Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Wiki ERP voor groothandel en productiebedrijven

Verkoopprijzen

Hierna zijn een aantal elementen en kenmerken opgenomen die van belang zijn bij het bepalen van verkoopprijzen binnen een ERP-systeem. Als het gaat om het bepalen van de uiteindelijke verkoopprijs per klant zijn het aantal mogelijkheden nagenoeg onbeperkt. Onderstaande moet dan ook gezien worden als een eerste aanzet.

Algemene kenmerken verkoopprijzen

 • Zijn (verkoop)prijzen naar keuze in- of excl. BTW vast te leggen? Een (al dan niet producerende) groothandel zal in de regel de verkoopprijzen exclusief BTW noteren en de detailhandel zal consumentenprijzen inclusief BTW noteren. Het is ook mogelijk verkoopprijzen atijd exclusief BTW vast te leggen en de verkoopprijzen inclusief BTW automatisch te berekenen door de verkooppris exclusief BTW te verhogen met de uitkomst van de volgende module (verkoopprijs maal BTW% gedeeld door 100).

  Uitgaande van een verkooprijs van 110,50 euro excl. BTW en een BTW-percentage van 21% geeft dit een verkoopprijs inclusief BTW van 133,71. 
    
 • Is een prijsafronding in te stellen? Door een prijsafronding in te stellen kan er voor gekozen worden verkopprijzen altijd af te ronden op hele euro's, 10 centen, 5 centen, of anders. We kunnen dan ook nog aangeven of we de prijs altijd naar boven of beneden willen afronden. Stel dat we bij het genoemde voorbeeld kiezen voor een afronding op 5 cent met altijd een afronding naar boven, dan geeft dit een verkoopprijs van 133,75 inclusief BTW. Als we gebruik maken van een prijsafronding is wel een attentiepunt dat we niet zomaar weer automatisch de verkoopprijs excl. BTW afleiden van de verkoopprijs inclusief BTW.
    
 • Kunnen prijswijzigingen automatisch doorgevoerd worden? Op 1 januari 2019 de het lage BTW-pecentage aangepast van 6 naar 9 procent. Dat kan reden zijn om verkoopprijzen inclusief BTW automatisch te laten aanpassen na rato de BTW-stijging op betreffende artikelen. Desgewenst weer rekening houdend met een prijsafronding. Een doorgevoerde prijsinflatie of verhoging van vaste kosten kan ook een reden zijn om prijswijzigingen automatisch door te voeren.
     
 • Kunnen prijswijzigingen automatisch doorgevoerd worden n.a.v. inkoopprijzen? Stel dat sprake is van een groothandel of detaillist die de verkoopprijs bepaalt door de inkoopprijs te verhogen met een vast bedrag of percentage of combinatie van beide. Dan is het handig als de verkoopprijs automatisch wordt aangepast als de inkoopprijs veranderd.
     
  Is een historie van prijswijzigingen op te vragen? Op deze wijze kan het prijsverloop in de tijd gevolgd worden. Opvragen van historie kan dan per artikel, maar ook uitgedrukt worden via managementrapportages die bijvoorbeeld inzicht geven in prijswijzigingen per artikelgroep. 

  Zijn prijslijsten per klant(groep) samen te stellen? Het meest eenvoudig is met één standaard verkoopprijs te werken voor alle klanten. En daarna desgewenst met korting (zie verderop). De andere kant (maar gelijk het meest tijdrovend) is het werken met een (verkoop)prijslijst per klant. In plaats van dit laatste ligt het dan voor de hand te werken met een prijslijst per klantgroep.
      
 • Zijn prijslijsten te kopiëren? Als eenmaal een prijslijst is ingevoerd dan is een handige functie deze prijslijst te kunnen kopieën naar bijvoorbeeld een prijslijst voor een andere klantgroep.
    
 • Zijn alle prijzen per een ingangsdatum vast te leggen? Deze eigenschap verdient extra aandacht en behoort standaard aanwezig te zijn in elk ERP-systeem voor alle zaken die per een ingangsdatum gelden. Er valt een vergelijk te maken met een BTW-percentage per ingangsdatum in een boekhoudpakket. In de WIKI Boekhoudsoftware is dit laatste onder het WIKI onderdeel BTW-aangifte ook nader uitgewerkt. 

  Stel dat sprake is van een uitgebreide prijslijst van honderd en zelf duizend verschillende verkoopprijzen. Als dan een prijswijziging doorgevoerd moet worden, die niet geheel automatisch kan verlopen, zou dit zo maar een of zelfde meerdere dagen in beslag kunnen nemen. Als er niet gewerkt wordt met een ingangsdatum zou de prijswijziging op een moment moeten plaatsvinden dat er geen verkopen geregisteerd worden. Als daarentegen gewerkt wordt met een prijs per ingangsdatum kunnen de prijzen per de nieuwe ingangsdatum vooraf al worden opgegeven, terwijl de verkoop tegen de huidige prijzen gewoon nog doorgang blijft vinden. 

Soorten verkoopprijzen

 • Is een prijs per verpakkingseenheid mogelijk? Dit is van belang als gewerkt wordt met meerdere verpakkingseenheden voor een artikel, waarbij de prijs verbonden is aan de verpakkingseenheid binnen het ERP-systeem.
     
 • Zijn gestaffelde prijzen mogelijk? In dit geval is de verkoopprijs afhankelijk van het aantal dat afgenomen wordt van een bepaald artikel. Bijvoorbeeld een prijs per stuk en een prijs voor 2-5 stuks, een prijs voor 6-10 stuks en een prijs bij afname van meer dan 10 stuks. De staffels moeten dan variabel gekozen kunnen worden in het ERP-systeem.
    
 • Kan een aparte adviesprijs vastgelegd worden? Die bijvoorbeeld als basis of richtlijn dient voor de verdere prijsbepaling.
     
  Kunnen prijzen in meerdere valuta opgegeven worden? Dit is van belang als artikelen in meerdere valuta aangeboden worden. Denk aan export van artikel aan niet EURO-landen.
     
 • Zijn combinatieprijzen mogelijk, zoals 2 voor de prijs van 1? Het kan hier zelfs gaan om een combinatieprijs voor een set van verschillende artikelen.
    
 • Is vastleggen van tijdelijke (actie)prijzen mogelijk? Hiervoor is gesproken over een prijs per ingangsdatum. Dat mechanisme kan ook doorgevoerd worden voor tijdelijke (actie)prijzen. Er wordt dan een prijs opgegeven die geldt voor een van t/m datum. Buiten deze tijdsperiode gelden dan weer de standaard prijzen. Er moet dan wel een duidelijke indicatie zijn dat het gaat om tijdelijke actieprijzen.
     
 • Is opgave van een extra bonusartikel mogelijk? DIt komt wel overeen met de hiervoor genoemde combinatieprijzen. In dit geval is bijvoorbeeld het tweede artikel gratis.
    
 • Zijn er eigen formules voor verkoopprijsberekening mogelijk? Zoals feitelijk eerder opgemerkt is de variatie aan verkoopprijzen nagenoeg onbeperkt. Een oplossing daarvoor is als het ERP-pakket beschikt over de mogelijkheid om verkooprijzen samen te stellen op basis van zelf in te richten formules.
      
 • Prijsniveaus toekennen op basis van kenmerken? Hier speelt feitelijk marketing een grote rol. Voor een zelfde artikel kunnen verschillende prijzen gelden, afhankelijk van zaken als klanttype, afdeling, categorie, regio e.d.

Speciaal voor de detailhandel

 • Verschillende prijsniveaus hanteren aan de kassa. Zoals seniorenprijs, studentenkorting, trouwe klantenbonus e.d.).

Kortingen op verkoopprijzen
Naast de hiervoor genoemde veelheid van eigenschappen van toepassing op bepalen van de verkoopprijs van een artikel kan ten slotte ook nog gewerkt worden met een kortingssysteem. Uitgangspunt is dan min of meer een standaard verkoopprijs waarop korting wordt verleend om de prijs te bepalen die de afnemer uiteindelijk moet betalen. We geven ook hier een, niet limitatieve, opsomming van mogelijkheden binnen een ERP-pakket.

 • Korting via een percentage? Bijvoorbeeld een vaste klantenkorting uitgedruk in een percentage van de verkoopprijs. Zo kan per klantengroep met een ander kortingspercentage gewerkt worden.
    
 • Korting via bedragen? Een vast bedrag aan korting.
     
 • Korting per ingangsdatum? Net als voorgesteld bij de verkoopprijzen de korting per ingangsdatum opgeven.
    
 • Tijdelijke (actie)korting? Analoog aan de tijdelijke (actie)prijzen met een ingangsdatum en einddatum. 
     
 • Gestaffelde korting? Een korting die afhankelijk is van een aantal artikel dat afgenomen wordt of een bedrag aan artikelen dat afgenomen wordt. Zo kennen webverkopen vaak gratis transport boven aan bepaald orderbedrag. Dat laatste is dan een eenvoudige vorm van een staffel.
     
 • Korting op korting? Waarbij meerdere kortingen tegelijkertijd gehanteerd worden. 
     
 • Kortingsmarges? Een kortingsmarge kan gezien worden als een maximaal kortingsbedrag of -percentage dat verleend kan worden. 

LET OP
Deze WIKI ERP en Logistieke softwarepakketten is een onderhanden versie die nog afgerond moet worden in de loop van 2021/2022
Input is van harte welkom.

Gids ERP & Logistieke softwaresystemen
De "Gids ERP & Logistieke softwaresystemen" is gericht op handels- en productiebedrijven en logistieke dienstverleners". Doelstelling van deze gids is potentiële gebruikers van ERP & Logistieke softwaresystemen een handvat te bieden bij de selectie van dergelijke software, inzicht te bieden relevante ontwikkelingen en visie.
Meer informatie en opvragen Gids ERP & Logistieke softwaresystemen...

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.


 

WIKI suggesties
Suggesties om deze WIKI ERP en Logistieke softwaresystemen te verbeteren kunnen gemaild worden aan redactie@softwarepakketten.nl


Onerzoeksbureau GBNED