Softwarepakketten.nl

Begrippen > Dataportabiliteit

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) een aantal rechten. Zoals het verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens bij organisaties. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking en voegt hier een nieuw recht aan toe: het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dit laatste geeft betrokkenen het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft.

Nadere toelichting:

De Autoriteit Persoonsgegevens meldt over dataportabiliteit onder meer het volgende:
Betrokkenen moeten betreffende gegevens zelf kunnen opslaan voor persoonlijk (her)gebruik. Ook kunnen ze de gegevens doorgeven aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld als ze willen overstappen naar een andere telecomprovider of als ze een dienst van een andere organisatie willen gebruiken, zoals een online huishoudboekje. De organisatie die de gegevens verstrekt, mag betrokkenen hierin niet tegenwerken.

Het gaat bij dataportabiliteit uitsluitend om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder. Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren.

Er moet voor gezorgd worden dat de betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en doorgeven. Organisaties zijn daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken.

Overzetten per medewerker
Uit bovenstaande kunnen we afleiden dat dataportabiliteit ook betrekking heeft op gegevens van betrokkenen uit bijvoorbeeld de salarisadministratie. Enerzijds voor persoonlijk her)gebruik door de betrokkene, maar anderzijds om gegevens te kunnen doorgeven aan een andere organisatie. Het moet dan mogelijk zijn om gegevens van een betrokkene over te zetten van het ene naar het andere softwaresysteem. Dus geen integrale conversie van alle werknemers zoals eerder genoemd, maar van een individuele werknemer.

Blogs op deze website over [ Dataportabiliteit ]
Dataportabiliteit volgens de AVG en de salarisadministratie (01-12-2017)
Op 25 mei 2018 treedt de Europese Privacyverordening (ook bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG / General Data Protection Regulation - GDPR) in werking, die de huidige Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In deze blog wordt stilgestaan bij het nieuwe recht op dataportabiliteit, c.q. overdraagbaarheid van persoonsgegevens in relatie tot de salarisadministratie.

Onerzoeksbureau GBNED