Softwarepakketten.nl

Wiki Boekhouden algemeen

Boekhoudpakketten en Triple entry bookkeeping

Op dit moment gebruiken we het systeem van dubbel boekhouden (volgens Luca Paciolo, 1494). Internationaal aangeduid als “double entry bookkeeping” of “double entry accounting” (DEA). Elke transactie leidt tot een debet- en creditboeking.
Assets = Liabilities + Equity, oftewel Activa = passiva + eigen vermogen.

Op basis van deze methode is binnen een organisatie sprake van een sluitende boekhouding. Maar dat geeft lang geen zekerheid aan derden over de betrouwbaarheid van de boekhouding.

Rond 1989 was het Yuji Ijiri die met “momentum accounting” (boekhoudkundige transacties ten behoeve van opname van toekomstige transacties) en “triple-entry bookkeeping” (drie dimensionaal boekhouden) kwam als alternatief voor het traditionele systeem van dubbelboekhouden. 

 

Eric Melse schreef hierover in 2009 “Aan de hand van de boekhouding wordt op enig tijdspunt verklaard hoe het vermogen is verkregen (passiva) en gebruikt (activa), of sprake is van nieuw vermogen, dat wil zeggen vermogensgroei, en welke kosten en opbrengsten daarmee zijn verbonden. Yuji Ijiri voegt hieraan de mogelijkheid toe om de capaciteit te administreren tot het realiseren van nieuw vermogen in de toekomst. Hij wil traceerbaar maken in welke mate (tot op heden) die capaciteit is vergroot dan wel is afgenomen in vergelijking met enig tijdspunt in het verleden. Als de ‘opbrengstkrachten’ groter zijn dan de ‘kostkrachten’, ontstaat een positief saldo: het nettovermogen zal toenemen in de toekomst. In de omgekeerde situatie neemt het nettovermogen vanzelfsprekend af. Als derde mogelijkheid blijft het gelijk; de positie van de onderneming is dan stabiel. Bij deze laatste twee situaties stelt Ijiri de vraag of het management zijn werk naar verwachting heeft gedaan. Hij vindt dat de beloning in dat geval lager moet zijn. Immers, de nettovermogensgroei neemt af of blijkt gelijk: het  management heeft het momentum niet vergroot. Managers moeten naar zijn mening apart worden beloond voor het laten groeien van de winstcapaciteit en in mindere mate voor het instandhouden van het reeds aanwezige winstniveau. Wat de Amerikaan betreft hoeft geen bonus te worden toegekend voor het realiseren van in het verleden opgebouwde winstcapaciteit. Dat volgt immers uit de aanwezige ´steady state´, de huidige toestand. Hier is dus sprake van een raakvlak tussen driedimensionaal boekhouden als beschrijvend instrument en als beslissingsondersteunend instrument voor management control en corporate governance”. 

Bron:
Accounting for Trends. Relevance, explanatory and predictive power of the framework of triple-entry bookkeeping and momentum accounting of Yuji Ijiri”, proefschrift dr. Eric Melse, Universiteit Maastricht.

Triple entry bookkeeping is iets anders dan Triple entry accounting volgens blockchain technologie. 
 


Thema Boekhoudsoftware

Met opvragen boekhoudsoftware, laatste nieuws en artikelen.
Naar Thema Boekhoudsoftware...
    

Gids boekhoudsoftware

De Gids boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor:
1.ZZP'ers en klein MKB;
2.Middelgrote bedrijven (MKB);
3.Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).
Naar opvragen gratis Gids boekhoudsoftware...
  

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.


WIKI suggesties
Suggesties om deze WIKI boekhoudsoftware te verbeteren kunnen gemaild worden aan redactie@softwarepakketten.nl


Onerzoeksbureau GBNED