UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Toelichting opbouw UBL Factuur elementen

In de volgende UBL Wiki onderdelen zijn de onderdelen gespecificeerd van UBL elementen die voor (kunnen) komen in een factuur. Uitgangspunt voor deze onderdelen zijn de factuurscenario's die elders in deze Wiki zijn uitgewerkt.

Hiervoor is de volgende toelichting van toepassing:

Bij sommige elementen is de inhoud tussen rechte haken weergegeven, bijvoorbeeld [Identifier]. In die gevallen is er geen (voorbeeld)waarde aanwezig. Uiteraard moeten de rechte haken en de inhoud vervangen worden door een logische waarde.

De Europese kernfactuur EN 16931-1 wordt verder aangeduid als EU-N en is (voor zover niet anders gemeld) als uitgangspunt gebruikt.

Via NLCIUS wordt verwezen naar een specifieke Nederlandse situatie en via PEPPOL naar een gelijknamige specifeke PEPPOL situatie.Onerzoeksbureau GBNED