UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, BTW totalen (TaxTotal)

Per factuur wordt via 'TaxTotal' de BTW weergegeven, uitgesplitst per BTW-tarief en met de bijbehorende grondslagen waarover BTW is berekend.

[0..*] TaxTotal; komt minimaal eenmaal voor in de valuta van de factuur. En nogmaals als sprake is van een aparte Tax currency code. TaxSubTotal (zie verderop) mag slechts bij één TaxTotal voorkomen.
[1..2] EU-N
Met element
- [1..1] TaxAmount; totaal bedrag aan BTW van alle subtotalen (zie hierna). Met currencyID (verplicht); valuta aanduiding, meestal "EUR". 

PEPPOL BIS
Als sprake is van een aparte Tax currency code komt TaxAmount 2 keer voor:
1. In de valuta van de factuur;
2. In de boekhoudkundige valuta van de verkoper, aangeduid via de Tax Currency Code.
Moet worden afgerond op maximaal 2 decimalen.
Als beide (1 en 2) voorkomen dan moet het teken (bedrag positief of negatief) hetzelfde zijn.

NLCIUS
Alleen in de valuta van de factuur.
In de boekhoudkundige valuta van de verkoper wordt in de praktijk niet gebruikt. Wordt genegeerd.

TaxTotal bestaat uit één of meerdere TaxSubTotals:

PEPPOL BIS
Uitsplitsing van de btw naar verschillende categorieën, tarieven en vrijstellingsredenen.
 
[0..n] TaxSubTotal;
[1..n] EU-N
Onderverdeeld:
- [0..1] TaxableAmount; bedrag waarover de BTW is berekend. Met currencyID; valuta aanduiding, meestal "EUR".
  [1..1] EU-N 
- [1..1] TaxAmount; bedrag aan (BTW) heffing. Met currencyID; valuta aanduiding, meestal "EUR".
- [1..1] TaxCategory; BTW regime
           Met de elementen:
           - [0..1] ID; BTW code . in de meeste gevallen de "S" van Standard. Zie uileg UBL en BTW.
             [1..1] EU-N
           - [0..1] Percent; BTW percentage.
           - [0..1] TaxExemptionReasonCode; code die reden van uitzondering van BTW aangeeft.
             NLCIUS advies
             Niet gebruiken 
           
           - [0..n] TaxExemptionReason; omschrijving die uitzondering van BTW aangeeft.
             [0..1] EU-N
           - [1..1] TaxScheme; aanduiding BTW               
                       [0..1] ID; altijd invullen "VAT". Zie uitleg UBL en BTW.  
                       [1..1] EU-N

In onderstaand voorbeeld is sprake van een factuur met zowel 6 als 21% BTW. Daarom is de TaxSubtotal sectie tweemaal opgenomen.

Uitgewerkt voor een factuur volgens NLUBL is dit als volgt:

<cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">57.30</cbc:TaxAmount> 
     
      <cac:TaxSubtotal>
            <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">220.00</cbc:TaxableAmount>
            <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">13.20</cbc:TaxAmount>  
            <cac:TaxCategory>
                   <cbc:ID>S</cbc:ID>
                   <cbc:Percent>6.00</cbc:Percent> 
                   <cac:TaxScheme>
                       <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                   </cac:TaxScheme>
            </cac:TaxCategory>
      </cac:TaxSubtotal>

      <cac:TaxSubtotal>
            <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">210.00</cbc:TaxableAmount> 
            <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">44.10</cbc:TaxAmount> 
            <cac:TaxCategory>
                   <cbc:ID>S</cbc:ID>
                   <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>
                   <cac:TaxScheme>
                        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                   </cac:TaxScheme>
            </cac:TaxCategory>
     </cac:TaxSubtotal> 

</cac:TaxTotal>

Een uitgebreider voorbeeld van factuurtoeslag en -korting en meerdere BTW-percentages is opgenomen bij het UBL factuurscenario "UBL Binnenlandse BTW, Uitwerking BTW bij factuurtoeslagen en -korting.".

Verder wordt verwezen naar de Wiki UBL en BTW.Onerzoeksbureau GBNED