UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, factuurregels (InvoiceLine)

Een factuurregel kan een bijzonder uitgebreid aantal elementen bevatten, waarvan de meeste elementen optioneel zijn.
Minimaal 1 factuurregel is verplicht.

[1..*] InvoiceLine; factuurregel.

A. Gebruikelijk per factuurregel is:

 1. [1..1] ID; Factuurregelnummer (ID); een zelf te bepalen volgnummer per factuur. 

 2. [1..1] InvoicedQuantity; aantal c.q. hoeveelheid dat gefactureerd wordt (minimaal "1"). Met aanduiding via unitCode (verplicht).

 3. [1..1] LineExtensionAmount;het te factureren regelbedrag. Met currencyID; valuta aanduiding, meestal "EUR"

  PEPPOL BIS
  Het bedrag is "netto" zonder btw. Maar wel inclusief toeslagen en heffingen op regelniveau en andere relevante belastingen. Moet worden afgerond op maximaal 2 decimalen.

 4. [1..1] Item; naam van artikel of dienst die gefactureerd wordt.
  Met de elementen: 
   - [1..1] Name; Naam item.
   - [1..*] ClassifiedTaxCategory; BTW categorie.
     [1..1] EU-N
      Met de elementen:
      - [0..1] ID; BTW code . in de meeste gevallen de "S" van Standard. Zie uitleg UBL en BTW.
        [1..1] PEPPOL
      - [0..1] Percent; BTW percentage.
      - [1..1] TaxScheme; aanduiding BTW
                  [0..1] ID;
                  [1..1] EU-N
                 
                  PEPPOL BIS
                  Altijd invullen "VAT". Zie uitleg UBL en BTW.

 5. [0..1] Price; Prijs per eenheid (stuksprijs).
  [1..1] EU-N
  Met de elementen:
  - [1..1] PriceAmount; Prijs. Met currencyID (verplicht); valuta aanduiding, meestal "EUR".
   
    PEPPOL BIS
    De prijs van een artikel, exclusief btw, na aftrek van artikelprijskorting.
    Deze prijs van het artikel moet gelijk zijn aan de brutoprijs van het artikel minus de korting op de artikelprijs, als beide zijn
    opgegeven.
    Artikelprijs mag niet negatief zijn.

  - [0..1] BaseQuantity; hoeveelheid (eenheid) waarop de prijs gebaseerd is. Met optioneel unitCode.

    PEPPOL BIS
    Deze hoeveelheid moet altijd positief zijn.  
    Toelichting unitCode:
    Artikelprijs basishoeveelheid maateenheidcode.
    De maateenheid die van toepassing is op de basishoeveelheid Artikelprijs, moet dezelfde zijn als de eenheidscode van de
    gefactureerde / gecrediteerde hoeveelheid.  

B. Andere extra elementen zijn:

 1. [0..*] Note; Notitie.

 2. [0..1] AccountingCost; Boekingsinformatie.

  NLCIUS:
  Toelichting:
  Referentienummer uit het referentiegrootboekschema, tenzij de afnemer een ander grootboekrekeningnummer heeft doorgegeven aan de leverancier. Met name gebruiken als er geen ordernummer/regelnummer bekend is.

  UBL Ketentest:
  Zie ook gebruik relatie naar Referentie Grootboekschema (RGS) te leggen op het niveau van factuurregel.
     
 3. [0..*] InvoicePeriod; periode waarop factuur gebaseerd is.
          [0..1]StartDate; als JJJJ-MM-DD
          [0..1]EndDate; als JJJJ-MM-DD

  PEPPOL BIS
  Deze start- en einddatum per factuurregel moeten vallen binnen de periode op factuurniveau.

 4. [0..*] OrderLineReference; verwijzing naar orderregel.
  [0..1] EU-N
  Met element:
  - [1..1] LineID; Orderregel

  PEPPOL BIS
  Een identificator voor een regel waarnaar wordt verwezen in een inkooporder, uitgegeven door de koper.
  Zie UBL Verwijzing naar orders, orderregels en pakbonnen.
   
  NLCIUS (BR-NL-13)
  Als een orderregel is gevuld moet ook het inkoopordernummer gevuld zijn.

 5. [0..*] DocumentReference; Document referentie waarop de factuurregel is gebaseerd; 
  [0..1] EU-N
  Met de elementen:
  - [1..1] ID; met verwijzing naar SchemeID (optioneel).

  PEPPOL BIS
  Een identifier voor een object waarop de factuurregel is gebaseerd, afgegeven door de verkoper.
  - [0..1] DocumentTypeCode. 
    [1..1] PEPPOL.

  PEPPOL BIS
  Code 130 toepassen voor verwijzing naar een factuurobject.
      
 6. [0..*] AllowanceCharge; Toeslag c.q. korting per factuurregel.
  Met de elementen:
  - [1..1] ChargeIndicator; bepaalt of sprake is van een toeslag of een korting.
           Toeslag = true, korting = false. Zie ook de toelichting bij toeslag/korting op factuurniveau.
  - [0..1] AllowanceChargeReasonCode; Reden van korting of toeslag. 

             NLCIUS (BR-NL-32)      
             Deze code wordt afgeraden.

  - [0..1] AllowanceChargeReason; toelichting c.q. omschrijving korting of toeslag.
  - [0..1] MultiplierFactorNumeric; rekenfactor voor het basisbedrag.
             Basisbedrag maal Rekenfactor / 100 = Amount (toeslag/korting), zie hierna.
  - [1..1] Amount; bedrag van de korting of toeslag. Met currencyID (verplicht); valuta aanduiding, meestal "EUR".
  - [0..1] BaseAmount; basisbedrag voor de korting of toeslag. Met [1..1] currencyID; valuta aanduiding, meestal "EUR".
     
 7. Aanvullende gegevens Item (artikel/dienst) 
  [0..*] Description; omschrijving van het artikel of de dienst,
  [0..1] PEPPOL
  [0..1] BuyersItemIdentification; nadere identificatie artikel/dienst door afnemer.
           [1..1] ID;
  [0..1] SellersItemIdentification; nadere identificatie artikel/dienst door leverancier. 
           [1..1] ID
  .
  [0..1] StandardItemIdentification; 
           [1..1] ID; met [1..1] SchemeID (verplicht) volgens ISO 6523. Zie standaard codelijsten.
           Dit element is bedoeld voor het identificeren van een item op basis van een gestandardiseerd artikelnummering systeem. 
           Voorbeelden zijn:
           - ISBN voor boeken en media
           - GTIN algemeen
           - De pharmaceutische industrie, de bloemen- en planten en andere sectoren.      

  [0..1] OriginCountry; Land van oorsprong.
           [1..1] IdentificationCode; landcode.

  [0..*] CommodityClassification; Bulkgoed. 
  Met element:
  [1..1] ItemClassificationCode; Met verplicht listID en optioneel listVersionID.

  [0..*] AdditionalItemProperty; aanvullende eigenschap.
  Met de elementen:
  - [1..1] Name; naam.
  - [0..1] Value; waarde.
    [1..1] PEPPOL.

 8. Aanvullende gegevens prijs (Price). 
  [0..*] AllowanceCharge; toeslag/korting op de prijs.
  [1..1] PEPPOL
  Met de elementen:
  - [1..1] ChargeIndicator; Toeslag = true, korting = false.

    PEPPOL BIS
    Alleen "false" toegestaan, oftewel korting op de prijs. 
  - [1..1] Amount; bedrag van de korting of toeslag. Met currencyID (verplicht); valuta aanduiding, meestal "EUR". 

  - [0..1] BaseAmount; basisbedrag voor de korting of toeslag. Met currencyID (verplicht); valuta aanduiding, meestal "EUR".  

    PEPPOL BIS
    De eenheidsprijs, exclusief btw, vóór aftrek van artikelprijskorting, mag niet negatief zijn.

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBLNL is dit als volgt:

Voorbeeld kort per factuurregel (A1 t/m A5):

<cac:InvoiceLine>
    <cbc:ID>5</cbc:ID> 
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:InvoicedQuantity> 
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:LineExtensionAmount>

<cac:Item>
   <cbc:Name>Factureren in UBL</cbc:Name>
   <cac:ClassifiedTaxCategory>
       <cbc:ID>S</cbc:ID>
       <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>
           <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
           </cac:TaxScheme>
   </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>

<cac:Price>
   <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">200.00</cbc:PriceAmount>
   <cbc:BaseQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:BaseQuantity>
</cac:Price>

</cac:InvoiceLine>

Voorbeeld met vele mogelijke elementen per factuurregel (B1 t/m B8):

<cac:InvoiceLine>
   <cbc:ID>5</cbc:ID> 
   <cbc:Note>[Note]</cbc:Note> 
   <cbc:InvoicedQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:InvoicedQuantity>  
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:LineExtensionAmount>  
 
   B.2 Boekingsinformatie
   <cbc:AccountingCost>RGScode Vakliteratuur</cbc:AccountingCost>      

   B.3 Periode
   <cac:InvoicePeriod>
      <cbc:StartDate>2015-02-16</cbc:StartDate>
      <cbc:EndDate>2015-02-16</cbc:EndDate>
   </cac:InvoicePeriod>

   B.4 Orderregel verwijzing
   <cac:OrderLineReference> 
       <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
   </cac:OrderLineReference>

   B.5 Documentreferentie
   <cac:DocumentReference>
        <cbc:ID>Identificatie gefactureerd object door verkoper</cbc:ID>
        <cbc:DocumentTypeCode>ATS</cbc:DocumentTypeCode>
   </cac:DocumentReference>   

   B.6 Toeslagen/korting
   <cac:AllowanceCharge>
       <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
       <cbc:AllowanceChargeReasonCode>ZZZ</cbc:AllowanceChargeReasonCode> 
       <cbc:AllowanceChargeReason>[Reason]</cbc:AllowanceChargeReason>    
       <cbc:MultiplierFactorNumeric>1</cbc:MultiplierFactorNumeric>
       <cbc:Amount currencyID="EUR">[bedrag]</cbc:Amount> 
       <cbc:BaseAmount currencyID="EUR">100</cbc:BaseAmount>
    </cac:AllowanceCharge>

   B.7 Item (artikel/dienst)
   <cac:Item>
       <cbc:Description>Boek De digitale snelweg</cbc:Description>
       <cbc:Name>Digitale snelweg</cbc:Name>
       <cac:BuyersItemIdentification> 
             <cbc:ID>[Identifier]</cbc:ID>
       </cac:BuyersItemIdentification>
       <cac:SellersItemIdentification> 
              <cbc:ID>BK0232</cbc:ID>
       </cac:SellersItemIdentification>
       <cac:StandardItemIdentification>
             <cbc:ID SchemeID="xxx">[Identifier]</cbc:ID>
       </cac: StandardItemIdentification>
       <cac:CommodityClassification>
             <cbc:ItemClassificationCode SchemeID="xxx">[Identifier]</cbc: ItemClassificationCode>
       </cac:CommodityClassification>

       <cac:ClassifiedTaxCategory>
             <cbc:ID>S</cbc:ID>
             <cbc:Percent>6.00</cbc:Percent>
                   <cac:TaxScheme>
                         <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                   </cac:TaxScheme>
       </cac:ClassifiedTaxCategory>

       <cac:AdditionalItemProperty>
              <cbc:Name>[Name]</cbc:Name>
              <cbc:Value>[Value]</cbc:Value>
       </cac:AdditionalItemProperty> 
   </cac:Item>

   B.8 Prijs
   <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:PriceAmount>  
        <cbc:BaseQuantity>1.00</cbc:BaseQuantity>
        <cac:AllowanceCharge>
           <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
           <cbc:Amount currencyID="EUR">[bedrag]</cbc:Amount> 
           <cbc:BaseAmount currencyID="EUR">100</cbc:BaseAmount>
         </cac:AllowanceCharge>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>  

 


Onerzoeksbureau GBNED