Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - Externe verslaggeving > DAC7

Door de digitalisering van de economie en de opkomst van digitale platformen bestaat het risico dat verkopers hun inkomsten via digitale platformen niet volledig aangeven. Om dat risico weg te nemen is de Europese Richtlijn DAC7 ontwikkeld voor platformexploitanten.

Nadere toelichting:

DAC7 is een nieuwe toevoeging aan de al bestaande Richtlijn 2011/16/EU die gaat over administratieve samenwerking op het gebied van belastingen. De nieuwe Europese Richtlijn DAC7 wordt in Nederland geïmplementeerd met de "Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie".

Digitaal platform
Dit wordt als volgt omschreven:
"Een digitaal platform is elke software, bijvoorbeeld een website of een app, die verkopers in staat stelt verbonden te zijn met gebruikers van die software om een relevante activiteit te verrichten. Hieronder valt ook alles wat nodig is rond betalingen (innen en betalen) van een tegenprestatie met betrekking tot de relevante activiteit."

Als relevante activiteiten door verkopers op een platform, waarover te rapporteren, wordt genoemd:

 • Verkoop van goederen;
 • Verhuur van onroerend goed;
 • Verlenen van persoonlijke diensten;
 • Verhuur van transportmiddelen
     

Rapporteren

Op basis van DAC7 zijn bepaalde platformexploitanten (per 2024) verplicht om bepaalde inlichtingen over bepaalde verkopers op hun digitale platform bij te houden en jaarlijks te rapporteren aan de belastingautoriteit van een EU-lidstaat.

De rapportageverplichting geldt voor grensoverschrijdende en binnenlandse activiteiten.

De EU-lidstaat waarin is gerapporteerd verstrekt die informatie automatisch aan de belastingautoriteit van de EU-lidstaat waarvan de verkoper een ingezetene is. En niet onbelangrijk: platformexploitanten moeten aan hun verkopers doorgeven welke gegevens zij doorgeven aan de belastingdienst.

Een platformexploitant rapporteert over eigen gegevens en die van de verkoper

Eigen gegevens zijn onder meer:

 • naam;
 • adres;
 • fiscaal identificatienummer;
 • handelsnaam of -namen van het platform;
 • webadres van het platform.

Gegevens over de verkoper zijn onder meer:

 • Voor- en achternaam of wettelijke benaming van de verkoper;
 • Het hoofdadres van de verkoper;
 • De geboortedatum van de verkoper (indien van toepassing);
 • Het btw-identificatienummer van de verkoper;
 • De identificatiecode van de financiële rekening van de verkoper;
 • Het fiscale identificatienummer van de verkoper (bsn, RSIN) met vermelding van de lidstaat waar dit nummer is afgegeven;
 • Het bedrijfsregistratienummer van de verkoper (indien van toepassing);
 • Het bestaan van elke vaste inrichting waar de verkoper relevante activiteiten verricht in de Unie;
 • Gegevens over de adresgegevens van de onroerende zaak en het kadasternummer als een onroerende zaak in de EU wordt verhuurd;
 • De totale tegenprestatie die is betaald of gecrediteerd per kwartaal;
 • Het aantal relevante activiteiten waarvoor is betaald of gecrediteerd;
 • Alle honoraria, commissielonen of belastingen die u als rapporterende platformexploitant hebt ingehouden of geheven.

De verzamelde gegevens worden vooraf aan de de verkopers gezonden. Zo kunnen zij controleren of de gegevens die gerapporteerd gaan worden correct zijn.

Uitzonderingen
Over bepaalde categorieën verkopers hoeft niet gerapporteerd te worden. En ook is rapportage afhankelijk van het aantal transacties van een verkoper en de tegenwaarde daarvan. We verwijzen nadrukkelijk naar de website van de Belastingdienst voor een meest actuele situatie en informatie. 

Hoe rapporteren
Aan de Belastingdienst wordt door platformexploitanten gerapporteerd via de overheids Digipoort.
Digipoort is de centrale digitale dienst voor de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven en verschillende overheidsorganisaties.
   

Betrokken partijen en software

Fiscaal intermediair
Voor de fiscaal intermediair (accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor) meldt de Belastingdienst het volgende:
"Het is belangrijk dat een platformexploitant software heeft om de rapportages aan te leveren bij ons. Gaat u de rapportages indienen namens uw klant? Zorg dan dat uw boekhoudpakket daarvoor geschikt is. Is dat niet het geval? Schaf dan de geschikte software aan of ontwikkel deze zelf."

Softwareontwikkelaars
Voor softwareleveranciers meldt de Belastingdienst het volgende:
"Bent u softwareontwikkelaar en gaat u de software om gegevens in XML te kunnen aanleveren ontwikkelen? Of gaat u de software als onderneming zelf ontwikkelen? Log dan in op odb.belastingdienst.nl (opent nieuw venster) en vraag de softwarespecificaties op waarmee u uw rapportagesoftware kunt inrichten voor rapportage aan ons."
 

Overig

Voor uitgebreide informatie over DAC7 verwijzen we naar:

 

Web pagina's over [ DAC7 ]
Pakketsoort Externe verslaggeving
Web pagina onderdelen met [ DAC7 ]
ICT Accountancy softwarelandschap

Onerzoeksbureau GBNED