Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Wiki Functionaliteit boekhoudsoftware

Wiki Functionaliteit boekhoudsoftware > Rapportages en data-analyse als auditfunctie

Rapportages, verslaggeving en Boekhoudpakketten

Van boekhoudsoftware mag verwacht worden dat in de basis de benodigde rapportages geleverd worden, zoals: een saldilijst, balans en resultatenrekening en een ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren. Verder behoort een financieel dashboard vandaag de dag tot de standaard bagage van boekhoudsoftware. Bij verslaggeving moet gedacht worden aan een jaarrekening.

De volgende rapportagefuncties en -eigenschappen zijn van toepassing op boekhoudsoftware:

Algemeen:

 • Is een balans aanwezig in het boekhoudpakket? Een balans is een momentopname van de waarde van de activa (bezittingen) en passiva (vermogen, zijnde schulden en eigen vermogen) van de onderneming. 

 • Is een resultatenrekening (winst- en verliesrekening) aanwezig in het boekhoudpakket? Bij een resultatenrekening wordt onderscheid gemaakt tussen bruto- en netto winst. 
    
  Brutowinst
  Winst die gemaakt wordt met het leveren van goederen of diensten, waarbij nog geen rekening gehouden wordt met bedrijfskosten. Deze laatste kosten zijn niet direct toe te wijzen aan de verkopen. Bij het leveren van goederen is de bruto winst meestal de opbrengst minus de inkoopprijs van een artikel. Bij diensten de opbrengst van bijvoorbeeld een uur minus de doorberekende loonkosten. Als rekening is gehouden met de bedrijfskosten is sprake van de netto winst.
    
  Netto winst
  Winst die gemaakt wordt met het leveren van goederen of diensten, waarbij tevens rekening is gehouden met de bedrijfskosten. 
   
 • Voorziet het systeem in een jaarrekening? In de praktijk beantwoorden veel leveranciers van boekhoudsoftware deze vraag volmonig met "ja". Maar een jaarrekening als verslaggeving is iets anders dan alleen de hiervoor genoemde balans en resultatenrekening. Voor grotere organisaties maak de jaarrekening deel uit van het jaarverslag. En kenmerkend aan een jaarrekening is dat deze naast cijfers (die zijn inderdaad overeenkomstig de balans en resultatenrekening of een samenvatting daarvan). Verderop komt nog het digitaal deponeren van de jaarrekening (als externe verslaggeving) bij de Kamer van Koophandel aan de orde.  

 • Is een kasstroomoverzicht aanwezig? Ook wel “staat van herkomst en bestedingen” genoemd. Voor grotere organisaties (middelgroot en groot volgens de indeling van de Kamer van Koophandel)  is een kassstroomoverzicht zelfs verplicht als onderdeel van de jaarstukken. Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in ingaande en uitgaande geldstromen, hetgeen niet blijkt uit de balans. Voor meer informatie over kasstromen en het kasstroomoverzicht wordt verwezen naar uw accountant. 

 • Is een liquiditeitsplanning opgenomen in het pakket? Hierna komt "liquiditeit" ook even aan de orde bij "financiële ratio's". Een liquiditeitsplanning geeft inzicht in de beschikbare (geld)middelen de komende periode (bijvoorbeeld 3 maanden). Uitgangspunt zijn de liquide middelen per vandaag (zeg maar kas- en banksaldi). Er zal veelal sprake zijn van openstaande facturen van debiteuren die nog ontvangen moeten worden en uitgaande facturen crediteuren die nog betaald gaan worden. Op basis van de vervaldatum van betreffende facturen kan dan een eerste planning van de te verwachte liquiditeit worden gemaakt en kan bijvoorbeeld blijken dat op enig moment een probleem kan ontstaan omdat bijvoorbeeld openstaande facturen van debiteuren later binnen komen dan dat bepaalde facturen van crediteuren betaald moeten worden. We hebben het dan feitelijk ook over de toekomstige cashflow voor de komende periode, d.w.z. het verschil tussen inkomsten en uitgaven over een bepaald tijdvak. 

  Bovenstaande is in de regel onvoldoende voor een goede liquiditeitsplanning. Een goede liquiditeitsplanning houdt ook rekening met zaken als:
  - Te betalen BTW de komende periode;
  - Geplande uitbetaling van salarissen en loonheffingen; denk hierbij ook aan vakantiegeld en een dertiende maand.
  - Aangegane financiële verplichtingen;
  - Lopende orders (inkoop en verkoop) met verwachte leverdata.
  Pas dan kan gesproken worden over een volwaardige liquiditeitsplanning.

  Vraag daarom uw softwareleverancier van boekhoudsoftware daarom altijd wat deze verstaat onder "liquiditeitsplanning"?    

 • Is een rapportgenerator opgenomen? Waarmee de gebruiker zelf rapporten kan samenstellen, zoals een balans en resultatenrekening, maar ook vergelijkende cijfers over meerdere periodes en/of boekjaren. Een rapportgenerator dateert nog uit de periode van lokale boekhoudsoftware. Toen tools als Excel nog niet ten tonele waren verschenen waren rapportgeneratoren feitelijk de enige mogelijkheid om zelf rapportages samen te stellen op basis van de ggeven in de boekhoudsoftware. Met de komst van Excel nam de interesse in ingebouwde rapportgeneratoren aanzienlijk af. En hoewel Excel een uiterst flexibele tool is met een oneindelijke hoeveelheid aan mogelijkheden had het gebruik ervan ook een keerzijde: sommige leveranciers van boekhoudsoftware verwezen soms standaard naar Excel voor rapportages of je kreeg in plaats van een rapport een export aangeboden naar Excel. Nog belangrijker is dat Excel erg foutgevoelig is. Een typefout wordt niet opgemerkt en is natuurlijk snel gemaakt. In plaats van 10.000 euro wordt net zo snel 100,00 euro ingevoerd. 

  Opmerkelijk is dat controllers en auditors wat betreft boekhoudsoftware aan de ene kant met functiescheiding werken, controles bij de bron gebruiken, het terecht van belang vinden dat elke financiële transactie debet en credit in evenwicht is, boekhoudpakketten talloze geprogrammeerde controles bevatten. En aan de andere kant hun toevlucht nemen tot Excel als het gaat om, al dan niet externe, rapportages. Dat hebben wij in elk geval nooit zo goed begrepen. Het gebruik van Excel raden wij in relatie tot financiële rapportages op basis van boekhoudsoftware zoveel mogelijk af. 

 • Zijn financiële ratio’s aanwezig? Het gaat dan om ratio's c.q. kengetallen voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit die via het boekhoudpakket opgevraagd kunnen worden. Op deze wijze wordt inzicht in de financiële situatie van een onderneming op een bepaald moment verkregen. 

  Liquiditeit
  Is de mate waarin een onderneming aan haar kortlopende (< 1 jaar) verplichtingen kan voldoen.

  Solvabiliteit
  Is het vermogen om op langere termijn (meestal langer dan een jaar) aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Ook wel aangeduid als de verhouding tussen het eigen vermogen en vreem vermogen op een balans.

  Rentabiliteit
  Is de verhouding tussen de behaalde winst en het in de onderneming werkzame kapitaal (vermogen). Zo kan de behaalde winst uitgedrukt worden in een percentage van het totale vermogen (RTV), eigen vermogen (REV) en vreemd vermogen (RVV).

 • Is een query tool voor ad hoc analyses aanwezig? Waarmee de gebruiker zelf uitvragen kan doen. Hiervoor is het gebruik van een rapportagenerator al even aan de orde geweest. Zeker naarmate boekhoudsoftware op basis van realtime elektronische gegevensuitwisseling er voor zorgt dat gegevens steeds meer realtime beschikbaar zijn is de behoefte aan ad hoc analyses toegenomen. Een query tool, al dan iet als onderdeel van het boekhoudpakket kan dan uitkomst bieden. 

 • Is er een grafische weergave van managementinformatie? We hebben het dan met name over de weergave van financiële gegevens op basis van diagrammen. Een plaatje zegt vaak meer dan een rij cijfers onder elkaar. HIer kan een relatie gelegd worden naar de eerder genoemde financiële ratio's. Interessant is in hoeverre de gebruiker zelf de weer te geven ratio's en indeling van de informatie kan bepalen. 

 • Is een financieel dashboard op een smartphone op te vragen? We zijn steeds meer onderweg en een leven zonder smartphone (of iets soortgelijks) kunnen velen van ons zich niet eens voorstellen. Op een smartphone is het ondoenlijk om complete financiële rapporten (van tientallen of meer regels) te presenteren op een wijze dat deze nog goed leesbaar zijn. Inmiddels hebben steeds meer leveranciers van standaard boekhoudsoftware informatie beschikbaar die is afgestemd op een smartphone. In zijn algemeenheid is dan sprake van een financieel dashboard met bijvoorbeeld het huidige banksaldo, het openstaande bedrag bij debiteuren en bijvoorbeeld nog te betalen aan crediteuren. Maar ook informatie over BTW en de BTW-aangifte die ingediend moet worden. Of berichtenverkeer met een accountants- of administratiekantoor waarmee online door een ondernemer wordt samengewerkt.

  De smartphone wordt ook ingezet om facturen en boekingsbonnen te scannen en te registreren en bijvoorbeeld voor een urenregistratie.   

 • Worden de gegevens real time bijgewerkt? Het gaat erom of de gewenste informatie op elk moment beschikbaar is. Vroeger werden boekingen eerst (veelal handmatig) vastgelegd en via een functie "journalisering" bijgewerkt in de onderliggende gegevensbestanden van de administratie. We noemen dat batchverwerking dat nog steeds gebruikt wordt als bijvoorbeeld financiële transacties vanuit een ander systeem aanleverd worden. Denk aan de financiële verwerking van verkoopfacturen uit een groothandelspakket of de financiële afhandeling van webwinkeltransacties en natuurlijk de bekende loonjournaalpost en/of  loonverdeelstaat. 

  Als het gaat om de boekhouding zelf zien we in het segment ZZP en klein MKB alleen nog maar "real-time"verwerking. Zodra een boeking is geregistreerd (handmatig of bijvoorbeeld door elektronische factuurverwerking of een bankkoppeling) worden ook direct de onderliggende database bijgewerkt. En, mede op basis van API's, zien we dat ook de journaalpost vanuit een salarisadministratie direct verwerkt kan worden in de boekhouding zonder dat er handmatige handelingen nodig zijn. Noodzakelijk controles daar gelaten zien we dus dat steeds meer real time gegevensverwerking plaatsvindt en dat zal de komende tijd alleen maar toenemen.

 • Is een export van rapportages mogelijk naar Excel en/of PDF? HIervoor is Excel al even aan de orde geweest bij de functie "rapportgenerator". Boekhoudpakketten produceren rapportages, zoals een balans of ouderdomsanalyse, veelal op het scherm met de mogelijkheid om: 1) de gegevens direct door te sturen naar een printer 2) gegevens op te slaan in PDF of Excel-formaat of 3) gegevens op te slaan in een ander formaat (Word, CSV, etc.). 

Basisgegevens:
Hierna wordt gesproken over rapportages waarmee in de regel een balans en resultatenrekening wordt bedoeld voor interne doeleinden en al dan niet als basis voor externe rapportages, zoals een te deponeren jaarrekening. Zie ook het WIKI onderdeel Betrouwbare boekhoudsoftware en de afnemers van cijfers.

 • Kunnen (grootboek)rekeningen gekoppeld worden aan rapportagecodes? Deze rapportagecodes zijn dan feitelijk een representatie van de balansgroepen en de groepen van de resultatenrekenig. Vaak wordt een groepsindeling standaard meegeleverd met het boekhoudpakket, zeker in het segment ZZP en klein MKB. Maar zelf een groepsindeling maken (al dan niet met een hiërarchische onderverdeling) kan ook tot de mogelijkheden behoren.  

 • Is er inzicht in gekoppelde rekeningen? Hiermee kan gecontroleerd worden of de koppelingen volledig zijn. Dit voorkomt dat vergeten wordt bepaalde grootboekrekeningen te koppelen aan rapportagecodes. 

 • Is er inzicht in rekeningen per rapportagecode? Hiermee kan gecontroleerd worden of de koppelingen juist zijn. Dt geeft een overzicht waarbij de (grootboek)rekeningen per rapportagecode weergegeven worden. Er kan bijvoorbeeld een balans opgevraagd worden op het niveau van rapportagecodes EN een balans op basis van rapportagecodes met direct inzicht in onderliggende grootboekrekeningen. Met dat laatste is er ook inzicht in een specificatie van bijvoorbeeld balansposten op rekeningniveau.

 • Kan gewerkt worden met meerdere rapportagecodes? Het gaat er om dat een grootboekrekening gekoppeld kan worden aan meerdere rapportagecodes. Deze eigenschap is op twee manieren uit te leggen, te weten:

  Ten eerste: kunnen meerdere rapportages samengesteld worden, elk vanuit hun eigen rapportagecodes. Waarbij per grootboekrekening gekoppeld gaat worden aan meerdere rapportagecode. Dit wordt NIET bedoeld met deze eigenschap en komen we in de praktijk niet echt tegen. We komen dan op het terrein van analytisch boekhouden en dat is hier niet aan de orde. 

  Ten tweede: Kan één rekening gekoppeld worden aan twee rapportages, afhankeljk van het saldo (debet of credit) van betreffende rekenin. Dit is waar deze eigenschap voor bedoeld is in deze WIKI. Soms kan het voorkomen dat een rekening thuishoort onder een bepaalde balansgroep op basis van het saldo van de rekening (debet of credit - in een ver verleden - de tijd van de boekhoudmachines - werd wel gesproken over de kleur van de rekening, zwart of rood). Het bekendste voorbeeld is de rekening bank die standaard thuishoort onder de activa balansgroep "Liquide middelen", maar als het saldo negatief is geteld kan worden onder de passiva balansgroep "Schulden op korte termijn". Ook voor het bepalen van de eerder genoemde financiële ratio's kan de mogelijkheid van meerdere (twee) rapportagecodes uitkomst bieden.   

 • Zijn rapportages over meerdere boekjaren mogelijk? Een rapportage kan opgevraagd worden over een bepaald boekjaar of over een periode in een bepaald boekjaar. Om te komen tot een financiële vergelijking is het handig als ook meerdere boekjaren opgevraagd kunnen worden die dan in de regel naast elkaar weergegeven worden. Door één van de boekjaren als uitgangspunt te nemen (100%) kunnen verschillen tussen de boekjaren in de vorm van een percentage uitgedrukt worden.

 • Zijn rapportages over meerdere boekingsperiodes mogelijk? DIt is feitelijk analoog aan de eigenschap hiervoor. Met dien verstande dat het hier gaat om een rapportage per periode. Dit kunnen opeenvolgende periodes in een boekjaar zijn, maar bijvoorbeeld ook een zelfde periode uit verschillende boekjaren. Ook hier kan één periode als uitgangspunt worden genomen (100%), waarbij de verschillende met andere periodes in een de vorm van een percentage uitgerdrukt worden.

 • Is er een rapportage van budget, realisatie en resultaat aanwezig? ZIe ook het WKI thema Budgettering binnen boekhoudsoftware. Budgetten worden in de regel per grootboekrekening toegekend of voor een analytische boekhouding verbijzonderd naar kostenplaatsen of andere boekingsdimensies. Hier gaat het erom dat budgetten en het resultaat (budget minus realisatie) ook meegenomen worden bij de rapportages. Het zal dan met name om de resultatenrekening gaan. 

  In relatie tot bovenstaande rapportages is er ook de term MAT (moving annual total). Het gaat dan om voortschrijdende rapportages van een jaartotaal. Dus niet per kalendaar, maar voortschrijdend over bijvoorbeeld 12 maanden.

Jaarrekening deponeren bij KVK:
Hieronder wordt bewust onderscheid gemaakt tussen deponeringsstukken voor enerzijds de categorie "micro en klein" en anderzijds de categorie "middelgroot". Er is ook nog een categorie "groot" voor het deponeren van de jaarrekening, maar dat laten we in relatie tot boekhoudsoftware hier buiten beschouwing.

Vanuit de boekhouding voor zzp’ers is het meest efficiënt als de cijfers automatisch in de “winstaangifte” terecht komen in fiscale aangiftesoftware (IB-winst). Een zzp'er heeft niets te maken met het deponeren van een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. 

Vanuit de boekhouding voor ondernemers in de categorie micro en klein MKB is het efficiënt de jaarrekening elektronisch direct vanuit de boekhoudsoftware te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Of aan fiscale aangiftesoftware (VPB) de cijfers voor de jaarrekening elektronisch aan te leveren om via die weg de jaarrekening automatisch in te dienen bij de Kamer van Koophandel. Een aandachtspunt is wel het opstellen en aanleveren van de benodigde toelichtingen.

Voor de categorie middelgroot is het meest gebruikelijk om de jaarrekening (als onderdeel van een jaarverslag) op te stellen via specifiek daarvoor beschikbare rapportagesoftware voor externe verslaggeving. Met name gericht op accountants(kantoren) kennen een aantal boekhoudpakketten een koppeling met dergelijk rapportagesoftware voor het aanleveren van de benodigde cijfers.

De volgende vragen c.q. eigenschappen geven met name inzicht in hoeverre boeksoftware geschikt is voor het op elektronische wijze deponeren van de jaarrekening:

 • Zijn jaarrekening deponeringsstukken in XBRL mogelijk voor de categorie micro en klein? Het gaat erom dat de jaarrekening in XBRL wordt opgesteld, zijde het digitale formaat dat door de Kamer van Koophandel elektronisch ingelezen en verwerkt kan worden. Daarnaast wordt de jaarrekening ook in een direct leesbaar formaat voor de gebruiker opgemaakt in bijvoorbeeld PDF.
   
 • Zijn jaarrekening deponeringsstukken in XBRL mogelijk voor de categorie middelgroot? Dezelfde vraag als hiervoor, maar dan voor de categorie middelgroot. Volgens ons zijn er in Nederland geen zelfstandige boekhoudpakketten die de volledige jaarrekening middelgroot kunnen samenstellen in XBRL, zoals deze gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Als een leverancier van boekhoudsoftware aangift wel te beschikken over deze functie is het goed dit nader af te stemmen. Het kan natuurlijk gaan om een koppeling met een rapportagepakket dat betreffende rapportage in XBRL levert.

 • Is een directe koppeling van de software met Digipoort mogelijk? DIt betekent dat vanuit de boekhoudsofware (zonder derde partij) de te deponeren jaarrekening direct aangeleverd kan worden bij de Kamer van Koophandel. Digipoort is het kanaal waarlangs elektronische gegevensuitwisseling plaatsvindt met de Kamer van Koophandel en Belastingdienst. 

 • Is een koppeling met Digipoort via een derde partij mogelijk? Het kan ook zijn dat de leverancier van boekhoudsoftware gebruik maakt van de diensten van een derde om de koppeling met Digipoort (voor het aanleveren van de te deponeren jaarrekening) tot stand te brengen. Zolang dit geheel achter de schermen wordt geregeld en de gebruiker daarvoor geen contract met een derde hoeft af te sluiten is dat voor de gebruiker niet echt relevant. Anders is het als de gebruiker zelf een contract met een derde partij moet afsluiten om gegevens via Digipoort uit te wisselen.

  Het is ook mogelijk dat op verzoek van de gebruiker (bijvoorbeeld een accountants- of administratiekantoor) de jaarrekening wordt uitgewisseld via een derde partj. Bijvoorbeeld via een portaaltoepassing. In dat laatste geval moet het mogelijk zijn dat de gebruiker de jaarrekening in XBRL beschikbaar krijgt om deze op te nemen in het portaal voor verdere afhandeling.

 • Is ondersteuning van een verzamelcertificaat (PKI-certificaat) van de softwareleverancier bij het verzenden mogelijk? Voor de elektronische uitwisseling van gegevens met DIgipoort is een PKI-certificaat nodig. Er wordt ook wel gesproken over ‘machine to machine certificaat'. Dit omdat dergelijke certificaten servergebonden zijn. Als een leverancier van bijvoorbeeld online boekhoudsoftware een dergelijk certificaat installeert op haar server kan dat gebruikt worden door de gebruikers van het online boekhoudpakket. Vanwege dit laatste wordt ook wel gesproken over verzamelcertificaat.
   
 • Is ondersteuning van een certificaat (PKI-certificaat) van uw bedrijf bij het verzenden mogelijk? Als boekhoudsoftware geïnstalleerd is op de server van de ondernemer dan moet in de regel de ondernemer beschikken over een PKI-certificaat dat geïnstalleerd wordt op de server waar vanaf berichten via Digipoort worden verzonden aan de overheid.

RGS (ReferentieGrootboekSchema):
Het Referentie grootboekschema (RGS) is een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen.

 • Maakt RGS functionaliteit deel uit van het pakket?
 • Wordt het RGS-schema automatisch in de software beschikbaar gesteld voor de gebruiker?
 • Worden Updates van het RGS-schema automatisch in de software beschikbaar gesteld?
 • Is het mogelijk handmatig een bestaand rekeningschema te koppelen aan het RGS-schema?
 • Kan op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) automatisch gekoppeld worden aan het RGS-schema?
 • Is er een overzicht van niet gekoppelde grootboekrekeningen aan een RGS-code?
 • Is een balans en resultatenrekening op basis van RGS-codes op te vragen?
 • Wordt de RGS-code ook meegegeven in een koppeling met rapportagesoftware als die er is?

Bovenstaande vragen zijn verder uitgewerkt via het initiatief RGS-Ready dat bedoeld is om na te gaan in hoeverre leveranciers van o.a. boekhodsoftware RGS geïmplementeerd hebben. Zie www.rgsready.nl voor een nadere toelichting van bovenstaande eigenschappen en de mate waarin boekhoudsoftware RGS Ready is.

ABC (Activity Based Costing):
ABC zagen we in de jaren 90 opkomen en heeft volgens ons nooit een vaste plaats gekregen als module binnen boekhoudsoftware. "ABC is een manier om de kosten van een product of dienst te bepalen, gebaseerd op de resources die zijn gebruikt voor de operationele activiteiten. Het is een alternatief voor de traditionele manier van boekhouden, waarbij de overheadkosten (indirecte kosten als energie en hostingkosten) in verhouding worden toegewezen aan het product of dienst op basis van de directe kosten van de activiteiten". Zo hebben we afgeleid van een White paper die we in 2013 op deze website geplaatst hebben.

Wij zien een duidelijke relatie met de kostenverdeelstaat en analytisch boekhouden. Bij een klassieke kostenverdeelstaat worden de indirecte kosten in eerste instantie geboekt op een hulpkostenplaats. Om vervolgens via een verdeelsleutel (denk aan percentage oppervlakte) doorbelast te worden aan fysieke afdelingen. In het geval van ABC is de verdeelsleutel gebaseerd op de directe kosten van activiteiten. 

Als binnen boekhoudsoftware gebruikt wordt gemaakt van Activity Based Costing kunnen de volgende eigenschappen van belang zijn: 

 • Er is een koppeling met bestaande dimensies? Zoals grootboekrekeningen en kostenplaatsen.HIervoor is al even gesproken over hulpkostenplaatsen om indirecte kosten op te boeken. 

 • Is toekennen van nieuwe dimensies mogelijk? Zo ja, specificeren hoeveel en welke dimensies. Feitelijk hebben we het hier over boekingsdimensies zoals we zijn bij een analytische boekhouding

 • Is simulatie mogelijk? Het gaat hier om een wat-als analyse. Feitelijk op dezelfde wijze als genoemd bij de uitleg in deze WIKI van de kostenverdeelstaat.

Aanbevolen


Thema Boekhoudsoftware

Met opvragen boekhoudsoftware, laatste nieuws en artikelen.
Naar Thema Boekhoudsoftware...
    

Gids boekhoudsoftware

De Gids boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor:
1.ZZP'ers en klein MKB;
2.Middelgrote bedrijven (MKB);
3.Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).
Naar opvragen gratis Gids boekhoudsoftware...
  

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.


WIKI suggesties
Suggesties om deze WIKI boekhoudsoftware te verbeteren kunnen gemaild worden aan redactie@softwarepakketten.nl


Onerzoeksbureau GBNED