Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Wiki Rekeningschema

Wiki Rekeningschema > Algemeen

Het decimaal rekeningstelsel

Het (decimale) rekeningschema in Nederland is onderverdeeld in 10 rubrieken (0 t/m 9) die ook weer onderverdeeld kunnen worden in subgroepen. Gericht op de MKB ondernemer wordt over het algemeen gewerkt met een 4-cijferig rekeningschema, waarbij de eerste positie de rubriek aangeeft. De rubrieken 0, 1, 2, 3 en 7 zijn (meestal) balansrekeningen. De overige rubrieken (4, 5, 6, 8 en 9) zijn dan resultatenrekeningen, ook wel winst- verliesrekeningen (W&V) genoemd. De indeling van het rekeningschema is op vrijwillige basis in Nederland. Wel zijn er voorschriften voor de indeling van de balans (en indien van toepassing) en resultaten rekening, zoals te publiceren bij de Kamer van koophandel. En de indeling van de Winstaangifte Inkomstenbelasting (IB-winst) en Vennootschapsbelasting (VPB) is standaard bepaald. 

De balans bestaat uit een activa (debet) zijde en een passiva (credit) zijde.
Bezittingen (bijvoorbeeld banksaldo) en vorderingen (bijvoorbeeld van debiteuren) worden aangeduid als activa. Activa wordt ook wel kapitaalgoederen genoemd. Tegenover deze activa staat het vermogen, aangeduid als Passiva. Op een balans staat de activa aan de linkerzijde (debet). 

Tegenover deze activa staat het vermogen, aangeduid als passiva. Op de balans staat de passiva aan de rechtzijde (credit). Het vermogen Is opgebouwd uit eigen vermogen en vreemd vermogen. Deze laatste zijn de schulden van de onderneming (denk aan openstaande facturen van crediteuren, te betalen belastingen en bijvoorbeeld een aangegane lening bij een bank).

Activa is onderverdeeld in:

Vaste activa; 
Bezittingen van de onderneming, zoals computers, machines en gebouwen. Er wordt ook wel gesproken over productiemiddelen die langer meegaan dan een (1) productieproces. Onderverdeeld naar:
- Immateriële vaste activa
- Materiële vaste activa 
- Financiële vaste activa
- Niet toe te wijzen vaste activa.

Vlottende activa;
Hieronder wordt veelal verstaan het totaal van de liquide middelen (kas en banksaldi), debiteurenvorderingen en handelsvoorraden. Oftewel activa die snel in geld zijn om te zetten of een (1) productieproces meegaan. Onderverdeeld naar:
- Voorraden
- Vorderingen
- Handelsdebiteuren
- Effecten
- Liquide middelen
- Niet toe te wijzen vlottende activa.

Passiva is onderverdeeld in:

Eigen vermogen
- Kapitaal (bij een BV of NV onderverdeeld naar gestort en opgevraagd)
- Reserves
(Eigen vermogen kan telkens berekend worden als het saldo van bezittingen (activa) minus de schulden).

Vreemd vermogen
- Langlopende schulden (langer dan 1 jaar, zoals een lenging van een bank).
- Kortlopende schulden (korter dan 1 jaar, zoals openstaande posten handelscrediteuren).

Rekeningschema
Onderstaand is een voorbeeld opgenomen van de indeling van een eenvoudig rekeningschema (ook wel rekeningstelsel genoemd):

0. Vaste active, eigen vermogen en schulden op lange termijn
0210 Machines
0215 Afschrijving machines
0220 Inventaris
0225 Afschrijving inventaris
0230 Computers
0235 Afschrijving computers
0250 Vervoermiddelen
0255 Afschrijving vervoermiddelen
0300 Goodwill
0400 Deelnemingen
0410 Beleggingen (op lange termijn)
0500 Aandelenkapitaal
0510 Algemene reserve
0600 Schulden op lange termijn
0700 Voorzieningen
0800 Winstsaldo

1. Financiéle rekeningen 
(onderdeeld in)

Vlottende activa
1000 Kas
1010 Bank
1300 Debiteuren
1710 Te vorderen omzetbelasting

Vlottende passiva
1600 Crediteuren
1700 Af te dragen loonbelasting en premies
1720 Af te dragen omzetbelasting
1730 Te betalen loon

2. Tussenrekeningen
2010 Kruisposten debiteuren
2020 Kruisposten crediteuren
2030 Kruisposten bank

3. Voorraad
3000 Voorraad
(zelf onder te verdelen naar bijvoorbeeld artikelgroepen)

4. Kosten
4000 Loonkosten
4050 Reis- en verblijfkosten
4100 Afschrijvingskosten
4200 Huurkosten
4300 Assurantiekosten
4310 Kantoorbenodigdheden
4320 Contributies en abonnementen
4330 Reclamekosten
4340 Vrachtkosten

5. Kostenplaatsen
5100 Directe kosten kantoorafdeling
5105 Indirecte kosten kantoorafdeling
5110 Dekking kosten kantoorafdeling
5200 Directe kosten productieafdeling
5205 Indirecte kosten productieafdeling
5220 Dekking kosten productieafdeling
(het advies is bij een uitgebreid aantal kostenplaatsen gebruik te maken van een kostenplaatsenadministratie).

6. Kostendragers
6100 Directe kosten product
6110 Indirecte kosten product 
(het advies is bij een uitgebreid aantal kostendragers gebruik te maken van een meerdere boekingsdimensies).

7. Voorraad gereed product
(ingeval producerende organisaties).

8. Omzet
8010 Omzet product
8020 Overige omzet

9. Resulatenrekening 

Illustratief
Bovenstaande is puur illustratief om een indruk te geven van de opbouw van een decimaal rekeningschema. Veel accountants- en administratiekantoren kennen zelf standaard rekeningschema's, al dan niet per branche. Ook menig leverancier van standaard boekhoudsoftware levert een of meer standaardrekenigschema's mee met de software.

RGS
In Nederland kennen we ook het Referentiegrootboekschema. Zie Referentiegrootboekschema (RGS).

België
in België kennen we het minimum genormaliseerd rekeningstelsel. Ook wel minimum algemeen rekeningenstelsel (MAR) genoemd. Dit rekeningstelsel is in België wettelijk voorgeschreven voor ondernemingen voor het voeren van een boekhouding.

De rubrieken (1e positie van het rekeningnummer) zijn in België als volgt onderverdeeld:

Balans:
1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico’s en kosten en schulden op lange termijn 
2. Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op lange termijn 
3. Voorraden en bestellingen in uitvoering 
4. Vorderingen en schulden op korte termijn 
5. Geldbeleggingen en liquide middelen

Resultatenrekening:
6. Kosten
7. Opbrengsten

8 en 9 zijn vrij te gebruiken voor een analytische boekhouding. 
0. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (wordt nauwelijks gebruikt).

Interessante links zijn:


Thema Boekhoudsoftware

Met opvragen boekhoudsoftware, laatste nieuws en artikelen.
Naar Thema Boekhoudsoftware...
    

Gids boekhoudsoftware

De Gids boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor:
1.ZZP'ers en klein MKB;
2.Middelgrote bedrijven (MKB);
3.Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).
Naar opvragen gratis Gids boekhoudsoftware...
  

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.


WIKI suggesties
Suggesties om deze WIKI boekhoudsoftware te verbeteren kunnen gemaild worden aan redactie@softwarepakketten.nl


Onerzoeksbureau GBNED