Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): richtlijn en normen

Plaatsingsdatum 15-07-2022
Berichtdatum Juni 2022

Blog door Jerry Wehrmeijer, Wolter Kluwer

Allereerst een blog van Jerry over de CSRD richtlijn, gevolgd door een blog over de normen.

Deel 1
Corporate Sustainability: Wat is de ‘CSRD richtlijn’?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht organisaties te rapporteren over de milieu impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Wat betekent dit nu precies, voor welke bedrijven geldt dit en welke gevolgen heeft dit voor accountants en ondernemers? In deze artikelserie zetten we de informatie voor je op een rij.

Wat is Corporate Sustainability (CSRD)?
De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn die door de Europese Commissie is aangenomen in april 2021. Deze richtlijn verplicht organisaties te rapporteren over de milieu impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Er wordt ook verplicht om deze informatie te laten toetsen door accountants.

Apart MVO rapport in jaarrekening
In de praktijk betekent dit dat grote bedrijven een apart MVO rapport in de jaarrekening moeten opnemen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In dit deel van de jaarrekening dienen bedrijven uitleg te geven over hun businesscase. Dat betekent dat zij hun visie en strategie moeten toelichten én welke impact deze heeft op milieu en mensen. Een ander onderdeel is dubbele materialiteit op de korte en lange termijn. Daarmee worden niet alleen de risico’s van het klimaat op een bedrijf als ‘materieel’ aangeduid, maar ook andersom: de impact die een bedrijf zelf op het klimaat heeft. Lees ook: De waarde van dubbele materialiteit in uw duurzaamheidsverslag.
Daarnaast geldt: welke sociale aspecten kunnen impact hebben op het bedrijf (ESG)?

Wat is ESG (Environmental, Social en Governance)?
ESG is de afkorting van Environment, Social en Governance. Dit zijn criteria voor de activiteiten van een bedrijf en vormen de drie belangrijkste elementen die gebruikt worden om de duurzaamheid en de ethische weerslag van een investering in een bedrijf of economisch veld te meten. Kijk eens op de jaarrekening van Wolters Kluwer vanaf pagina 41. Ook in de jaarrekening van Ikea vind je dit onderdeel terug.

CSRD vervangt NFRD
De CSRD zal de huidige niet-financiële rapportrichtlijn (NFRD) gaan verbeteren en vervangen. De NFRD is nu van toepassing op ongeveer 12.000 organisaties binnen de EU-regio en geeft uitleg over de regels voor openbaarmaking van niet financiële informatie en informatie over diversiteit voor bepaalde grote ondernemingen, waaronder duuzaamheidsverslaglegging. De nieuwe CSRD is echter van toepassing op een veel groter aantal bedrijven (50.000+) in alle sectoren. Bedrijven dienen gedetailleerde en transparante informatie openbaar te maken over hoe duurzaamheidskwesties hun eigen business beïnvloeden, zowel outside-in als inside-out.

Op welke bedrijven is CSRD van toepassing?
We praten over alle grote bedrijven die onder de EU-wetgeving vallen of beursgenoteerd zijn of gevestigd in een EU-lidstaat. De CSRD is ook van toepassing op wereldwijde bedrijven die activiteiten/effecten hebben in Europa. Naast deze criteria moeten bedrijven aan minimaal twee van de volgende 3 eisen voldoen:

 • € 40 miljoen netto omzet;
 • € 20 miljoen balanstotaal;
 • 250 of meer medewerkers.

Wat betekent de CSRD voor MKB bedrijven?
Beursgenoteerde MKB-bedrijven mogen eenvoudigere standaarden voor rapportage hebben dan grote beursgenoteerde bedrijven. Niet beursgenoteerde MKB-bedrijven kunnen zelf kiezen of ze de rapportagestandaarden van de CSRD willen gebruiken. Toch zullen steeds meer MKB-bedrijven verzoeken om duurzaamheidsinformatie (primaire milieugegevens) ontvangen van bijvoorbeeld leveranciers, klanten en investeerders die moeten voldoen aan de CSRD. Daarnaast kan het ook verstandig zijn voor MKB-bedrijven om deze duurzaamheidsinformatie te gebruiken in hun businessmodel om toekomstbestendig te groeien of te opereren. (Alexvangroningen BV, 2022).

Wanneer moeten deze bedrijven voldoen aan de nieuwe CSRD?
Vanaf 1 januari 2024 moet men voldoen aan de CSRD. Dit betekent dat de CSRD-meet- en rapportagevereisten verplicht zijn in de jaarverslagen van boekjaar 2024 en deze zullen in 2025 officieel moeten worden gepubliceerd.

Termijnen
Organisaties die niet onder de huidige NFRD vallen, dienen vanaf 1 januari 2025 te voldoen aan de CSRD met een publicatie in 2026. Beursgenoteerde kleine en middelgrote rechtspersonen, kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen dienen in 2027 te rapporteren over boekjaar 2026. Deze termijnen en normen worden pas officieel door de Europese Commissie op 31 oktober 2022 vastgesteld en de sectorspecifieke normen en standaarden op 31 oktober 2023.
  

Deel 2
Duurzaamheidsverslaggeving CSRD: dit zijn de normen

Hiervoor (deel 1) kon je lezen wat de CSRD inhoudt. Het doel van CSRD is om openbaar te maken hoe duurzaam de waardeketen van een organisatie is en je als mogelijke klant een keuze kunt maken of je om die reden wel wil kiezen voor deze organisatie. In dit artikel vertel ik over de eerste twee reeksen normen die een organisatie moet bijhouden voor de duurzaamheidsverslaggeving – en waar een accountant straks dus op moet letten bij het opstellen van de jaarrekening. 

De eerste reeks normen bij duurzaamheidsverslaggeving
Deze eerste set normen verschijnt op 31 oktober 2022. De set bevat richtlijnen voor twee belangrijke conceptuele richtlijnen:

 1. dubbele materialiteit;
 2. kwaliteit van informatie.

1. Dubbele materialiteit
Dubbele materialiteit is door de Europese Commissie als begrip geïntroduceerd als onderdeel van de richtlijnen van de Non-Financial Reporting Update (NFRD). De definitie van dubbele materialiteit is:‘het identificeren van alle mogelijke negatieve en positieve effecten op mens en milieu die zijn verbonden met de eigen bedrijfsvoering en de waardeketen’ (Alexvangroningen B.V., 2022).

Dubbele materialiteit betekent hierbij dat een negatief of positief effect van een bedrijf ook materieel kan zijn als dit geen invloed heeft op de bedrijfswaarde. Bedrijven moeten zodoende ook deze negatieve effecten in kaart brengen en hierover rapporteren. Het introduceren van dubbele materialiteit in verslaglegging zal ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor niet-financiële onderwerpen. (Caspar Snijders, Actiam).

Wat is materialiteit eigenlijk?
Materialiteit is een maatstaf in auditing en accounting die bepaalt wat de omvang van een afwijkend bedrag (fout) in de jaarrekening mag zijn. Deze maatstaf noemen we de (jaarrekening) materialiteit. Er is sprake van een materiële afwijking (in bedragen of in de toelichting) wanneer deze in aard en omvang zodanig groot zijn, dat het oordeel van een gebruiker waarschijnlijk wordt beïnvloed. Bij het controleren van de jaarrekening hanteert de accountant vaak een materialiteit van 2% van de omzet.

Effecten op mens en milieu bij bedrijven
Wanneer we bij dubbele materialiteit spreken over 'effecten van activiteiten van de onderneming', bedoelen we daarmee de ecologische en maatschappelijke materialiteit. Klimaatinformatie moet worden gerapporteerd als deze noodzakelijk is voor een goed begrip van de externe impact van de onderneming. Dit is typisch het perspectief dat het meest van belang is voor burgers, consumenten, werknemers, zakelijke partners, gemeenschappen en organisaties uit het maatschappelijke middenveld. Toch wil een toenemend aantal beleggers ook weten wat de klimaatimpact is van ondernemingen waarin ze beleggen, om een beter begrip te hebben van de klimaatimpact van hun beleggingsportefeuille en om die impact beter te kunnen meten.

Impact materialiteit (milieu):
Alle milieu gerelateerde zaken die invloed hebben op een organisatie. Bijvoorbeeld aspecten als:

 • Uitstoot broeikasgassen (BKG of het green house gas protocol, GHG-protocol; bij sommigen beter bekend als het Kyotoprotocol)
 • Energie efficiëntie
 • Resultaten van de ecologische voetafdruk en afhankelijkheden.

Impact materialiteit (sociaal)
Alle overwegingen waarmee organisaties rekening dienen te houden van waardeketen tot cultuur inclusief de benadering van bedrijfsethiek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Arbeidsomstandigheden
 • Mensenrechten
 • Gelijke kansen.

Financiële materialiteit
Openbaarmaking van alle duurzaamheids-/ESG kwesties die waarschijnlijk een aanzienlijke invloed hebben op de financiële gezondheid en operationele prestaties van de organisatie. Een organisatie dient te vertrouwen op niet-monetaire kwantitatieve gegevens (liquide middelen, handelsvorderingen, obligaties en fin. Schulden), monetaire gegevens (valuta (units of currency)) en/of kwalitatieve gegevens.

2. Kwaliteit van informatie
De eerste set normen bevat ook richtlijnen over de kwaliteit van informatie. Deze richtlijnen bepalen hoe een organisatie moet zorgen dat de duurzaamheidsinformatie van hoge kwaliteit is. Denk hierbij aan waarheidsgetrouwe weergave, vergelijkbaarheid en verifieerbaarheid.

Praktisch voorbeeld
Bij deze eerste set normen zal een organisatie dus in de jaarrekening andere soorten milieueffecten dan alleen klimaat bekendmaken. Hierbij liggen best lastige taken. Een voorbeeld is het vaststellen van BKG-emissies van het eerdergenoemde GHG-protocol. Deze heeft 3 scopes en de 3e scope is het lastigste. Dat gaat over de leveranciers van de organisatie (upstream supply) en het gebruik door klanten (downstream supply). Een organisatie die voor CSRD in aanmerking komt zal dus bij zijn leveranciers moeten opvragen hoe hun afvaltransport is geregeld, investeringen, zakenreizen enz. Dit zal 80% van de totale voetafdruk zijn. Lees ook: De jaarrekening, slechts één druk op de knop.

Voorbeeld wagenpark 
Een ander voorbeeld is een wagenpark dat een organisatie beheert. Er dienen niet alleen meer de leasekosten geregistreerd te worden, maar ook het aantal gereden kilometers (KM) en de hoeveelheid getankte benzine (L) per werknemer om op deze manier de ecologische voetafdruk te bepalen per medewerker. Bij elektrische auto’s komt het dus neer op de hoeveelheid kilometers, de hoeveelheid afgenomen stroom (kWh) om op te laden en de leverancier van die stroom: hoe is de stroom opgewekt?

Niet-financiële gegevens in Twinfield Boekhouden
Twinfield Boekhouden werkt momenteel aan de ontwikkeling van het bijhouden van niet-financiële gegevens in de boekhouding. Deze gegevens kunnen worden gebudgetteerd in een nieuwe budgetmodule. Daarnaast heeft Twinfield de ambitie om deze gegevens ook via de user interface en/of Basecone op een transactie vast te leggen, zodat de gebruikers Werkelijkheid vs Budget kunnen gaan vergelijken. Deze resultaten zijn via API’s te ontsluiten voor rapportages en dus advies.

Energiebesparingen inzichtelijker met materiele vaste activa module
Ook energie besparen is een actueel onderdeel waarbij bedrijven worden verzocht om sneller aan bij te dragen. Twinfield Boekhouden ondersteunt dit met de Materiele Vaste Activa module. Het afschrijven van zonnepanelen, warmtepompen en andere energiebesparende middelen kunnen met deze module inzichtelijk gemaakt worden voor de CSRD

De tweede reeks normen bij duurzaamheidsverslaggeving
Ook de tweede reeks normen is een set en deze worden uitgebracht op 31 oktober 2023. Deze set helpt organisaties hun rapportage op een juiste manier op te stellen. De conceptuele richtlijnen bevatten: 

 • Connectiviteit; Koppelpunten om organisaties te helpen hun financiële rapportage te koppelen aan duurzaamheidsverslaggeving en visa versa.
   
 • Niveaus en grenzen van rapportage; Beoordeling waarin het belang van de waardeketen wordt benadrukt bij het meten en rapporteren van sociale en milieu.
   
 • Retrospectieve en toekomstgerichte informatie; Een organisatie dient doelen te stellen hoe ze zichzelf willen verbeteren en op welke vlakken. Deze doelen dienen beoordeeld te worden en voortgang dient gemeten te worden via KPI’s voor het bereiken van deze doelen.

De twee sets moeten nog worden vrijgegeven, maar de aandachtspunten rondom dit voorstel geven ons een goed idee van de belangrijkste vereiste resultaten op het gebied van milieu-impact bij bedrijven. Ook laten we je graag weten dat Twinfield de juiste zaken ontwikkelt om gebruikers te helpen automatiseren en goed advies te geven. 

Bron: website Wolters Kluwer
    

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, GRC en Assuring, Branche > Financials, Soort > Kwaliteitszorg (incl. BPM en WFM), Duurzaamheid, Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding Wolters Kluwer Tax & Accounting

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

9 oktober 2024

Seminar Robotic accounting
Actuele ontwikkelingen op het gebied van Robotic accounting. Met dit jaar Open banking als centraal thema.
Meer info en aanmelden.


Kleisteen

Informer Software


Bjorn LundenTimewriter

AFAS Software


Gerelateerde berichten

PSD2 en nieuwe bankkoppelingen [09-07-2022]


Onerzoeksbureau GBNED