Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, algemene factuurgegevens (zoals factuurnummer en -datum)

Een UBL factuur bevat de volgende algemene factuurgegevens:

 1. [1..1] ID (Factuurnummer).
   
 2. [1..1] IssueDate (Factuurdatum); als YYYY-MM-DD. 

 3. [0..1] DueDate (Vervaldatum); als YYYY-MM-DD. 
  PEPPOL BIS
  In het geval dat het te betalen bedrag positief is, is deze vervaldatum van de betaling of de betalingsvoorwaarde aanwezig.
  NLCIUS
  Aanvullend advies:
  Wordt vaak genegeerd wanneer inkoop-/contractvoorwaarden leidend zijn.
     
 4. [0..1] InvoiceTypeCode (Factuurtype code);
  [1..1] EU-N
  PEPPOL BIS
  Toegestane waardes zijn:
  80: debet note relates to goods or services;
  82: metered services invoice;
  84: deber note related to financial adjustments;
  380: standaard factuur;
  381: creditnota; met apart creditnote schema;
  383, 386, 393, 395, 575, 623, 780.

  81: credit note: relates to goods or services;
  83: credit note: related to financial adjustments;
  381: creditnota; met apart creditnote schema;
  396: Factored creditnote;
  532: Forwarder's creditnote.

  NLCIUS
  Toegestane waardes zijn:
  380: standaard factuur;
  381: creditnota; met apart creditnote schema.
  384: correctie factuur;
  389. self billing factuur.
  Vanuit de UBL Ketentest wordt vooralsnog geadviseerd uitsluitend ‘380’ te gebruiken en geen andere InvoiceTypeCode.

  In sommige andere landen wordt voor creditnota's gebruik gemaakt van de code '381'. Daarvoor geldt een apart XML Credit Note schema.
  Meer over creditnota's...

  UBL Ketentest
  Voor een (commerciële) factuur geldt hiervoor standaard de waarde ‘380’.
  De praktijk leert dat niet alle leveranciers de waarde van ‘380’ hebben opgegeven en soms dit element geheel weg laten (het is per slot van rekening optioneel volgens standaard UBL). In het laatste geval kan kan door de ontvanger uitgegaan worden van ‘380’. 
    
 5. [0..*] Note (Algemene factuurinformatie);
  [0..1] EU-N
     
 6. [0..1] TaxPointDate (Peildatum voor belastingen, BTW peildatum);
  PEPPOL BIS
  Dit element is vereist als de datum voor de BTW-bepaling verschilt van de uitgiftedatum van de factuur. 
  NLCIUS
  Ontraden:
  BTW boekingsdatum wordt afgeleid van factuurdatum/leverdatum. Dit element wordt ontraden en als het voorkomt kan het genegeerd worden.
     
 7. [0..1] DocumentCurrencyCode (Valutacode voor de gehele factuur);
  [1..1] EU-N
  Vanuit Nederland in verreweg de meeste gevallen "EUR". 
     
 8. [0..1] TaxCurrencyCode;  
  Aanvullend op de hiervoor genoemde valutacode (DocumentCurrencyCode) kan een afwijkende, valutacode worden opgegeven voor voor belastingen.
  PEPPOL BIS
  De valuta die wordt gebruikt voor btw-boekhouding en rapportagedoeleinden, zoals geaccepteerd of vereist in het land van de verkoper. Wordt gebruikt in combinatie met het totale btw-bedrag van de factuur in de valuta voor boekhouding, wanneer de valutacode voor de btw-boekhouding verschilt van de valutacode van de factuur.
  Deze valutacode moet dan afwijken van de hiervoor genoemde DocumentCurrencyCode.
  NLCIUS
  Ontraden. Dus niet opnemen.
      
 9. [0..1] AccountingCost; referentie van de klant
  NLCIUS 
  Toelichting: 
  Referentienummer uit het referentiegrootboekschema, tenzij de afnemer een ander grootboekrekeningnummer heeft doorgegeven aan de leverancier. Alleen gebruiken als er geen ordernummer bekend is.
  Zie ook UBL Verwijzing naar ReferentieGrootboekschema (RGS).

 10. [0..1] BuyerReference; referentie van de klant.
  PEPPOL BIS
  Een factuur moet een koperreferentie (BuyerReference) en/of een inkooporderreferentie (OrderReference) hebben.
  NLCIUS
  Extra toelichting:
  In de referentie afnemer wordt een referentie opgenomen die door de afnemer bij bestelling is gegeven, of (als dat niet is gebeurd) een referentie die het de afnemer mogelijk maakt de factuur goed te keuren (bijvoorbeeld de naam van de besteller).
    
 11. [0..n] InvoicePeriod; Periode waarover de factuurprestatie is verricht.
  [0..1] EU-N 
  Via dit element  kan een factuurperiode wordt opgegeven, die dan bestaat uit de onderliggende elementen
      [0..1] StartDate
      [0..1] EndDate
      Formaat datum is in beide gevallen "YYYY-MM-DD".

      [0..n] DescriptionCode; Value added tax point date code
      [0..1] EU-N
      PEPPOL BIS
      De code (UNCL 2005 D.16B) van de datum waarop de btw verschuldigd wordt voor de verkoper en voor de koper.
      Zie aparte codelijst.
      NLCIUS
      Het element "DescriptionCode" wordt afgeraden. 

Uitgewerkt voor een factuur volgens NLUBL is dit als volgt:

<cbc:ID>20150101</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2015-02-16</cbc:IssueDate>
<cbc:DueDate>2015-03-18</cbc:DueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>10001/20150101</cbc:Note>
<cbc:TaxPointDate>2015-02-16</cbc:TaxPointDate>
<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>>

<cbc:AccountingCost>RK20152013</cbc:AccountingCost>
OF
<cbc:BuyerReference>[string]</cbc:BuyerReference>

<cac:InvoicePeriod>  
<cbc:StartDate>2015-02-16</cbc:StartDate>   
<cbc:EndDate>2015-02-16</cbc:EndDate>
</cac:InvoicePeriod> 

 


Onerzoeksbureau GBNED