Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Presentaties kennisevent administratieve software: Privacy, Instant payments, UBL EN16931, PEPPOL, Blockchain, RGS en PSD2

Plaatsingsdatum 30-06-2018
Berichtdatum 30 juni 2018

Terugblik met presentaties van Kennisevent administratieve software (gehouden op 27 juni 2018) met betrekking tot en gerelateerd aan standaard administratieve software. Met ontwikkelingen als RGS, PSD2, Instant Payments, UBL, PEPPOL en API's. En de Gids boekhoudsoftware 2018 met Nulmeting blockchain en boekhoudsoftware.

Netwerkbijeenkomst voor leveranciers van administratieve software en andere geïnteresseerden

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:

 • Privacy en Data Pro Code
  Als verwerker van persoonsgegevens wil je niet alleen zorgen dat je je privacy en security op orde hebt, je wilt dat ook in duidelijke taal aan je klanten en partners laten zien. Vanuit die gedachte heeft Nederland ICT de Data Pro Code ontwikkeld. We willen bedrijven bovendien de mogelijkheid bieden een stap verder te gaan dan compliance, door zich extern te laten certificeren: het Data Pro Certificate. Wat betekent deze certificering voor leveranciers van boekhoudsoftware?
  Aan de orde kwam ook de rol die Nederland ICT betekent voor softwareleveranciers.
  Door Inge Bremmer, juridisch adviseur, Nederland ICT.
  Presentatie Privacy en Data Pro Code (PDF)...

 • Beoordelen veiligheid (web)applicaties (en IT-organisaties)
  In relatie tot (web)applicaties worden we regelmatig geconfronteerd met het onderwerp 'beveiliging'. Als het gaat om het beoordelen van de beveiliging van (web)applicaties komen we standaarden tegen als: ISO27001, ISO27002, ISAE 3402, OWASP en SOC2. Tel hierbij op termen als Injection, SQL-injectie en Cross-Site Scripting (XSS) en menig lezer haakt al snel af.

  Aanleiding voor Onderzoeksbureau GBNED om op een rij te zetten welke standaarden en normen op het gebied van het beoordelen van beveiliging van (web)applicaties en IT-organisaties gebruikt worden en wat deze betekenen. Mede in relatie tot certificering. Het resultaat is verwoord in het rapport “Assurance: beoordelen veiligheid (web)applicaties en IT-organisaties”. Gerard Bottemanne, GBNED, heeft een korte toelichting gegeven over de inhoud van het rapport.
  Meer informatie en opvragen rapport "Assurance: beoordelen veiligheid (web)applicaties en IT-organisaties".

 • Instant payments
  De Introductie van Instant payments (interbancair betalen en ontvangen binnen 5 seconden, 24/7/365) is begin 2019. Leveranciers van administratieve software zijn daarbij een belangrijke doelgroep.
  Door Inge van Dijk, programmamanager Instant Payments, Betaalvereniging.
  Enkele highlights uit de presentatie van Inge zijn:
  - Instant Payments is een ontwikkeling in het kader van SEPA en geldt voor de SEPA-zone;
  - Het is net als bij Cash-betalingen; boter bij de vis;
  - In Nederland is bij Instant Payments een doorlooptijd van 5 seconden afgesproken;
  - Op Eupees niveau geldt een doorlooptijd van 10 seconden;
  - In Nederland is geen transactielimiet, op Europees niveau is de limiet 15.000 euro;
  - Instant payments moet 7x24 beschikbaar zijn (dus ook in het weekend en op feestdagen);
  - Invoering en tempo voor het zakelijk segment bepaalt elke bank afzonderlijk;
  - Periodieke en batchbetalingen blijven vooralsnog via de huidige structuur draaien;
  - Incasso opdrachten blijven vooralsnog via de huidige structuur draaien.
  Presentatie Instant payments (PDF)...

 • UBL en EN16931
  Verreweg de meeste leveranciers van administratieve software hebben UBL als factuurstandaard ingebouwd, zowel voor uitgaande facturen als inkomende factuurverwerking. In de praktijk zijn hiervoor de volgende standaarden gevolgd: UBL2.0, UBL2.1. En daarvan afgeleid SI-UBL 1.0 en 1.1 (die weer afgeleid zijn van de OpenPEPPOL standaarden).

  SInds medio 2017 is er de Europese standaard EN16931, met UBL (en UN/Cefact) als syntaxen. Op basis van EN16931 hebben we dan ook te maken met CIUS (inperkingen van de basis – per land of groep ontvangers) en Extensies (uitbreiding van de basis – bilateraal of sectorgewijs overeen te komen).

  De stand van zaken van dit alles en de impact voor administratieve software kwam tijdens deze sessie aan de orde. 
  Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.
  Presentatie UBL en EN16931 (PDF)... en verwezen wordt naar www.ublketentest.nl.

 • PEPPOL
  Elektronisch factureren op basis van UBL is binnen administratieve software inmiddels gemeengoed. Een volgende uitdaging is een aansluiting op OpenPEPPOL (PDF, zowel voor uitgaande- als inkomende facturen. Softwareleveranciers sluiten in de regel aan via een authority of indirect via een BSP (Billing Service Provider). Aandachtspunten hierbij zijn:

  - waarom maakt PEPPOL e-factureren drempelloos voor de gebruiker;
  - de onboarding zelf voor verzenders en ontvangers van facturen;
  - de kosten om gebruik te maken van OpenPEPPOL als kanaal;
  - verhuizen van het ene naar het andere access-point binnen OpenPEPPOL, bijvoorbeeld switchen van boekhoudpakket;
  - hoe te handelen bij het ontbreken van een OpenPEPPOL adres bij de ontvanger.

  Deze zaken zijn tijdens deze sessie aan de orde geweest via een paneldiscussie met de OpenPEPPOL aanbieders: eVerbinding, Storecove en Tradeinterop.

 • RGS
  RGS staat voor Referentie Grootboekschema. Met behulp van RGS Ready kunt u nagaan in hoeverre RGS optimaal ondersteund wordt vanuit boekhoudsoftware. Gerard Bottemanne van GBNED geeft een uitgebreide toelichting op RGS-Ready eigenschappen die van belang zijn om RGS optimaal te ondersteunen vanuit boekhoudsoftware. Ook is ingegaan op de stand van zaken rondom RGS en de aandachtspunten op dit moment, zoals:

  - Er is 6 jaar na dato nog geen stabiele en geaccepteerde subset voor ZZP en klein MKB;
  - Het huidige RGS bevat meer dan 3.000 codes, waaronder veel herhaald voorkomende codes;
  - Is RGS niveau 5, zijnde "mutatieniveau", eigenlijk wel bruikbaar in de praktijk;
  - Welke softwareleverancier doet iets met de RGS-taxonomy op basis van XBRL;
  - WIe kent voorbeelden van het gebruik van RGS in de praktijk.
  Presentatie RGS Ready en RGS aandachtspunten (PDF)...

 • Impact PSD2 en oplossingen voor administratieve software
  Het gaat dan met name om de implementatie van XS2A (Access to the Account. Aan bod kwam de rol van rekeninginformatiediensten; zijnde online diensten voor het verstrekken van geconsolideerde informatie over een of meer betaalrekeningen die de betaaldienstgebruiker bij een of meer betaaldienstverleners aanhoudt.

  Voordeel voor leveranciers van boekhoudsoftware is dat deze dan niet meer met alle banken zelf de bankkoppelingen hoeven te onderhouden. Het aantal koppelingen zal alleen maar toenemen en bieden rekeninginformatiediensten uitkomst. Hessel Kuik van Bizcuit heeft hierover nadere informatie verschaft.
  Presentatie PSD2 (PDF)...

 • Nulmeting blockchain en boekhoudsoftware
  Blockchain staat voor gedecentraliseerd grootboek en daarmee lijkt een directe relatie gelegd tussen boekhoudsoftware en blockchain. Is de blockchain inderdaad van toegevoegde waarde voor boekhoudsoftware of gaat het alleen om het verwerken van Cryptocurrency? Afgelopen weken (voorjaar 2018) is aan leveranciers van boekhoudsoftware de vraag voorgelegd in welke mate de blockchain van invloed kan zijn op boekhoudsoftware. Martin de Bie van 216 is blockchain expert en ging hierover met aanwezigen in discussie.

  Voor de nulmeting blockchain en boekhoudsoftware is, in het kader van de nieuwe Gids boekhoudsoftware 2018, aan 62 leveranciers van standaard boekhoudsoftware de volgende vraag gesteld: “Wat is uw visie over blockchaintechnologie in relatie tot boekhoudsoftware?”. Met het volgende resultaat:
  - 32 van de 62 leveranciers hebben geen reactie gegeven op onze vraag (> 50%).
  - 12 leveranciers melden samengevat: “interessante ontwikkeling, blijven we volgen, doen we nu niets mee”.
  - 16 leveranciers hebben een uitgebreidere reactie gegeven.
  -   1 leverancier heeft boekhoudsoftware volgens blockchain in ontwikkeling bij logging wijzigingen ingevoerde gegevens.
  -   1 leverancier stelt als enige cryptocurrency opgenomen te hebben in RGS 3.0.

  Uit de nulmeting blijkt dat blockchaintechnologie op dit moment niet bijzonder hoog op de ontwikkelagenda van leveranciers van boekhoudsoftware staat. Dat de relatie blokchaintechnologie en boekhoudsoftware wel aandacht verdient blijkt uit reacties als: “de blockchain zal de financiële vastlegging zoals we die nu kennen drastisch doen veranderen; de blockchaintechnologie zorgt voor een perfect sluitende administratie; blockchain wordt een onomstotelijke backbone voor accounting in de toekomst; blockchain heeft een grote potentie om de betrouwbaarheid van de financiële administratie te vergroten; boekhoudpakketten worden integraal onderdeel binnen de blockchain”.

  Mede gezien deze reacties lijkt het vanzelfsprekend dat leveranciers van boekhoudsoftware aangehaakt blijven bij de verdere ontwikkeling van blockchaintechnologie.

  Gids boekhoudsoftware 2018 met visies van leveranciers over blockchaintechnologie
  Alle individuele reacties c.q. visies door leveranciers van boekhoudsoftware zijn integraal opgenomen in de “Gids boekhoudsoftware 2018” die gratis beschikbaar is via de website www.gidsboekhoudsoftware.nl.

Blijf op de hoogte van (toekomstige) ontwikkelingen
VIa onze website www.softwarepakketten.nl brengen we ontwikkelingen in beeld in relatie tot standaard administratieve (en andere) software. Softwareleveranciers die aangehaakt willen blijven verwijzen we naar ons initiatief Kennisplatform administratieve software

Wilt u als organisatie een bepaalde ontwikkeling onder de directe aandacht brengen van leveranciers van administratieve software neem dan eens contact op met Onderzoeksbureau GBNED, initiatiefnemer van het Kennisplatform administratieve software.
 

Categorie(n) Blockchain, Branche > Accountantskantoren, SEPA, UBL en Peppol, Branche > Financials, PSD2, Kennisplatform Administratieve software, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT, RGS (ReferentieGrootboekSchema), ICT Innovatie
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED