Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Onderzoek

Factsheets over status e-Facturering per EU lidstaat: inclusief VAT (BTW) in the Digital Age (ViDA)

Plaatsingsdatum 21-07-2023
Berichtdatum Juli 2023

Sinds de implementatie van de e-factureringsrichtlijn 2014/55/EU in april 2020 voldoen alle overheidsdiensten in de Europese Unie (EU) aan de Europese norm voor e-facturering. De eInvocing-richtlijn is er gekomen om handelsbelemmeringen te verminderen die voortkomen uit verschillende nationale wettelijke vereisten en technische normen voor elektronische facturering.

De eInvoicing Country Factsheets van de Europese Commissie biedt uitgebreide informatie over het beleid en de voortgang op het gebied van e-facturering van alle 27 EU-lidstaten en 4 andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER) na de implementatie van de richtlijn.

De eInvoicing Country Factsheets biedt per land inzicht in:

 • Beleidskader;
 • eInvoicing-platform (indien aanwezig);
 • Aanpak voor het ontvangen en verwerken van elektronische facturen;
 • Monitoring van de implementatie van e-Facturatie;
 • Gebruik van Core Invoicing Usage Specifications (CIUS);
 • Vereisten voor digitale rapportage, met verplichtingen voor btw-belastingplichtigen (belasting over de toegevoegde waarde) om transactiegegevens digitaal in te dienen.

Deze factsheets worden regelmatig bijgewerkt om toegang tot de meest actuele en nauwkeurige informatie te garanderen. Houd er rekening mee dat de verificatiestatus van de factsheets per land kan variëren. Sommige factsheets zijn geverifieerd door landvertegenwoordigers die verantwoordelijk zijn voor zaken op het gebied van e-facturering. Voor andere factsheets is er echter geen officiële beoordeling (d.w.z. goedkeuring) geleverd door de landvertegenwoordigers. 

Uitgelicht:

 • Nederland; (laatste update 19-7-2023)
  Verplichtstelling voor:
  Ontvangst en verwerking: Rijksoverheidsinstanties. Lokale overheid en alle andere aanbestedende diensten.
  Aanleveren door: Leveranciers aan Rijksoverheid.

  Overheden in Nederland kunnen e-facturen in verschillende formaten ontvangen:

  Peppol BIS 3.0 (voorkeursformaat) is een subset van de Europese norm EN 16931 voor gebruik in Europa. Voor Nederland gelden landspecifieke regels.

  UBL-OHNL is een norm die de berichten beschrijft voor overheidsopdrachten van alle goederen en diensten, behalve inhuur van uitzendkrachten. UBL-OHNL is gebaseerd op de internationale standaard UBL.

  SI-UBL 2.0 is de UBL-implementatie van NLCIUS. Oudere versies van SI-UBL zullen uiteindelijk worden uitgefaseerd. NLCIUS is een onderdeel van de Europese norm EN 16931 voor gebruik in Nederland.

  SETU (HR – XML) standaard beschrijft de berichten (inclusief eInvoices) in het kader van gegevensuitwisseling voor inhuur van uitzendkrachten. Dit is momenteel het grootste aantal facturen aan de (Rijks)overheid.

  Momenteel zijn alle overheidsinstanties direct of indirect aangesloten op de Peppol-infrastructuur.
  Per 1 oktober 2020 is de Nederlandse overheid de Peppol Autoriteit in Nederland. De nieuwe organisatie heet de Nederlandse Peppol Autoriteit (NPa). Dit volgt op het besluit van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) eind 2019 om de Peppol Authority naar het publieke domein te verplaatsen.

  Ontwikkeling:
  In 2023 introduceerde Nederland e-orders via Peppol voor de sector Rijksinkoop.
  Met deze pilot kunnen leveranciers elektronische bestellingen van de overheid omzetten naar een eFactuur en terugsturen; verhoging van de efficiëntie, verlaging van kosten en eliminatie van factuurfouten. Hierdoor kunnen overheidsdiensten sneller en makkelijker inkoopberichten uitwisselen met leveranciers. Dergelijke berichten kunnen e-facturen of elektronische bestellingen zijn, maar ook contractgegevens of statusrapporten.

  Zie alle informatie over E-factureren EU en Nederland verderop in de complete factsheets.

 • België; (laatste update 26-6-2023)
  Verplichtstelling voor:
  Ontvangst en verwerking: Centrale, regionale en lokale aanbestedende diensten en entiteiten.
  Aanleveren door: Marktdeelnemers van de Vlaamse overheid en de Brusselse gewestregering.

  Volgens de eInvoicing-richtlijn gebruikt België Peppol BIS BILLING 3.0 die overeenkomt met de CIUS EN 16931. Volgens de Registry of CIUS (Core Invoice Usage Specifications) en Extensions - eInvoicing User Community - CEF Digital (europa.eu), is deze CIUS de enige die kan worden gebruikt voor zowel sectoroverschrijdende als grensoverschrijdende uitwisseling, en ondersteunt zo de defragmentatiedoelstelling. Er is geen ad hoc of nationale CIUS-versie. Tot op heden is er geen noodzaak vastgesteld voor een dergelijke aanvullende specificatie in het kader van overheidsopdrachten.

  Zie alle informatie over E-factureren EU en België verderop in de complete factsheets.

VAT (BTW) in the Digital Age (ViDA)
Op 8 december 2022 heeft de Europese Commissie een reeks maatregelen voorgesteld (zie VAT in the Digital Age - ViDA) om het EU-stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) te moderniseren en beter te laten werken voor bedrijven en fraudebestendiger te maken door digitalisering te omarmen en te bevorderen. 

De eInvoicing Country Factsheets bevat per land informatie over VAT in the Digital Age (ViDA) en de ontwikkeling daarvan. 

Uitgelicht:

 • Nederland;
  In februari 2023 heeft het Nederlandse Ministerie van Financiën een publicatie uitgebracht van de werkgroep Assessment (BNC) of the new EU Commission Proposals (BTW in the Digital Age proposal), waar een gedetailleerde beoordeling van de voorgestelde BTW-regelgeving is uitgevoerd. Het kabinet onderschrijft een digitaal meldsysteem voor intracommunautaire transacties, mits daarmee de administratieve lasten voor ondernemers worden verlicht en btw-fraude effectief wordt bestreden. Bovendien is de regering voorstander van het voorgestelde kader voor vrijwillige rapportagemethoden voor binnenlandse transacties, omdat het elke lidstaat in staat stelt een systeem in te voeren dat aansluit bij zijn doelstellingen. 
   
 • België;
  België is van plan de verplichting tot e-facturatie uit te breiden. De voorgestelde hervorming overweegt de invoering van een elektronisch btw-aangiftesysteem. Dit elektronische btw-aangiftesysteem zal waarschijnlijk bijna in real-time zijn (Continuous Transactions Control). Het systeem zal op termijn de bestaande jaarlijkse verkooplijst vervangen.
    
 • Portugal;
  Portugal loopt voorop als het gaat om "BTW in het digitale tijdperk" fraudebestendiger te maken:
  Sinds januari 2013 moeten alle ingezeten belastingplichtigen maandelijks en uiterlijk op de 12e dag na het einde van elke maand de gegevens van alle uitgeschreven facturen naar de Portugese belastingdienst sturen (B2B, B2C of B2G; binnenlandse, intra-EU of extra-EU transacties; inclusief vereenvoudigde facturen, debetnota's en creditnota's). Factuurgegevens worden aangeleverd via een gestructureerd (XML) bestand op basis van SAF-T(PT). Als alternatief kunnen gegevens in realtime worden ingediend via webservices. In dit geval moet de software die door belastingplichtigen wordt gebruikt, worden gecertificeerd door de belastingdienst. Voor micro-ondernemingen is er ook de mogelijkheid om factuurgegevens rechtstreeks in het webportaal van de Belastingdienst in te voeren.

  De Portugese Belastingdienst heeft vastgesteld dat de aangifte van SAF-T boekhoudbestanden vanaf 2025 verplicht wordt. SAF-T (Standard Audit File for Tax) is een gegevensbestand gebaseerd op de XML-standaard die internationaal wordt gebruikt voor de elektronische uitwisseling van fiscale informatie. SAF-T-rapportage is een specifieke vorm van DRR's op basis van de OESO-standaard. De standaard is ontwikkeld voor belastingcontroledoeleinden en kan zowel informatie over directe en indirecte belastingen als boekhoudkundige gegevens omvatten; het kan worden afgestemd op afzonderlijke landen via nationale specificaties. Een aantal lidstaten heeft een SAF-T-norm aangepast en vervolgens verplicht gesteld als het formaat waarmee belasting- en auditinformatie, ook over btw-transacties, periodiek aan de belastingautoriteiten moet worden verstrekt.

  In Nederland kennen we de XML Auditfile (Financieel), echter zonder wettelijke regelgeving.

 • Italië;
  Het "Sistema di interscambio" verwerkt zo'n 2 miljard B2B e-facturen/jaar. De verplichte e-facturatie helpt bij het bereiken van belangrijke doelen bij het aanpakken van btw-ontduiking en vereenvoudiging van administratieve en fiscale processen, en heeft de groei van de dienstenmarkt gestimuleerd.

  Om fraude en belastingontduiking aan te pakken, behoudt de Italiaanse belastingdienst het fiscale deel van de e-facturen, namelijk de gegevens die vereist zijn door de btw-richtlijn, met uitsluiting van de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of diensten (alleen de maatstaf van heffing per tarief of vrijstelling wordt behouden).

Complete Factsheets
Lees de complete eInvoicing Country Factsheets van de Europese Commissie (Engels)
.

Categorie(n) Branche > Financials, Standaardisatie, (open)standaarden, Kennisplatform Administratieve software, Soort > Inkoop, E-procurement & Purchase-to-Pay, ICT Innovatie, UBL en Peppol, Branche > Accountantskantoren, Soort > (Elektronisch) factureren
Bronvermelding Europese Commissie (EU)

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

9 oktober 2024

Seminar Robotic accounting
Actuele ontwikkelingen op het gebied van Robotic accounting. Met dit jaar Open banking als centraal thema.
Meer info en aanmelden.


Kleisteen

Informer Software


Bjorn LundenTimewriter

AFAS Software


Onerzoeksbureau GBNED