Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Wiki Functionaliteit boekhoudsoftware

Wiki Functionaliteit boekhoudsoftware > Modules binnen boekhoudsoftware

Consolidatie en boekhoudsoftware

Consolidatie is als module meestal aanwezig binnen boekhoudsoftware die geschikt is vanaf middelgrote organisaties. Bij consolidatie speelt de methode van consolideren een belangrijke rol, evenals de verwerking van eliminatieposten. Het is ook niet ongebruikelijk dat eleminatie buiten de boekhoudsoftware plaatsvindt. Bijvoorbeeld via aparte consolidatiesoftware (al dan niet als onderdeel van Corporate Performance Management (CPM) software. Of via rapportagesoftware voor externe verslaggeving, zoals jaarrekeningsoftware of fiscale aangiftesoftware voor de VPB. 

Algemeen
Consolidatiesoftware biedt de mogelijkheid om financieel inzicht te bieden op groepsniveau. Dit kan voor intern gebruik zijn, ook wel managementconsolidatie genoemd. Maar ook voor het opstellen van een fiscale aangifte Vennootschapsbelasting (VpB). Goede consolidatiesoftware kan u veel werk besparen, zoals het handmatig optellen van cijfers en het presenteren van cijfers in de juiste volgorde. Door een geïntegreerde workflow kan bewaakt en voorkomen worden dat bepaalde handelingen over het hoofd worden gezien, zoals het verwerken van bepaalde eliminatieboekingen. En goede consolidatiesoftware, al dan als onderdeel van een boekhoudpakket, kan een positief effect hebben op het tijdstip van rapporteren, nadat een rapportageperiode is afgelopen.

In de meest ideale situatie wordt in heel uw organisatie gewerkt met het zelfde rekeningschema en boekhoudsysteem met een consolidatiemodule. Maar de praktijk is vaak weerbarstig. Door bijvoorbeeld overnames en fusies kan de praktijk bestaan uit een scala aan verschillende rekeningschema’s en dito boekhoudsoftware. Goede consolidatiesoftware kan dan uitkomst bieden.

Consolidatie binnen boekhoudsoftware
Gericht op boekhoudsoftware zijn de volgende eigeschappen van belang voor consolidatie, waarbij opgemerkt moet worden dat voor uitgebreidere mogelijkheden in de regel gebruik wordt gemaakt van aparte consolidatiesoftware die verderop aan de orde komt:

 • Is consolidatie mogelijk van administraties in verschillende valuta? Met name internationale organisaties werken met meerdere administraties in lokale valuta van betreffende landen waar deze organisaties gevestigd zijn. Op basis van vooraf in te stellen omrekenkoersen moet het dan mogelijk zijn uitendelijk te consolideren naar één valuta.
   
 • Is opgave van een deelnemingspercentage mogelijk? In dit geval wordt conform een op te geven deelnemingspercentage een evenredig deel van de financiële cijfers geconsolideerd. 
   
  Kunnen meerdere dimensies betrokken worden in de consolidatie, zoals kostenplaatsen en kostensoorten? Zo ja, dan specificeren welke dimensies.

 • Kunnen budgetten betrokken worden in de consolidatie? Naast de financiële cijfers worden dan ook de budgetten mee geconsolideerd. Zo kan inzicht verkregen worden in een overall budget versus de werkelijke kosten en opbrengst. In dit verband zou het ook interessant kunnen zijn om de resultaten (budget versus werkelijkheid) per te consolideren eenheid naast elkaar te rapporteren.

 • Is consolidatie mogelijk voor administraties met afwijkende rekeningschema’s? Er wordt dan gewerkt met aparte consolidatierekeningen. Afwijkende rekeningschema's en het gebruik van verschillende boekhoudsoftware binnen grote organisaties is misschien meer regel dan uitzondering. Niet in de laatste plaats komt dat door overnames waarbij verschillende boekhoudpakketten, en wellicht vele andere software, en rekeningschema al in gebruik zijn.Of autonomie als het gaat om de ICT per vestiging. Hoe dan ook, het is noodzaak dat consolidatie kan plaatsvinden op basis van verschillende rekeningschema.  

 • Is het mogelijk transacties te elimineren? Zo ja, aangeven op welke wijze. Het gaat om het wegboeken van dubbel opgenomen posten. Denk aan een rekening courant verhouding tussen moeder en dochters. 

 • Moet voor consolideren eerst een nieuw bedrijf worden aangemaakt? Een zogenaamd consolidatiebedrijf. Hiervoor is al gesproken over het bij elkaar optellen van cijfers van verschillende bedrijven om te komen tot geconsolideerde cijfers. Ook het elimineren van transacties is aan de orde geweest. Eén van de methodes binnen boekhoudsoftware is dat er een nieuwe administratie wordt aangemaakt die dienst doet als "consolidatiebedrijf". Nadat alle onderliggende cijfers zijn opgenomen in het consolidatiebedrijf kunnen, desgewenst via standaard boekingsfuncties (denk aan het memoriaal) de elimininatieposten vastgelegd worden. Het voordeel is dan ook dat ook achteraf inzicht is in de eliminatie transacties. Vanuit het "consolidatiebedrijf" kunnen daarna de benodigde rapportages aangeleverd worden of althans de (geconsolideerde) cijfers daarvoor.

Aparte consolidatiesoftware
Functionaliteit waarop aparte consolidatiesoftware (als dan niet als onderdeel van CPM, rapportage- of fiscale aangiftesoftware) geselecteerd kan worden is als volgt:

Functionaliteit waarop consolidatiesoftware geselecteerd kan worden is als volgt:

 • Koppeling met de boekhouding; het is natuurlijk niet de bedoeling dat de saldi per grootboekrekening vanuit boekhoudsystemen handmatig overgenomen moet worden in een consolidatiesysteem. Nog afgezien van de tijd die daarmee gemoeid is zal het de betrouwbaarheid van de gegevens niet ten goede komen. In elk geval moet een koppeling mogelijk zijn tussen boekhoudsystemen en het consolidatiesysteem om de saldi geautomatiseerd over te nemen.
    
 • Afwijkende rekeningschema’s; in de praktijk wordt vaak met afwijkende rekeningschema’s gewerkt die aangesloten moeten worden op een geconsolideerd rekeningschema. Het consolidatiesysteem moet de mogelijkheid van afwijkende rekeningschema’s dan wel bieden. Veelal wordt dan gewerkt met zogenaamde ‘brugstaten’ die tevens bewaard blijven voor een volgende consolidatieperiode, zodat de koppeling maar één keer hoeft plaats te vinden per boekhouding.
    
 • Partieel consolideren; in de basis opgave van een deelnemingspercentage per te consolideren bedrijf als geen sprake is van een 100% deelneming. Bij partieel consolideren worden proportionele consolidatie genoemd of verwerking op basis van de equity-methode.
     
 • Subconsolidatie; dit wordt ook wel tussenconsolidatie genoemd. De mogelijkheid om een aantal bedrijven te consolideren, waarbij het resultaat gebruikt wordt om verder te consolideren.
     
 • Consolidatie begroting en forcast; in relatie tot de planning & control cyclus kan consolidatie van een begroting en forcast gewenst zijn.
    
 • Integratie buitenlandse valuta; omrekening van vreemde valuta tegen desgewenst verschillende koersen (eindkoers, gemiddelde koers en historische koers). Met eventueel de mogelijkheid de valutakoersen te importeren en tijdens de consolidatie het automatisch berekenen en boeken van koersverschillen.
     
 • Consolidatie naar soort:
  Fiscaal; zoals een fiscale eenheid vormen voor de aangifte Vennootschapsbelasting (VpB). Wordt meestal gebruikt door de fiscalist. De geconsolideerde cijfers zijn dan de basis voor het opstellen voor een aangifte VpB.

  Juridisch; voor het publiceren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Wordt meestal gebruikt door de accountant. Een aandachtspunt is het opstellen van een jaarrekening in XBRL dat verderop aan de orde komt.

  Bedrijfseconomisch; managementconsolidatie voor de interne bedrijfsvoering. Wordt meestal gebruikt door de controller.
    
 • Consolidatie op verschillende grondslagen; zoals Dutch-Gaap / RJ, US-Gaap of IFRS.
    
 • Deconsolidatie; de mogelijkheid om voor een bedrijf(sonderdeel) een aparte jaarrekening te maken en deze uit de consolidatie te halen.
     
 • Inzoomen op details; vanuit een consolidatie kunnen inzoomen op de onderliggende cijfers.
    
 • Maximum aantal consolidatieniveaus; mede in relatie tot de hiervoor genoemde subconsolidatie.
     
 • Meerdere dimensies mogelijk bij consolidatie; in de basis vindt consolidatie plaats op basis van grootboeksaldi. Aanvullend kan gedacht worden aan consolidatie op andere (boekings)dimensies, zoals: kostenplaatsen, productgroepen en regio’s. Het zal duidelijk zijn dat dan de dimensies dezelfde indeling moeten hebben binnen de te consolideren administraties.
   
 • Wijze van eliminatie; boekingen, zo mogelijk automatisch, op basis van intercompany verhoudingen en resultaat deelnemingen.
   
 • Workflow consolidatieproces;alle stappen in het consolidatieproces zichtbaar maken. Bijvoorbeeld de eliminatieboekingen en aanpassingen van deelnemingen.
   
 • Grafische weergave van informatie; informatie in de vorm van diagrammen visueel maken.
   
 • XBRL ondersteuning; XBRL staat voor ‘eXtensible Business Reporting Language’. XBRL is een wereldwijze standaard die wordt beheerd door “XBRL International” (zie www.xbrl.org). XBRL kunt u beschouwen als een open op XML (Extensible Markup Language) gebaseerde standaard voor het op uniforme wijze communiceren van (financiële) bedrijfsgegevens.
    
 • SOX compliant; SOX staat in dit verband voor ‘Sabanes – Oxley’ en heeft betrekking op regels voor op de Amerikaanse beurs genoteerde bedrijven. SOX Artikel 404 kent regels voor betrouwbaarheid van de interne controle en financiële rapportage. Het gaat niet alleen om de rapportage zelf maar ook op het tot stand komen van de software en een betrouwbare wijze van beheer. 

Aanbevolen

Softwarepakketten

Onderstaand kunt u boekhoudsoftware selecteren die volgens opgave van de leverancier consolidatie ondersteunt. Hierbij is geen specificatie van de hiervoor genoemde kenmerken, eigenschappen en andere mogelijkheden. Het gaat dus om een eerste selectie. Op basis van voorgaande eigenschappen en kenmerken kunt u zelf nagaan welke zaken voor u van belang zijn en op basis daarvan een uitvraag doen bij betreffende softwareleveranciers. 


Thema Boekhoudsoftware

Met opvragen boekhoudsoftware, laatste nieuws en artikelen.
Naar Thema Boekhoudsoftware...
    

Gids boekhoudsoftware

De Gids boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor:
1.ZZP'ers en klein MKB;
2.Middelgrote bedrijven (MKB);
3.Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).
Naar opvragen gratis Gids boekhoudsoftware...
  

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.


WIKI suggesties
Suggesties om deze WIKI boekhoudsoftware te verbeteren kunnen gemaild worden aan redactie@softwarepakketten.nl


Onerzoeksbureau GBNED