Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Wiki Functionaliteit boekhoudsoftware

Wiki Functionaliteit boekhoudsoftware > Algemene functionaliteit boekhoudsoftware

Boekhoudpakketten vastleggen en verwerken van boekingen

In de vorige eeuw was het handmatig vastleggen van boekingen de belangrijkste functie om efficiënt met boekhoudsoftware te kunnen werken. Met name bij administratiekantoren was het de kunst om zo snel mogelijk boekingen (inkoopfacturen, verkoopfacturen, loonverdeelstaat, etc.) handmatig in te voeren. Bankafschriften werden in de regel al min of meer automatisch geboekt via een 'reconciliatie' functie. Deze laatste functie deed zijn intrede toen banken overgingen op de voorloper van SEPA, te weten MT940, een standaard om op uniforme wijze bankafschriftmutaties aan te bieden aan boekhoudsoftware. Heden ten dage worden mutaties zoveel mogelijk automatisch geregistreerd en verwerkt. Zo kent deze WIKI ook het onderdeel "Betalingsverkeer en boekhoudsoftware" en "Elektronisch factureren en elektronische factuurverwerking".

Dit onderdeel "Registreren en verwerken van boekingen binnen boekhoudsoftware" gaat in op eigenschappen die zowel van toepassing kunnen zijn op het handmatig vastleggen van boekingen als het automatisch registreren van boekingen.

Voor het vastleggen c.q. registreren van boekingen binnen boekhoudsoftware worden de volgende functies en eigenschappen onderscheiden:

 • Is scannen en herkennen van boekingsdocumenten mogelijk? 
  Bij scannen en herkennen wordt gebruik gemaakt van OCR dat staat voor ‘Optical Character Recognition’. De tekst van een gescand document (zoals een inkoopfactuur of kassabon) wordt herkend met behulp van verfijnde patroonherkennings-software die gescande teksttekens vergelijkt met de tekenvormen en tekenreeksen in een ingebouwde taalwoordenlijst. Er zijn programma’s op de markt om de inhoud van een PDF document om te zetten naar OCR.

 • Kunnen boekingsbonnen via een mobiele telefoon ingelezen worden?
  Steeds meer boekhoudpakketten (voor zzp en klein MKB) bieden een app om via een smartphone boekingsbonnen (kassabon, benzinebon, horecabon) te scannen die vervolgens opgenomen worden in de boekhouding om verder geboekt te worden. Deze werkwijze heeft als belangrijk voordeel dat er geen boekingsbonnen kwijtraken en dat er achteraf een digitaal archief beschikbaar is met betreffende bonnen.

  Elders in deze WIKI is ook apart aandacht voor:
  - Elektronische factuurverwerking
  - Automatisch afletteren (reconciliatie) van bankafschriftmutaties.

 • Is er een keuze tussen het kas- en factuurstelsel? Nadere uitleg van het kasstelsel en factuurstelsel is elders in deze WIKI opgenomen. Naar WIKI kasstelsel en factuurstelsel.

 • Kan vooraf het aantal boekingsperiodes vastgelegd worden? Met name in boekhoudpakketten voor zzp en klein MKB wordt standaard de boekingsperiode afgeleid uit de boekstukdatum (meestal de factuurdatum), niet te verwarren met de boekingsdatum, oftewel de datum van registreren. Rapportages vinden dan cumulatief en per maand plaats. Voor de BTW-aangifte geldt in de meeste gevallen een kwartaalaangifte. Bij dergelijke pakketten is van een periode afsluiting feitelijk geen sprake. Als boekingen definitief zijn, bijvoorbeeld doordat een BTW-aangifte is ingediend, dan is het van belang dat bestaande boekingen zelf niet aangepast kunnen worden.

  Bij boekhoudpakketten voor grote(re) organisaties wordt in de regel gewerkt met een boekingsperiode, dat is meestal per maand (dus 12 periodes per jaar met soms een 13e periode voor correcties eind van het boekjaar). Maar er kan bijvoorbeeld ook gewerkt worden met een 4-wekelijkse periode. En ook nu kan de boekingsperiode voorgesteld worden op basis van de boekstukdatum. Soms kennen dergelijke boekhoudpakketten ook een aparte functie voor een periode afsluiting, al dan niet vooraf gegaan door het boeken van periodieke posten, zoals afschrijvingen.
      
 • Kan per boekingsperiode aangegeven worden of boeken is toegestaan? Hiermee kan voorkomen worden dat nog in een oude periode geboekt wordt nadat definitieve rapportage over betreffende periode al heeft plaatsgevonden. Veel boekhoudpakketten bieden de mogelijkheid om in meerdere periodes en zelfs boekjaren tegelijkertijd te boeken. Een belangrijk aandachtspunt is dan altijd de juistheid en volledigheid van de cumulatieve btw-aangifte. Een boeking met gevolgen voor de btw-aangifte moet altijd meegenomen worden, al dan niet via een suppletie-aangifte aan het einde van het jaar.
    
 • Kan het pakket omgaan met gebroken boekjaren? Gebroken boekjaren komen met name voor bij internationale bedrijven, bijvoorbeeld per 1 mei van enig boekjaar. Ook als binnen de organisatie (internal acountability en daarbinnen Financial Planning and Analysis (FP&A): BI & CPM) gekozen is voor een gebroeken boekjaar blijven de externe rapportages (external accountability en daarbinnen financial accounting) per kalenderjaar. Denk bij dit laatste aan het deponeren van de jaarrekening bij de kamer van koophandel en het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst. 

 • Worden de bestanden direct bijgewerkt na het vastleggen van een boeking? BIj de boekhoudpakketten van tegenwoordig is dit eigenlijk een overbodige vraag en worden boekingen (denk aan verkoopfacturen, inkoopfacturen e.d.) direct bijgewerkt. In de vorige eeuw werden boekingen eerst in concept vastgelegd en daarna definitief (via de functie journalisering) doorgeboekt. Bij dit laatste is als het ware sprake van een batchgewijze verwerking. Dit laatste komen we nog wel tegen als mutaties aangeleverd worden vanuit andere administratiesystemen, zoals facturen vanuit een verkoopadministratie.

 • Is het mogelijk nog correcties uit te voeren na het bijwerken van de bestanden? Oftewel kunnen boekingen achteraf nog gewijzigd worden. Dit is hiervoor al even aan de orde geweest bij het kunnen blokkeren van een boekingsperiode om mutaties te registreren binnen het boekhoudpakket. In de regel kunnen boekingen aangepast worden totdat deze definitief zijn verwerkt.

 • Kan er geboekt worden in meerdere periodes? Zo ja, dan aangeven hoeveel periodes minimaal en maximaal.
  Deze eigenschap is hiervoor feitelijk al aan de orde geweest. Bij veel boekhoudpakketten bepaalt de boekstukdatum de boekingsperiode. Er zijn boekhoudpakket waar vooraf opgegeven kan worden in welke periodes boekingen mogen plaatsvinden.
   
 • Kan er geboekt worden in meerdere boekjaren? Zo ja, dan aangeven in hoeveel boekjaren maximaal. Zeker aan het eind van een boekjaar en het begin van een nieuw boekjaar is het van belang dat geboekt kan worden in het oude en nieuwe boekjaar. Het voordeel van deze werkwijze is dat er geen onderbreking is bij het registreren van boekingen tijdens een jaarafsluiting. 

 • Is zoeken mogelijk naar (grootboek)rekeningen en relaties (debiteuren en crediteuren) tijdens het vastleggen van boekingen? Vastleggen van boekingen kan handmatig plaatsvinden (dat is gelukkig steeds meer uitzondering) of deels automatisch zoals bij elektronische factuurverwerking (met UBL). Een bestaande (groot)rekening en relatie (debiteur of crediteur) moet dan eenvoudig opgezocht kunnen worden. 

 • Is het mogelijk basisgegevens vast te leggen tijdens het invoeren van boekingen? Zoals een nieuwe grootboekrekening, debiteur of crediteur. Hiervoor is sprake van een bestaalde (grootboek)rekeking of relatie (debiteur of crediteur). Maar het moet natuurlijk ook mogelijk zijn eenvoudig een nieuwe grootboekrekening of bijvoorbeeld een leverancier vast te leggen tijdens het registreren van boekingen.

 • Kunnen stornoboekingen vastgelegd worden? Waarbij dus het saldo van de boeking en stornering niet zichtbaar zijn op de saldibalans per rekening. Deze eigenschap komen we vandaag de dag nauwelijks nog tegen in boekhoudsoftware. We noemen dit ook wel corrigeren in de dezelfde kolom (debet of credit). Op deze wijze kun je een boeking geheel weg laten vallen op een saldibalans, waarbij echter wel de onderliggende boekingen aanwezig blijven. 
    
 • Kan een notitie toegevoegd worden aan een boeking? Hiermee wordt bedoeld een aparte notitie in aanvulling op de boekingsomschrijving per regel.
    
 • Kan een aparte bijlage toegevoegd of gekoppeld worden aan een boeking? Bijvoorbeeld een ingescande inkoopfactuur.
  Een aparte bijlage toevoegen aan een boeking is tegenwoordig meer regel dan uitzondering in boekhoudsoftware. Op deze wijze wordt een digitaal archief met brondocumenten opgebouwd, direct via de boekhoudsoftware. Ordners met facturen behoren dan steeds meer tot het verleden, temeer omdat de meeste facturen digitaal uitgewisseld worden (veelal in PDF). Het handige van deze functie is dat vanuit een openstaande post altijd de originele factuur erbij gezocht kan worden. Dit laatste is ook voor een controle door de accountant van belang en voorkomt dat accountant en ondernemer handmatig documenten moeten uitwisselen. Mits natuurlijk de accountant ook toegang heeft tot de (online) boekhouding.

 • Kan de BTW automatisch geboekt worden en zo ja wordt de BTW per boekingsregel berekend en geboekt of per boekingsdocument, zoals een factuur? Dit speelt met name bij het registreren van inkoopfacturen. Als sprake is van elektronisch factureren (bijvoorbeeld op basis van UBL) dan mag het automatisch boeken van BTW verondersteld worden. Zie voor dit laatste ook de WIKI UBL, onderdeel BTW.

 • Kunnen bedragen naar keuze in- en exclusief BTW geboekt worden, waarbij de BTW automatisch wordt berekend? Met name van belang bij de detailhandel waar gewerkt wordt met een kasboek en bedragen inclusief BTW.
    
 • Kan de omschrijving van een boekingsregel ingesteld worden? Bijvoorbeeld overnemen naam debiteur bij een verkoopboeking.
  Deze eigenschap stamt uit de tijd van klassieke boekhoudpakketten en het handmatig vastleggen van boekingen. 

 • Kunnen boekingskolommen ingesteld en verschoven worden? Ook deze functie stamt uit de tijd van klassieke boekhoudpakketten met het handmatig vastleggen van boekingen. Het is dan handig als het invoerscherm zoveel mogelijk functioneel is afgestemd op de gebruikers van het boekhoudpakket en er geen overbodige gegevens gevraagd worden. 

 • Kunnen meerdere openstaande posten afgeletterd worden o.b.v. één boekingsbedrag. Als gewerkt wordt met elektronisch bankieren en daarbinnen met het automatisch afletteren van bankafschriftmutaties mag verondersteld worden dat het afletteren voor een belangrijk deel automatisch gebeurt. Als bankafschriften nog handmatig geboekt worden is het handig als in één boekingsgang meerdere openstaande posten geselecteerd kunnen worden om af te boeken. 

 • Kan achteraf altijd de vervaldatum van een (openstaande)post aangepast worden? Dus ook na bijvoorbeeld het blokkeren van een boekingsperiode in het boekhoudpakket. Als voor een openstaande factuur met de klant een andere betaaltermijn overeen wordt gekomen moet het mogelijk zijn achteraf eenvoudig de vervaldatum aan te passen bij betreffende factuur. 

Controles c.q. audits tijdens het registreren van boekingen zijn als volgt:
Het betreft hier beslist niet alleen controles tijdens het handmatig vastleggen van boekingen. Maar bijvoorbeeld ook tijdens de elektronische factuurverwerking of het verwerken van boekingen via een API.

 • Kunnen geen boekingen gewijzigd of verwijderd worden buiten reguliere boekingsfuncties om? Met name via online boekhoudsoftware via het SAAS-model kunnen gebruikers niet direct bij de onderliggende data in de database. En bij grote organisaties is functiescheiding van groot belang. Een attentiepunt is wel de mogelijkheid van API's die steeds meer geboden worden.
     
 • Is het systeem zodanig beveiligd dat alleen boekingen gewijzigd kunnen worden als deze nog niet definitief zijn verwerkt? Bijvoorbeeld gerapporteerd of verwerkt in een BTW-aangifte. Alleen een extra correctieboeking mag dan nog toegestaan zijn.

 • Wordt bij alle boekingen bijgehouden wie de boeking heeft ingevoerd, gewijzigd en eventueel verwijderd en ook wanneer?
  Een goede logging is hierbij belangrijk. Maar nog belangrijker is dat de logging zoveel mogelijk automatisch geanalyseerd wordt op bijzondere mutaties. Want je kunt natuurlijk een uitgebreide logging bijhouden, maar als er vervolgens niets of nauwelijks iets mee gebeurt is dat zinloos. Zo kun je bijvoorbeeld controleren of steeds dezelfde gebruiker bepaalde mutaties aanpast of verwijderd en op welke tijdstippen dat plaatsvindt. Bijvoorbeeld na reguliere werktijd. Deze analyse functies wordt in de praktijk onderschat.
   
 • Worden alle wijzigingen op een bestaande boeking bijgehouden? Hier is sprake van een audittrail op ingevoerde mutaties. Hier zijn twee uitersten, te weten: geen enkele wijziging bijhouden of juist alle wijzigingen bijhouden, zelfs als een boeking in concept is geregistreerd. Ons advies is om wijzigingen vast te leggen als een boeking is gebruikt voor een rapportage of bijvoorbeeld een BTW-aangifte. En ook dan is de vraag wat er met de audittrail wordt gedaan. Is er een geautomatiseerde analysefunctie die op de audittrail losgelaten wordt? Of is het alleen achteraf een accountant of de belastingdienst tijdens een controle achteraf die handmatig de audittrail doorneemt. Net als bij de logging hiervoor is het bijhouden van een auditrail alleen zinvol als er op een efficiënte wijze aandacht aan wordt besteed.
   
 • Is sprake van een negatieve kascontrole? Oftewel tijdens het invoeren van kasmutaties direct controleren of het kassaldo op enig moment negatief is geworden. Deze controle kan bijvoorbeeld ook uitgevoerd worden als mutaties vanuit een kassasysteem ingelezen worden in het boekhoudpakket,

 • Is het automatisch toekennen van opeenvolgende boekstuknummers verplicht? Vaak worden boekstuknummer automatisch uitgegeven voor boekhoudsoftware, zoals bij het handmatig vastleggen van inkoopfacturen of elektronische factuurverwerking of het registreren van onkosten bonnen. 

 • Is er controle op het ontbreken van boekstuknummers? Een controle die achteraf veel plaatdvindt, maar natuurlijk ook plaats kan vinden tijdens het vastleggen van boekingen.
    
 • Is er controle op aanwezigheid van dubbele boekstuknummers? Idem als hiervoor genoemd.

 • Kunnen periodes geblokkeerd worden voor boeken? Hiervoor is met name gesproken over het toestaan van boekingen in een bepaalde boekingsperiode. Het blokkeren van periodes om boekingen vast te leggen is daar een logisch vervolg op. 

 • Is er een logging als periodes weer open gezet worden voor boeken? Hier is al gesproken van een logging om mutaties. Een logging op het (her)openenen van periodes om te kunnen boeken is hier een logisch vervolg op.

 • Is er tijdens het boeken een signalering als de boekstukdatum afwijkt van de boekingsperiode? Als de boekingsperiode, zoals eerder genoemd, afgeleid wordt van de boekstukdatum speelt dit niet. Toch kan het dan goed zijn te controleren of een boekstukdatum niet teveel in het verleden ligt of zelfs in de toekomst. Dat is laatste zou sowieso vreemd zijn, want boekhouden is met name het achteraf registreren van plaatsgevonden transacties. Je kunt natuurlijk vooruit werken met een prognose of budget, maar bijvoorbeeld een inkoop- of verkoopfactuur vooruit boeken is in elk geval een aandachtspunt.  
   
 • Kan tijdens het boeken van berekende BTW afgeweken worden door opgave van een andere BTW instelling? Via een rekening of indicatie BTW bij debiteuren of crediteur. En is er dan een overzicht van boekingen waarbij is afgeweken.

 • Kan tijdens het boeken een afwijkend BTW bedrag opgegeven worden. Dit speelt in de praktijk bij inkoopfacturen. Er zijn  leveranciers die de BTW per factuurregel berekenen op basis van bedragen inclusief BTW en dat kan een verschil geven (meestal van 1 cent) bij de BTW als totaalbedrag (per BTW-tarief). ZIe voor een uitgebreid voorbeeld WIKI UBL Binnenlandse BTW, Tarieven inclusief BTW EN afrondingsverschillen.

 • Is bij het boeken van Kas en bank sprake van saldocontrole door weergave vorig saldo, mutaties en nieuw saldo? Deze controle is gebruikelijk bij het handmatig vastleggen van bankafschriften. Bij elektronisch bankieren en dus het automatisch boeken van bankafschriften wordt ook wel alleen het nieuwe saldo getoond, inclusief de mutaties op het bankafschrift.

 • Is bij Kas en bank sprake van een dwingende relatie tussen dagboek en grootboekrekening? (kan een rekening bijvoorbeeld niet aan meerdere banken gekoppeld worden?) Sommige moderne boekhoudsystemen gebruiken de term dagboek niet meer. Hoewel daar volgens ons niets mis mee is, zeker niet om allemaal dezelfde taal te spreken als het gaat om boekhouden. Het is in elk geval in zijn algemeenheid belangrijk dat er geen directe boekingen kunnen plaatsvinden op grootboekrekeningen die via een subadministratie bijgewerkt worden. De reden is simpel"betreffende grootboekrekening moet altijd het zelfde saldo hebben als het saldo van de betreffende subadministratie. We noemen dit ook wel collectieve (oftewel verzamel) grootboekrekeningen waarop dan niet direct geboekt kan worden.

  Enkele voorbeelden van dergelijke rekeningen zijn:
  - Grootboekrekening debiteuren;
  - Grootboekrekeniing crediteuren;
  - Grootboekrekening bank;
  - Grootboekrekening af te dragen BTW;
  - Grootboekrekening te verrekenen BTW;
  - Grootboekrekening voorraad; als bijvoorbeeld gewerkt wordt met een aparte voorraadadministratie.
  - Grootboekrekening onderhanden werk; als gewerkt wordt met een projectenadministratie.

Voor controles achteraf wordt verwezen naar het WIKI thema Standaard data-analyses binnen boekhoudsoftware. Maar het is altijd efficiënter om controles binnen boekhoudsoftware zoveel mogelijk aan de bron uit te voeren.

Verwerken van boekingen:
Hiervoor is al even aan de orde geweest dat de meeste boekingen automatisch plaatsvinden. Ook koppelingen met andere systemen, al dan niet via een api, spelen hierbij een belangrijke rol. 

 • Is er een functie om journaalposten te importeren vanuit andere systemen? Zo ja, graag specificeren. Het komt er bij deze vraag op naar vanuit welke andere systemen mutaties ingelezen kunnen worden in het boekhoudpakket. Denk bijvoorbeeld aan:
  - boekingen vanuit een kassasysteem;
  - de loonjournaalpost en/of loonverdeelstaat vanuit loon- en salarissoftware;
  - verkoopfacturen vanuit een verkoopsysteem (al dan niet onderdeel groothandels- of ERP-toepassing);

 • Is het vastleggen van voorafgaande journaalposten mogelijk? Journaalposten (boekingen) die na het opstellen van de saldibalans alsnog worden geboekt, voordat de definitieve balans en resultatenrekening wordt opgesteld. Voorafgaande journaalposten worden vaak door een accountant geboekt of doorgegeven voor het opstellen van de jaarrekening als de administratie wordt gecontroleerd en er correcties of aanvullingen op de reeds gedane boekingen nodig zijn. Een voorbeeld is een correctieboeking voor de waardering van nog openstaande vorderingen.

 • Kan een journaalpost die op meerdere boekjaren betrekking heeft, vast worden gelegd? Denk bijvoorbeeld aan het alvast boeken van afschrijvingen over meerdere jaren. Er zijn boekhoudpakketten die direct na het registreren van een actief ook de afschrijving alvast boeken in de betreffende periodes. Een alternatief is dat elke periode (of elk boekjaar) de afschrijving geboekt moet worden.
   
 • Is een automatische Rekening Courant boeking mogelijk tussen verschillende bedrijven? De functie van een rekening courant (RC) in boekhoudsoftware is verder uitgewerkt in betreffende WIKI Rekening courant binnen boekhoudsoftware

 • Kent het pakket automatische verdeelsleutels? Vaak gebruikt in combinatie met kostenplaatsen en kostensoorten. Hier is feitelijk sprake van een kostenverdeelstaat die verder is uitgewerkt in de WIKI Kostenplaatsen analytische boekhouding binnen boekhoudsoftware.

 • Is er een controle dat journaalposten nimmer dubbel verwerkt worden? Bijvoorbeeld journaalposten vanuit andere modules of systemen). Hiervoor is al even de controle op het dubbel voorkomen van boekstuknummers ter sprake geweest tijdens het registreren van boekingen. Het is natuurlijk ook belangrijk dat bepaalde boekingen (denk aan de eerder genoemde loonverdeelstaat) niet dubbel geregistreerd worden in het boekhoudpakket. Ook het dubbel registreren van bank rekeningafschriften moet voorkomen worden.  

Periode- en jaarafsluiting:
De nodige boekhoudpakketten voor zzp en klein mkb kennen geen functies meer voor een aparte periode afsluiting en soms nog maar zeer beperkt voor een jaarovergang. Bijvoorbeeld alleen een komend boekjaar toestaan voor het registreren van boekingen in dat boekjaar. 

 • Periode afsluiting nodig? En zo ja waarvoor? Bijvoorbeeld voor het doen van periodieke boekingen, zoals afschrijvingen of het draaien van bepaalde rapportages.

 • Jaarafsluiting nodig? En zo ja wordt resultaat dan automatische naar beginbalans geboekt in het nieuwe boekjaar. De meeste boekhoudpakketten kennen wel een of andere vorm van een jaarafsluiting. 

 • Historie aanwezig na de jaarafsluiting? En zo ja over hoeveel boekjaren? In de vorige eeuw werden tijdens de jaarafsluiting transacties van het oude boekjaar opgeschoon om zo weer (schijf)ruimte te maken voor het vastleggen van boekingstransacties in het nieuwe jaar. Dat laatste is vandaag de dag niet meer nodig, gezien de steeds verder groeiende opslagcapaciteit. Men gaat er tegenwoordig steeds meer vanuit dat transacties en oorspronkelijke boekingsdocumenten (zoals inkoopfacturen en boekingsbonnen in PDF) gedurende de fiscale bewaartermijn (in de regel 7 jaar) aanwezig blijven in het boekhoudpakket.

 • Automatische correctie beginbalans bij boeken in oud jaar? Als een vorig jaar is afgesloten, en dus de beginbalans, oftewel openingsbalans, van het nieuw jaar is bepaald dan kan het toch voorkomen dat een correctie in een afgesloten boekjaar wenselijk is. Bijvoorbeeld als achteraf tijdens een accountantscontrole blijkt dat er toch iets fout is geboekt. De vraag is dan hoe het boekhoudpakket hiermee omgaan en wat bijvoorbeeld de impact is op de beginbalans van het nieuwe boekjaar.

 • Ook beginbalans mogelijk bij kostenplaatsen en kostendragers in combinatie met grootboek? Kostenplaatsen en andere boekingsdiemensies komen uitgebreid aan de orde in de WIKI Kostenplaatsen analytische boekhouding binnen boekhoudsoftware. Veelal hebben kostenplaatsen e.d. betrekking op de resutatenrekening (winst- en verliesrekening) die dus geen beginbalans kennen, maar in voorkomende gevallen kan het handig zijn ook balansrekeningen te kunnen verbijzonderen. Bijvoorbeeld vaste activa per afdeling.

Aanbevolen

 


Thema Boekhoudsoftware

Met opvragen boekhoudsoftware, laatste nieuws en artikelen.
Naar Thema Boekhoudsoftware...
    

Gids boekhoudsoftware

De Gids boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor:
1.ZZP'ers en klein MKB;
2.Middelgrote bedrijven (MKB);
3.Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).
Naar opvragen gratis Gids boekhoudsoftware...
  

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.


WIKI suggesties
Suggesties om deze WIKI boekhoudsoftware te verbeteren kunnen gemaild worden aan redactie@softwarepakketten.nl


Onerzoeksbureau GBNED