruikt. Al ruim voordat BI haar intrede deed met begrippen als (management)dashboard en data-analyse. Onder reporting verstaan we feitelijk alle rapportagesoftware, bedoeld voor het management. Voor zover deze rapportage valt onder ‘Management accounting’, oftewel interne rapportages.

Meer uitleg over Reporting
 
Dashboards

Een dashboard kan beschouwd worden als een manier om big data, als onderdeel van BI, om een overzichtelijke en compacte manier weer te geven aan de gebruiker. In het vorige hoofdstuk (Reporting) is al aangegeven dat dashboards ook bedoeld zijn om managementrapportages in compacte vorm weer te geven.

Meer uitleg over Dashboards
 
Self Service BI - SSBI

Onder de noemer “Self service Business Intelligence” (SSBI) wordt software aangeboden om zonder IT-specialisten data-analyses te kunnen samenstellen en uitvoeren en desgewenst weer te geven via een dashboard.

Meer uitleg over Self Service BI - SSBI
 
Data storytelling

Data storytelling kan beschouwd worden als een vorm van reporting. In zijn algemeenheid hebben we het dan bij BI over ‘Data visualisatie’, zijnde het op een eenvoudig manier weergeven van informatie. Op een zodanige manier dat de informatie duidelijk en te begrijpen is als communicatie naar de gebruiker van de informatie. Data storytelling is hierbij een belangrijke vorm van ‘Data visualisatie’ en kan samengevat worden als een middel om een boodschap over te brengen. 

Meer uitleg over Data storytelling
 
CPM

CPM (Corporate performance management) bestaat minimaal uit de volgende functies: budgettering, planning en forcasting. De literatuur is niet eenduidig of BI (Business Intelligence) ook gezien kan worden als functie van CPM. Verder wordt ook wel gesproken over "Enterprise performance management" (EPM) en "Financial performance management" (FPM). Deze twee laatste begrippen zien wij als synomiem van CPM. 

Meer uitleg over CPM
 
Consolidatie

Bij consolidatie, het samenvoegen van financiële gegevens van meerdere entiteiten, is een onderverdeling te maken naar:
- Fiscale consolidatie; t.b.v. fiscale eenheid - aangifte VpB;
- Juridische consolidatie; t.b.v. publicatie KvK of elders;
- Bedrijfseconomische consolidatie; managementconsolidatie;
- Consolidatie van begroting en forcasting.
Meer over consolidatiesoftware met de functies en eigenschappen daarvan.

 
Continuous monitoring

Continuous monitoring is het automatisch volgen van het verloop van de bedrijfsprocessen, aan de hand van kritische indicatoren. Meestal gebeurt dit door de onderneming zelf of door de interne auditafdeling. De accountant kan hier ook deels op steunen.

 
KPI

KPI staat voor Kritieke Prestatie Indicatoren (Key Performance Indicators). Aan de hand van de doelstellingen kan men beoordelen of een onderneming er in slaagt om een geplande strategie waar te maken. Bij de operationele doelstellingen zoekt men de kritieke prestatie-indicatoren, waarmee het management haar prestaties kan beoordelen.
Een KPI voldoet meestal aan het SMART-principe:
Specifiek; Is de doelstelling eenduidig?
Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management?
Realistisch; Is het doel haalbaar?
Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kritieke_prestatie-indicator

 
ABC

Acitivity Based Costing vormt steeds meer onderdeel van geïntegreerde financiële administratiesystemen. Zo zijn er steeds meer ERP pakketten waarbinnen een ABC module (in initiële fase) is opgenomen. Daarentegen vindt u ook aparte ABC pakketten. 

Meer uitleg over ABC
 

Onerzoeksbureau GBNED