UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Binnenlandse BTW, BTW en betalingskorting

Bij betalingskorting mag de afnemer een bepaald percentage van het factuurbedrag exclusief btw aftrekken als binnen een vastgesteld aantal dagen betaald wordt. Zowel de afzender als de afnemer gaan wel uit van het BTW bedrag vóór de betalingskorting.

Als uitgangspunt nemen we het voorbeeld van de eerder genoemde factuur met tarieven exclusief BTW en verschillende BTW-percentages. En we vermelden daarbij 2% betalingskorting.

Uitwerking op factuur:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
Dienst/product A 1 25,25 25,25 H
Dienst/product A 2 25,25 50,50 H
Dienst/product B 1 10,55 10,55 L
Totaal exclusief BTW   86,30  
 6% BTW over 10,55    0,63  
 21% BTW over 75,75  15,91  
 Factuurbedrag    102,84  
Bij betaling binnen 14 dagen mag 2% betalingskorting worden afgetrokken (over het factuurtotaal excl. BTW), te weten 1,73.    

    
De afzender zal deze factuur overeenkomstig bovenstaande bedragen verwerken in de boekhouding en dus de volledige BTW (0,63 + 15,91) afdragen. Bij betaling van de factuur wordt de betalingskorting gecontroleerd en afgeboekt als deze als terecht wordt verondersteld.

De ontvanger wordt verondersteld de factuur te boeken vóór aftrek van betalingskorting, dat wil zeggen conform bovenstaande factuurbedrag. Bij tijdige betaling wordt dan de betalingskorting in mindering gebracht en als extra opbrengst geboekt. Dit laatste heeft geen impact op de BTW.

Deze betalingskorting kan in de UBL factuur opgenomen worden via de daarvoor bestemde “PaymentTerms” met opgave van het percentage betalingskorting en de einddatum.

De einddatum geeft de laatste dag aan waarop de betalingskorting nog van toepassing is (tot en met, dus de betalingskorting loopt af op betreffende dag, tijd 23:59). 

Uitgaande van factuurdatum 1-6-2016 en de termijn van 14 dagen geldt als einddatum 15-6-2016.

De uitwerking van de betalingskorting via <cac:PaymentTerms> in UBL-formaat wordt dan:

<cac:PaymentTerms>
    <cbc:Note> Bij betaling binnen 14 dagen geldt 2% betalingskorting</cbc:Note>
    <cbc:SettlementDiscountPercent>2</cbc:SettlementDiscountPercent>
    <cbc:SettlementDiscountAmount currencyID="EUR">1.73</cbc:SettlementDiscountAmount>
    <cac:ValidityPeriod>
        <cbc:EndDate>2016-06-15</cbc:EndDate> 
    </cac:ValidityPeriod>
</cac:PaymentTerms>

Op de andere UBL-elementen is de betalingskorting niet van invloed!

EU-N
Binnen EU-N is GEEN rekening gehouden met bovenstaande uitwerking van betalingskorting. Alleen de note kan opgegeven worden. De uitwerking is dan:

<cac:PaymentTerms>
    <cbc:Note> Bij betaling binnen 14 dagen geldt 2% betalingskorting</cbc:Note>    
</cac:PaymentTerms>

Hierdoor kan NIET standaard verondersteld worden dat inkomende factuurverwerking rekening houdt met de betalingskorting.Onerzoeksbureau GBNED