UBL Ketentest

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Binnenlandse BTW, Tarieven inclusief BTW EN afrondingsverschillen

In de detailhandel worden niet zelden facturen verstrekt  inclusief BTW. Dat wil zeggen dat zowel de factuurregels als het factuurtotaal inclusief worden vermeld op de factuur. In de meeste gevallen wordt dan apart nog de grondslag voor de BTW vermeld en het daarbij behorende BTW-bedrag, zo nodig gesplitst per BTW-percentage (0, laag en hoog).

Binnen UBL is het NIET MOGELIJK bedragen per factuurregel op te nemen INCLUSIEF BTW. Een dergelijke factuur dient voor UBL dan ook altijd eerst teruggerekend te worden naar bedragen exclusief BTW.

Een factuurvoorbeeld met regelbedragen inclusief BTW ziet er (verkort) als volgt uit:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
Dienst/product A 1 25,25 30,55 H
Dienst/product A 2 25,25 61,10 H
Dienst/product B 1 10,55 11,18 L
Factuurbedrag 102,83  
 6% BTW over 10,55    0,63  
 21% BTW over 75,75  15,91   
De grondslagen en BTW zijn overeenkomstig het voorbeeld van een factuur met meerdere BTW percentages en regelbedragen excl. BTW, zoals eveneens opgenomen in deze UBL Wiki.

Het factuurbedrag is nu echter 1 cent lager dan bij de factuur waarbij de regelbedragen excl. BTW zijn vermeld. Er is nu dus sprake van een afrondingsverschil die tot uitdrukking komt in onderstaande journaalpost.

Toelichting:
Voor de BTW wordt eerst de grondslag bepaald per BTW-code door per factuurregel het bedrag excl. BTW te bepalen en dit te tellen in de betreffende grondslag. Over deze grondslag wordt vervolgens de BTW berekend. 

Het factuurbedrag bestaat uit de regelbedragen inclusief BTW die bij elkaar opgeteld worden. 
Per factuurregel wordt het goederenbedrag (net als bij de factuur hiervoor) excl. BTW geboekt. 

De journaalpost c.q. boeking aan de verkoopzijde luidt dan:

Rekening Debet Credit Toelichting
Debiteuren  102,83     
Af te dragen BTW laag     0,63  
Af te dragen BTW hoog   15,91  
Omzet Dienst/product A    25,25  (100/121 x 30,55) 
Omzet Dienst/product A     50,50  (100/121 x 61,10) 
Omzet Dienst/product A   0,01    Correctie omzet met grootste aandeel
Omzet Dienst/product B      10,55  (100/106 x 11,18)

Opmerking:
Bij de 6e regel is de omzet gecorrigeerd met 1 cent (naar beneden) om de journaalpost in evenwicht te krijgen. Dit vindt plaats bij de omzetrekening die het grootste aandeel vormt.

Over de bovenstaande berekeningswijze m.b.t. factuurtarieven inclusief BTW en een afrondingsverschil (van 1 cent in dit voorbeeld) is indertijd correspondentie met de Belastingdienst geweest. 

Desgewenst kan bovenstaande ‘verdicht’ geboekt worden met per opbrengstrekening één boekingsregel. Dit geldt in dit voorbeeld dan voor “Omzet Dienst/product A+B”.

Inkoopfactuur
Het boeken van de inkoopfactuur kan als volgt plaatsvinden (als dit handmatig gebeurt).

Rekening Debet Credit Toelichting
Crediteuren    102,83   
BTW te verrekenen   0,63     BTW laag 6%
BTW te verrekenen   15,91    BTW hoog 21%
Kosten hoog tarief  25,25    (100/121 x 30,55) 
Kosten hoog tarief  50,50    (100/121 x 61,10) 
Kosten laag tarief 10,55   (100/106 x 11,18)
Afrondingsverschillen        0,01  

Opmerking:
Desgewenst kan het afrondingsverschil geboekt worden op de kostenrekening met het grootste aandeel. 

Bovenstaande is als volgt in de UBL-factuur opgenomen:

Stap 1: BTW-nummer van de afzender opgeven 
Idem als voorbeeld exclusief BTW.

Stap 2: Juiste BTW-regime opgeven
Idem als voorbeeld exclusief BTW.

Stap 3: Factuurtotaal samenstellen
<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">86.30</cbc:LineExtensionAmount> 
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">86.30</cbc:TaxExclusiveAmount> 
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">102.83</cbc:TaxInclusiveAmount> 
    <cbc:PayableRoundingAmount currencyID="EUR">-0.01</cbc:PayableRoundingAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">102.83</cbc:PayableAmount></cac:LegalMonetaryTotal>

Let op:
Vanwege het afrondingsverschil is het element <PayableRoundingAmount>  toegevoegd om de boeking in evenwicht te houden.

Stap 4: Factuurregel(s) samenstellen
Is nu identiek als het voorbeeld exclusief BTW!

Let op:
In de UBL factuur komen nergens de bedragen inclusief BTW naar voren. Een factuur inclusief BTW reconstrueren op basis van een UBL-factuur is dan ook NIET mogelijk. Geadviseerd wordt in deze gevallen altijd een factuur in PDF-formaat mee te zenden.


Correspondentie Belastingdienst m.b.t. het boeken van factuurtarieven inclusief BTW

Van: Gerard Bottemanne [mailto:gerard@gbned.nl] 
Verzonden: zaterdag 11 augustus 2012 17:08
Aan: Service Desk (Belastingdienst)
Onderwerp: Vraag voor de servicedesk

Beste,
Ik ben betrokken bij het ontwerp van een online boekhoudsysteem voor het MKB.
Van belang is dat dit systeem op een juiste manier omgaat met de BTW.
Voor verkoop- en inkoopfacturen en boekingen met producten of diensten met
prijzen/tarieven exclusief gaat dit goed.

Als gewerkt wordt met producten of diensten met prijzen/tarieven inclusief BTW kan sprake zijn van afrondingsverschillen wat betreft de BTW als een factuur bestaat uit meerdere factuurregels.

E.e.a. heb ik uitgewerkt met enkele voorbeelden in bijgaand Word document. Graag verneem ik van u welke methode(s) van BTW berekening door de Belastingdienst geaccepteerd worden, c.q. de voorkeur hebben?

(laatst kreeg ik zelf ook een inkoopfactuur met 1 cent verschil en dat komt vreemd over).

Mocht u vragen hebben over bijgaand document dan ben ik graag bereid deze te beantwoorden c.q. nader toe te lichten.

Antwoord
Van: servicedesk@oswo.nl
Datum: 17-9-2012

Geachte heer Bottemanne,

Wij hebben uw vraag uitgezet bij een specialist en daarop het volgende antwoord ontvangen:

"Na bestudering van de e-mail van de heer Bottemanne van GBNED (zie hieronder) inclusief de bijlagen over de vastlegging van facturen met tarieven inclusief en exclusief BTW, lijkt het me dat de heer Bottemanne wil weten hoe het zit met de afronding van de BTW bedragen bij het vaststellen van de verschuldigde BTW.

Zoals ik het zie wordt het BTW bedrag in zowel het voorbeeld "exclusief BTW" als het voorbeeld "inclusief BTW" correct rekenkundig afgerond conform het bijgevoegde recente Besluit Facturering (<0,005 naar beneden >0,005 naar boven). In het Besluit is in onderdeel 3.3.4 uitdrukkelijk aangegeven dat het de "leverancier vrij staat per levering van een goed of per verrichte dienst de belasting te berekenen en rekenkundig af te ronden óf de afronding toe te passen op het totaalbedrag van een aantal prestaties samen." De leverancier moet daarbij een consistente gedragslijn volgen en hij mag niet beide afrondingsmethoden toepassen.

In de voorbeelden betekent dit dat de leverancier een keuze mag maken om per dienst/product A de BTW rekenkundig (dit is verplicht) af te ronden of rekenkundig (wederom verplicht) af te ronden over het totaal van de diensten/producten A. Het maakt niet uit of de keuze voor de afrondingsmethode over de bedragen exclusief of inclusief BTW plaatsvindt. Zie 3.3.4 Besluit Facturering... "De voorgeschreven afrondingsmethode geldt ook als de verschuldigde btw wordt berekend uit een prijs inclusief btw ". "

Met vriendelijke groet, 

Team Ondersteuning Softwareontwikkelaars
Centrale Administratie 
Belastingdienst                                                         Onerzoeksbureau GBNED