Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > Dataportabiliteit

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) een aantal rechten. Zoals het verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens bij organisaties. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking en voegt hier een nieuw recht aan toe: het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dit laatste geeft betrokkenen het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft.

Nadere toelichting:

De Autoriteit Persoonsgegevens meldt over dataportabiliteit onder meer het volgende:
Betrokkenen moeten betreffende gegevens zelf kunnen opslaan voor persoonlijk (her)gebruik. Ook kunnen ze de gegevens doorgeven aan een andere organisatie. Bijvoorbeeld als ze willen overstappen naar een andere telecomprovider of als ze een dienst van een andere organisatie willen gebruiken, zoals een online huishoudboekje. De organisatie die de gegevens verstrekt, mag betrokkenen hierin niet tegenwerken.

Het gaat bij dataportabiliteit uitsluitend om digitale gegevens. Papieren dossiers vallen er dus niet onder. Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren.

Er moet voor gezorgd worden dat de betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en doorgeven. Organisaties zijn daarom wettelijk verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te verstrekken.

Overzetten per medewerker
Uit bovenstaande kunnen we afleiden dat dataportabiliteit ook betrekking heeft op gegevens van betrokkenen uit bijvoorbeeld de salarisadministratie. Enerzijds voor persoonlijk her)gebruik door de betrokkene, maar anderzijds om gegevens te kunnen doorgeven aan een andere organisatie. Het moet dan mogelijk zijn om gegevens van een betrokkene over te zetten van het ene naar het andere softwaresysteem. Dus geen integrale conversie van alle werknemers zoals eerder genoemd, maar van een individuele werknemer.

Web pagina onderdelen met [ Dataportabiliteit ]
ICT Accountancy softwarelandschap
CFO software landscape
Blogs op deze website over [ Dataportabiliteit ]
Dataportabiliteit volgens de AVG en de salarisadministratie (01-12-2017)
Op 25 mei 2018 treedt de Europese Privacyverordening (ook bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG / General Data Protection Regulation - GDPR) in werking, die de huidige Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In deze blog wordt stilgestaan bij het nieuwe recht op dataportabiliteit, c.q. overdraagbaarheid van persoonsgegevens in relatie tot de salarisadministratie.
WIKI's over [ Dataportabiliteit ]
AVG, privacy en salaris- en HR-systemen

Sinds 1 januari 2016 bent u verplicht om een (ernstig) datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen College bescherming persoonsgegevens (CBP). Of een datalek gemeld moet worden is afhankelijk van de (potentiële) impact van het datalek op de bescherming van de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Maar wat verstaan we eigenlijk onder een datalek? Als er alleen sprake is van een zwakke plek in de beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek. In het laatste geval hoeft geen melding gedaan te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (bron: De IT-Jurist).

 

Checklist AVG en selectie softwaresystemen

We hebben in de praktijk al langer te maken met de “Wet bescherming persoonsgegevens” (Wbp), de Nederlandse uitwerking van een EU-privacyrichtlijn uit 1995. De Wbp geeft betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) een aantal rechten. Zoals het verzoeken om inzage, correctie of zelfs verwijdering van hun persoonsgegevens bij organisaties.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse implementatie van de General Data Protection Regulation (GDPR) en is op 25 mei 2018 in werking getreden en vervangt de hiervoor genoemde EU-privacyrichtlijn uit 1995. De Wbp komt dan ook te vervallen, net als nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten.

Het is van belang al bij het aangaan van softwarecontracten rekening te houden met de AVG.

Softwareselectie installatie, implementatie en support

Als een softwarepakket eenmaal is aangeschaft begint het traject van installatie, implementatie en support. Installatie speelt met name bij toepassingen die lokaal geïnstalleerd worden (al dan niet via een externe hostingpartij). Implementatie betekent het inregelen van de software aan de eisen en wensen van de onderneming en gebruikers opleiden om het het softwarepakket aan de slag te kunnen. En support betekent ondersteuning nadat het pakket in gebruik is genomen met als belangrijke aspect de helpdeskfaciliteiten door de leverancier.. 

Steeds meer toepassingen worden via internet aangeboden via het cloud model met de variant SAAS (Software as a Service). Vandaar dat daar nog even apart aandacht aan wordt besteed. Voor meer algemene informatie over Cloud computing en SAAS verwijzen we naar het thema "Cloud (SAAS)" op deze website.

Onderstaand volgen de criteria voor respectievelijk installatie, implementatie, support, updates en Cloud (SAAS):
  


Onerzoeksbureau GBNED