Softwarepakketten.nl

UBL > Relevante begrippen > SMeF

SMeF (Semantisch Model e-Factuur); Het Semantisch Model e-Factuur (SMeF) geeft een semantische beschrijving van de verschillende factuurelementen en legt deze expliciet vast voor het gebruik van elektronische facturatie. Op deze manier wordt semantische interoperabiliteit gegarandeerd.

Nadere toelichting:

De SMEF is feitelijk de Nederlands-nationale variant, parallel aan hetgeen CEN op Europees niveau doet via CEN TC434 (en in mindere mate CEN WS/BII).

SMeF is primair gericht op de ‘aanbieders’ van specifieke oplossingen voor e-facturatie. Aanbieders kunnen zijn organisaties die bijvoorbeeld een eigen e-facturatie standaard beheren voor een specifieke sector, of software/diensten leveranciers die e-facturatie oplossing bieden, waaronder message brokers en billing service providers en leveranciers van boekhoudpakketten. Ook voor grote eindgebruikers (verzenders/ontvangers van facturen met eigen IT systemen) heeft SMeF toegevoegde waarde.

SmeF staat op de pas toe of leg uit lijst van het forum standaardisatie. Daarmee vormt het de basis voor e-facturatie door overheden in Nederland. 

Meer informatie is te vinden op https://smef-standaard.nl

WIKI's over [ SMeF ]
Nadere specificaties Nederland (NLCIUS) op de EN 16931

Volgens de norm EN 16931 is het mogelijk om inperkingen te doen op de norm door optionele velden van de basisfactuur verplicht te stellen of door een specifieke invulling te eisen van de optionele velden.

Het NLCIUS initiatief is er om veelheid van dergelijke inperkingen te voorkomen én zorgt dat de Nederlandse overheid (zowel rijk als gemeenten) en bedrijfsleven (Simplerinvoicing, SETU, SALES, e.a.) dezelfde keuzes hierin maken.


Onerzoeksbureau GBNED