Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Functionaliteit Business Process Management BPM en WFM

Pakketsoort - (BPM) Business Process Management > Functionaliteit Business Process Management BPM en WFM

De volgende functionaliteit is op een rij gezet voor de selectie van software op het gebied van Business Process Management (BPM) met tevens Workflow Management (WFM) functionaliteit:

 • Procesanalyse- en ontwerp; Functies voor ondersteuning van het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen.
    
 • Ondersteuning van BPMN Business Process Modeling Notation (BPMN); als notatiewijze voor het op gestructureerde wijze beschrijven van processen (zie www.bpmn.org). Naast BPMN is Archimate bekend als standaard voor het modelleren van bedrijfsarchitecturen (zie www.archimate.org). 
   
 • Process mining; het in kaart brengen, onderzoeken en verbeteren van de (bedrijfs)processen aan de hand van ‘event logs’. Oftewel Audit trails binnen IT-systemen van bedrijfsprocessen analyseren. Er wordt dan data-analyse uitgevoerd op bedrijfsprocessen.
     
 • Monitoren van bedrijfsprocessen; aangeduid als BAM - Business activity monitoring.
     
 • Key Performance Indicatoren ondersteunen; Op basis van KPI’s metingen vastleggen en daarmee mogelijke knelpunten in de processen weergeven.
     
 • Simulatie van bedrijfsprocessen; Het gaat om functies voor optimalisatie-, simulatie en voorspellen van bedrijfsprocessen. Dit laatste wordt aangeduid als ‘predictive modeling’.
     
 • Workflow management; Workflow Management (WFM) regelt de wijze en volgorde van de activiteiten binnen een bedrijfsproces. Processtappen worden opgegeven met tijdstippen waarop uit te voeren en door welke medewerkers (Human task support).
     
 • Ondersteuning RACI-model; Een matrix om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn weer te geven. De Nederlandse aanduiding is VERI-Matrix.
     
 • Frameworks c.q. templates; voor modellen en voor workflows. Zoals:
  - Archimate;
  - BPMN;
  - COBIT;
  - EFQM Excellence Model;
  - IDEF0;
  - ISA95;
  - INK-managementmodel;
  - ISO 27001;
  - ISO 9000;
  - ITIL;
  - PDCA;
  - SIPOC;
  - SqEME;
  - TQM.

Een aantal BPM-systemen biedt branche- c.q. sector specifieke modellen, zoals voor:

 • Accountancyprocessen;
 • Gerechtsdeurwaarders; KBvG kwaliteitsnormen, waarbij KBvG staat voor   Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.
 • Onderwijs;
 • Overheid;
 • Uitbesteding; ISAE3402 is de internationale standaard voor uitbesteding;
 • Voedselverwerkende en -verstrekkende bedrijven (HACCP-systeem);
 • Zorginstellingen; HKZ-keurmerk, gebaseerd op ISO 9001 en Kwaliteitsnorm.
 • Zorginstelling 3.0 (NIAZ-Qmentum). Specifiek voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg zijn er de ‘normen verantwoorde zorg’.
 • Woningbouw;
 • Woningcorporaties; Governance KWH (Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector).

Er zijn ook procesgerichte modellen, zoals voor HRM (Human Resource Management). 

Six Sigma kan ook genoemd worden als Framework dat ondersteund wordt door BPM-systemen. Six Sigma is een set van technieken en ondersteunende tools voor procesverbetering. Six Sigma is in 1986 ontwikkeld door Motorola. Six Sigma wordt ook aangeduid als methodiek, managementstrategie en platform voor het bij de inleiding genoemde LEAN.

 • Compliance standaarden; standaarden voor ondersteuning van (wettelijke) compliance standaarden. Er is een overlap met de hiervoor genoemde frameworks c.q. templates. De volgende compliance standaarden worden genoemd:
    
  AEO (Authorised Economic Operator); Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer kunnen bij de Douane de AEO-status aanvragen. Bedrijven met een AEO-status worden verschillende faciliteiten verleend bij fysieke douanecontroles. Die faciliteiten moeten leiden tot minder logistiek oponthoud en lagere administratieve lasten. Een AEO-certificaat is geldig in alle lidstaten van de EU. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.
    
  Basel (iii); 
  Basel (inmiddels wordt gewerkt aan versie iii) is een Europese wetgeving gericht op de bankensector en heeft als doel de stabiliteit van het bankensysteem te verbeteren. Oftewel het waarborgen van de financiële gezondheid van banken. Meer informatie is te vinden op onder andere www.banken.nl en www.baseliii.nl.
   
  IFRS;
  IFRS staat voor “International Financial Reporting Standards”. Sinds 1 januari 2005 zijn alle beursgenoteerde bedrijven in de EU verplicht op deze wijze te rapporteren. Informatie over IFRS is te vinden op www.ifrs.org
    
  REACH;
  REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie (verlening van vergunningen) en restrictie (beperking) van Chemische stoffen. REACH beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden op het gebied van omgaan met chemische stoffen. Afhankelijk van hun rol in de toeleveringsketen, aard en gebruik van de stoffen hebben bedrijven verplichtingen. Meer informatie over REACH is te vinden op de website van het Rivm.  
    
  Solvency II;
  Solvency II is het nieuwe, risicogebaseerde toezichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking treedt. Bron: De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl).
     
  SOX (Sarbanes-Oxley);
  Sarbanes-Oxley Act (SOX) is een Amerikaanse wet die in werking is getreden in 2002 en betrekking heeft op verdere regulering van corporate governance en de financiële markt. SOX is  vernoemd naar Senator Paul Sarbanes en afgevaardigde Michael Oxley. Meer informatie is te vinden op www.sox-online.com.

  Wft
  De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland. Financiële instellingen kunnen zien aan welke eisen zij moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het toezicht op de financiële sector uit. De complete  wet is te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0020368/
     
  GRC
  Het gaat bij BPM en compliance dus om de impact van wet- en regelgeving op bedrijfsprocessen en de mate waarin deze ondersteund worden. Een aantal BPM softwaresystemen ondersteunt expliciet een of meer van genoemde en ook andere compliance standaards door midden van modellen. Er zijn BPM softwaresystemen die ondersteuning bieden van GRC, dat staat voor “Governance Risk Compliance”. GRC wordt in hoofdlijnen onderverdeeld naar:
  - Financial GRC; gericht op de financiële processen.
  - IT GRC; gericht in de informatietechnologie.
  - Legal GRC; gericht op de juridische aspecten.
  Meer uitleg en segmentatie van GRC is te vinden op: http://en.wikipedia.org/wiki/Governance,_risk_management,_and_compliance    
     
 • SOA ondersteuning; Service Oriented Architectuur op basis van koppelvlakken.
     
 • Intelligent business process management suites (iBPMSs); ondersteuning van integratie tussen proces analyse en data analyse.
      
 • Genereren van documenten; zoals PDF-, Word- of HTML-documenten.
   
 • Kwaliteitshandboeken samenstellen;
     
 • Mobile computing; ondersteuning apps voor smart-phone en tablet-PC.
     
 • Koppeling met andere systemen. Een veelgevraagde koppeling vanuit BPM-systemen is die met ‘Microsoft SharePoint’. SharePoint is een raamwerk dat als basis dient voor intranet; extranet en internet sites. Ook een koppeling met ‘Microsoft Visio’ wordt genoemd. Visio is een standaard tool om diagrammen samen te stellen.
      
 • Overige BPM functionaliteit. Net als bij veel andere softwaresystemen bieden leveranciers van BPM-systemen vaak aanvullende functionaliteit van uiteenlopende aard. Vandaar dat er in dit rapport ruimte is voor ‘overige BPM functionaliteit’. 

Onerzoeksbureau GBNED